JSB011 Srbochorvatština: zrod, vývoj, rozpad

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.33, kromě Út 14. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude realizován v případě zápisu alespoň 3 studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá diachronním pohledem na vývoj standardizačních procesů v prostoru srbochorvatského jazyka, jinak též nazývaného centrální jihoslovanský diasystém (D. Brozović), tj. spisovného chorvatského/srbského jazyka. Jednotlivými obecnějšími tématy jsou teritoriální rozsah starých štokavských, čakavských a kajkavských dialektů, hlaholské písemnictví středověkých chorvatských zemí, změny vedoucí k etablování novoštokavštiny, postupná marginalizace čakavských a kajkavských nářečí na území Chorvatska, srbská redakce církevní slovanštiny jako spisovný jazyk Srbů, přínos Vuka Karadžiće v nahrazení církevní slovanštiny běžně mluvenou srbštinou, vývoj spisovné chorvatštiny v souvislosti s dobovým kulturním významem jednotlivých dialektů, období tzv. srbochorvatštiny a problémy standardizace spisovné chorvatštiny/srbštiny ve 20. století. Nedílnou součástí je též výklad o otázkách standardizace spisovné bosenštiny a spisovné černohorštiny.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu se bude orientovat ve složité problematice vztahu dnešní srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny a černohorštiny, tedy jazyků, které byly ještě počátkem 90. let 20. století vnímány jako jazyk jeden - srbochorvatština.
Osnova
 • - Poslední fáze staroslověnštiny, profilace jednotlivých jazyků z hlediska fonologického a morfologického.
 • - Nejstarší období jednotlivých jazyků: hlaholské písemnictví u Chorvatů, církevněslovanské období u Srbů.
 • - Ruskoslovanská a slavenosrbská etapa vývoje srbštiny.
 • - Osvícenské myšlenky a jejich vliv na formování novodobých spisovných jazyků. D. Obradović u Srbů.
 • - 19. století: ilyrské hnutí u Chorvatů (pravopisná reforma Lj. Gaje), Vuk S. Karadžić u Srbů. Vztah srbštiny a chorvatštiny, úsilí o společný jazyk Srbů a Chorvatů - srbochorvatštinu, tzv. vídeňská literární dohoda.
 • - Záhřebská, zadarská a rijecká filologická škola, tzv. vukovci.
 • - Důležité okamžiky vývoje srbštiny a chorvatštiny ve 20. století (chorvatština v NDH, tzv. novosadská dohoda, Deklarace o chorvatském jazyce).
 • - Afirmace bosenského (bosňáckého) jazykového standardu a černohorského jazykového standardu.
Literatura
  povinná literatura
 • KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 s. ISBN 978-80-210-6914-5. Digitální knihovna FF MU info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách jugoslávského státu (1918–1992) a jeho svazových republik. In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. Area Slavica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 37-51. ISBN 978-80-7464-829-8. info
 • KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách postjugoslávských státních útvarů (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora). In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. Area Slavica 2 (Slovanské jazyky ve světle termínu). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. s. 23-39. ISBN 978-80-7599-008-2. info
 • KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8992-1. Čítárna Munispace info
 • BOGOCZOVÁ, Irena. Běžné (jiho)slovanské paradoxy. In Opera Slavica, XX, 2010, č. 4, s. 43-50.
 • BROZOVIĆ, Dalibor. Povijest hrvatskoga književnog i standardnoga jezika. Zagreb: Školska knjiga, 2008. 139 s. ISBN 9789530608450. info
 • TEŽAK, Stjepko - BABIĆ, Stjepan: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb : Školska knjiga, 2009 - úvodní kapitoly /s. 12-17/
 • STANOJČIĆ, Živojin. Gramatika srpskog književnog ǰezika. 1. izd. Beograd: Kreativni centar, 2010. 418 s. ISBN 9788677817572. info
 • KORDIĆ, Snježana: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, dostupné on-line na: http://bib.irb.hr/datoteka/475567.Jezik_i_nacionalizam.pdf
 • KREJČÍ, Pavel. Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, 430 s., ISBN 978-953-188-311-5. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. XXII, č. 4, s. 59-63. ISSN 1211-7676. info
  doporučená literatura
 • JAHIĆ, Dževad - HALILOVIĆ, Senahid - PALIĆ, Ismail: Gramatika bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe, 2000 - úvodní kapitoly /s. 21-65/
 • STOJANOVIĆ, Jelica a Draga BOJOVIĆ. Srpski jezik između istine i obmane : (socio)lingvistička analiza stanja u Crnoj Gori. 3a izd. Beograd: Jasen, 2006. 161 s. ISBN 8685337259. info
 • Lončarić, Mijo et al.: Hrvatski jezik. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Opole 1998 - úvodní kapitoly /s. 3-53/
 • Radovanović, Milorad et al.: Srpski jezik. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Opole 1996 - úvodní kapitoly /s. 1-35/
 • Bugarski, Ranko: Lica jezika. Sociolingvističke teme. Beograd : Biblioteka XX vek, 2002 (2. izd.).
 • Bugarski, Ranko: Nova lica jezika. Sociolingvističke teme. Beograd : Biblioteka XX vek, 2009 (2. izd.).
 • Bugarski, Ranko: Jezik i kultura. Beograd : Biblioteka XX vek, 2005.
 • Bugarski, Ranko: Jezik i identitet. Beograd : Biblioteka XX vek, 2010.
 • VINCE, Zlatko: Putovima hrvatskoga književnog jezika. Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora. Zagreb: Matica hrvatska, 2002 (3. dop. izd.)
 • Moguš, Milan: Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb : Globus, 2009 (3. izd.)
 • Srpski jezik u normativnom ogledalu : 50 odluka Odbora za standardizaciju srpskog jezika. Edited by Branislav Brborić - Jovan Vuksanović - Radojko Đorđijev Gačević. Beograd: Beogradska knjiga, 2006. 439 s. ISBN 8675901437. info
Výukové metody
Přednáška s podporou e-learningu.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/JSB011