LJ951 Didaktika latiny I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 A22
Předpoklady
Předpokladem je ukončení bakalářského studia oboru Latinský jazyk a literatura
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představení a reflexe základních přístupů k didaktice cizího jazyka a specifikům výuky latiny jako mrtvého jazyka. Kurz má studentům poskytnout vhled do možných cílů výuky latiny (např. výuka zaměřená na odbornou terminologii, na četbu textů, na kulturně-historické pozadí) a v obecné rovině ukázat možné didaktické postupy k jejich dosažení.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- popsat a okomentovat různé didaktické přístupy k výuce cizího jazyka;
- shrnout základní poznatky o efektivních způsobech osvojování informací;
- převést teoretické poznatky z obecné pedagogiky a didaktiky do výuky latiny;
- představit různé cíle výuky latiny a uvést argumenty, kdy jsou vhodné;
- popsat možné přístupy k výuce latiny a zhodnotit jejich klady a zápory.
Osnova
 • 1. různé přístupy k výuce cizího jazyka, specifika latiny jakožto mrtvého jazyka;
 • 2. definování různých cílů výuky latiny s ohledem na zaměření školy (odborné školy, gymnázia), věku žáků či studentů, hodinové dotace pro výuku apod.;
 • 3. možné přístupy k výuce latiny a jejich porovnání („tradiční“ metoda a alternativní přístupy různého typu);
 • 4. praxe výuky latiny u nás i v zahraničí a její reflexe v komunitě klasických filologů;
 • 5. učebnice a výukové materiály pro jednotlivé metody, portály s elektronickými materiály;
 • 6. latina jako nástroj rozvoje čtenářských a analytických dovedností;
 • 7. latina jako jazyk našeho kulturního prostoru;
 • 8. tzv. živá latina a možnosti a limity jejího využití ve výuce;
 • 9. motivace pro rozšiřování znalostí latinského jazyka, literatury a kultury
Literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a její směřování v teorii a ve výzkumu. In Jana Duchovičová, Denisa Gunišová, Nina Kozárová, Rebeka Štefánia Koleňáková. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. 1. vyd. PdF UKF v Nitre, Slovensko: Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, 2018. s. 30-38. ISBN 978-80-558-1277-9. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára ULIČNÁ. Didaktika cizích jazyků. In Iva, Stuchlíková, Tomáš Janík et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 67-92. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0. URL info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. URL info
 • LUKÁŠOVÁ, Hana, Tomáš SVATOŠ a Jana MAJERČÍKOVÁ. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství : příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Vydání první. Zlín: vydala Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. 163 stran. ISBN 9788074544651. info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 2. Praha: Academia, 2013. 209 s. ISBN 9788020022745. info
 • CHODĚRA, Radomír. Moderní výuka cizích jazyků : didaktika cizích jazyků jako vědní obor. Praha: Apra, 1993. 135 s. ISBN 9999001971. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. URL info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, četba odborných didaktických textů, práce ve skupinách se sekundární literaturou, analýza simulované výuky, příprava a prezentace referátu
Metody hodnocení
Referát na základě četby odborného textu, společná diskuse nad referátem, 75% účast na hodinách. Všechny písemné výstupy z kurzu se zakládají do studentského portfolia.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/LJ951