JSB150 Slovanské areály

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výklad se koncentruje na celkové historicko-politicko-kulturní dění v areálech, zejména v současnosti, s odkazy ke kořenům v historii a k příčinám současných jevů. Cílem předmětu je, aby posluchač získal přehled o dění v areálech, kde je přítomen slovanský prvek, tedy o střední, východní a jihovýchodní Evropě. Absolvent předmětu by měl získat diachronní a synchronní informace o jednotlivých slovanských areálech a rovněž o slovanském prostoru (supraareálu) jako celku, být schopen komparace různých jeho částí a umět tyto informace a dovednosti aplikovat na konkrétní problémové okruhy kulturní, politické a jazykově literární.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude dobře obeznámen s prostorem zvaným Pax Slavia, jehož součástí je i Česko, bude schopný komparativně popisovat a posuzovat jeho jednotlivé části a uvědomí si shody a rozdíly mezi jednotlivými slovanskými národy a zeměmi.
Osnova
 • 1. Geografická a politická charakteristika východoslovanských zemí.
 • 2. Základní přehled dějin východních Slovanů.
 • 3. Přehled kultury a literatury východních Slovanů.
 • 4. Charakteristika východoslovanských jazyků.
 • 5. Geografická a politická charakteristika západoslovanských zemí.
 • 6. Vymezení střední Evropy včetně přehledu dějin a kultury.
 • 7. Charakteristika západoslovanských jazyků v návaznosti na celý středoevropský areál.
 • 8. Přehled kultury a literatury západních Slovanů v návaznosti na celý středoevropský areál.
 • 9. Geografická a politická charakteristika jihoslovanských zemí.
 • 10. Etnická a náboženská struktura jihoslovanských zemí a národů.
 • 11. Nejdůležitější historické momenty v dějinách jihoslovanských zemí, především Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska a Severní Makedonie.
 • 12. Jazyková situace v jihoslovanském prostoru, nejvýznamnější osobnosti jihoslovanských literatur v 19., 20. a 21. století.
Literatura
 • VYDRA, Zbyněk, Michal ŘOUTIL, Jitka KOMENDOVÁ, Kateřina HLOUŠKOVÁ a Michal TÉRA. Dějiny Ruska. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 499 stran. ISBN 9788074223242. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Třetí doplněné a přepra. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 536 stran. ISBN 9788074225536. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. 2. vyd. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 758 s. ISBN 9788071063759. info
 • POSPÍŠIL, Ivo (ed.). Klíčové problémy slovanských areálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. ISBN 978-80-210-5010-5. info
 • LIŠČÁK, Vladimír. Státy a území světa. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2009. 895 s. ISBN 9788072774142. info
 • V kleštích dějin : střední Evropa jako pojem a problém. Edited by Jiří Trávníček, Translated by František Benhart. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 343 s. ISBN 9788072943234. info
 • POSPÍŠIL, Ivo, Jiří GAZDA, Katerina KEDRON, Pavel KREJČÍ, Roman MADECKI, Ludvík ŠTĚPÁN a Václav ŠTĚPÁNEK. Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 104 s. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • SAHANOVIČ, Hienadź a Zachar Vasìlevìč ŠYBEKA. Dějiny Běloruska. Translated by Adam Havlín. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 302 s. ISBN 8071068284. info
 • PRICE, Glanville. Encyklopedie jazyků Evropy. Vyd. 1. Praha: Volvox Globator, 2002. xvi, 509. ISBN 8072074504. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • WANDYCZ, Piotr S. Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Translated by Jaroslav Valenta. Vydání 1. Praha: Academia, 1998. 301 stran. ISBN 8020006575. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test skládající se z 15 otázek zaměřených na základní pojmy disciplíny.
Informace učitele
Rozšiřující seznam vhodné studijní literatury je umístěn v učebních materiálech k předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.