KRBcA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Natália Gachallová (přednášející)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Jana Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Salayová (přednášející)
Mgr. Jan Slíva (přednášející)
Mgr. Pavel Ševčík (přednášející)
Mgr. Tereza Ševčíková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KRBcA08/02: Út 8:00–9:40 B2.24, Š. Hurbánková
KRBcA08/04: St 12:00–13:40 A24; a Čt 9. 5. 12:00–13:40 C12, M. Macura
KRBcA08/05: St 14:00–15:40 D52; a Čt 2. 5. 10:00–11:40 A24, Š. Hurbánková
Předpoklady
( KRBcA07 Latinský jazyk I ) && (! LJBcA02 Latinská mluvnice II ) && (! LJBcA02a Latinská mluvnice III ) && ! OBOR ( LJ ) && (! AR1A16 Latina I ) && (! PV1A15 Latina I ) && ! NOWANY ( LJBcA02 Latinská mluvnice II , ROMIB004 Latina pro romanisty II , ROMIB007 Latina pro romanisty IV , AR1B55 Latina II , PV1B54 Latina II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž obsah je totožný (studijní řád, čl. 8 odst. 4).
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
používat synonymní výrazové prostředky u vybraných gramatických jevů;
ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • Konstrukce dvojího akuzativu, akuzativ s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena.
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktivy prézentu a imperfekta aktiva i pasiva všech konjugací a esse. Přání splnitelná a nesplnitelná v přítomnosti.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vedlejších větách (VV účelové a cum historicum).
 • Indikativ a infinitiv perfekta aktiva i pasiva.
 • Číslovky.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK a František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 328 s. ISBN 8887637369. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70%), který prověřuje znalosti z 11.-20. lekce učebnice.
Požadovanou hranici pro úspěšné ukončení předmětu lze snížit o 10% splněním vybraných odpovědníků v IS (alespoň na 70%) do konce semestru.
Docházka je povinná (viz čl. 9 SZŘ), povoleny jsou max. 2 neomluvené absence.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti obecné jazykovědy, klasické řečtiny, mediteránních studií a klasické archeologie volí ukončení kolokviem, ostatní ukončení zápočtem.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.