KSCA100 Seminář k bakalářské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Drábik, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (náhr. zkoušející)
Wei-lun Lu, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Roman Shapiro, PhD (náhr. zkoušející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Dr. phil. Ute Wallenböck, M.A. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KSCA014 Psaní odborných textů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/40, pouze zareg.: 4/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student bude schopný samostatně identifikovat a analyzovat odborný problém odpovídající typu studia. Dále bude schopný vyhledat, analyzovat a porovnat primární a sekundární literaturu k danému problému. Na základě zpřesňujících individuálních diskusí s vedoucím práce a vypracovaného projektu diplomové práce posluchači na konci semináře obdrží oficiální zadání bakalářské diplomové práce.
Osnova
 • 1. Úvodní setkání (povinné)
 • 2. Individuální příprava – promyšlení tématu a oslovení vedoucího
 • 3. Individuální příprava
 • 4. Individuální příprava
 • 5. Povinný seminář I
 • Nejpozdější datum první konzultace s vedoucím práce. Na povinný seminář si přineste písemný souhlas vedoucího práce jako potvrzení, že již máte vedoucího bakalářské diplomové práce (stačí, aby vedoucí zaslal vyučující e-mail potvrzující přijetí studenta) Studenti si připraví představení jejich tématu bakalářské práce – alespoň okruh zájmu (cca 5-10 minut).
 • 6. Povinný seminář II
 • Na seminář si studenti připraví představení tématu bakalářské práce, výzkumné otázky a seznam pramenů a literatury (minimálně 10 položek) – u každé položky je stručně vysvětlen její předpokládaný význam pro plánovanou práci. Studenti odevzdávají seznam literatury vyučující ke kontrole – kladou důraz na pečlivé dodržování citační normy
 • 7. Povinný seminář III
 • Na seminář si studenti přinesou vypracovanou část projektu výzkumu: Posun v stavu bádání. Vysvětlí, čím je jejich výzkumný projekt inovativní a jak navazuje na předešlé výzkumy.
 • 8. Individuální příprava
 • 9. Individuální příprava
 • 10. Povinný seminář IV (skupina 1)
 • Nejpozději 7 dní před konáním semináře studenti odevzdají do příslušné odevzdány v ISu Návrhy výzkumných projektů. Následně vypracují studentské oponentury a odevzdají je do ISu nejpozději 2 dny před konáním semináře. Na semináři studenti prezentují své projekty bakalářských diplomových prací (za využití PPT) a vzájemně si předkládají oponentury. Také vyučující dává zpětnou vazbu. Na základě připomínek následně studenti upravují své projekty a odevzdávají finální verzi do odevzdány.
 • 11. Povinný seminář IV (skupina 2)
 • Nejpozději 10 dní před konáním semináře studenti odevzdají do příslušné odevzdány v ISu návrhy výzkumných projektů. Následně vypracují studentské oponentury a odevzdají je do ISu nejpozději 2 dny před konáním semináře. Na semináři studenti prezentují své projekty bakalářských diplomových prací (za využití PPT) a vzájemně si předkládají oponentury. Také vyučující dává zpětnou vazbu. Na základě připomínek následně studenti upravují své projekty a odevzdávají finální verzi do odevzdány.
Literatura
  doporučená literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou společných seminářů a také individuálních konzultací s vybraným vedoucím práce. Na jednom ze seminářů student prezentuje a obhajuje projekt své bakalářské diplomové práce a sám je oponentem během vybrané prezentace jednoho ze svých kolegů.
Metody hodnocení
Podmínky ukončení kurzu:
(a) vypracování abstraktu a projektu bakalářské diplomové práce a jejich včasné odevzdání; přijetí projektu vedoucím práce; prezentace a obhajoba projektu během semináře;
(b) účast na předepsaných seminářích a vypracování oponentury k vybraným projektům.
(c) oficiální zadání bakalářské diplomové práce (vložené vedoucím do Informačního systému MU);
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/KSCA100