LJ952 Didaktika latiny II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 A22
Předpoklady
LJ951 Didaktika latiny
Předpokladem je ukončení bakalářského studia oboru Latinský jazyk a literatura
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Didaktika latiny II navazuje na Didaktiku latiny I. Cílem kurzu je poskytnout studentům vodítko pro praktickou realizaci výuky a ukázat nástroje, které mohou pro výuku využít. Důraz bude kladen na takové poznatky z oblasti oborové didaktiky, které studenti uplatní nejprve v rámci samostatných výstupů před svými spolužáky (zaměřených vždy na zvládnutí konkrétního učiva) a následně v pedagogických praxích ve 3. a 4. semestru.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- zvolit konkrétní realizaci výuky vhodnou pro danou skupinu studentů a svoji volbu argumentačně podložit;
- s použitím vhodných pomůcek srozumitelně vyložit gramatiku;
- naplánovat vyučovací hodinu;
- vytvořit test odpovídající konkrétnímu cíli výuky;
- naplánovat projekt;
- připravit pomůcky pro výuku;
- navrhnout způsoby, jak zprostředkovat studentům přítomnost latiny v evropském civilizačním okruhu;
- orientovat se v elektronických zdrojích užitečných pro učitele latiny.
Studenti sdruženého studia, kteří současně studují učitelství některého živého jazyka, budou schopni naplánovat konkrétní možnosti využití latiny pro výuku živého jazyka.
Osnova
 • 1. výuka gramatiky a četby textů;
 • 2. aktivizační metody ve výuce;
 • 3. skupinová a projektová výuka;
 • 4. zařazení reálií do výuky (kulturní, literární a historická témata od starověku až po dnešek);
 • 5. latina v dnešním světě (terminologie, přejatá slova v češtině a jiných jazycích);
 • 6. hry ve výuce latiny;
 • 7. využití technologií ve výuce, e-learning;
 • 8. příprava hodiny, rozvržení jednotlivých aktivit, realizace výuky
Literatura
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a její směřování v teorii a ve výzkumu. In Jana Duchovičová, Denisa Gunišová, Nina Kozárová, Rebeka Štefánia Koleňáková. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. 1. vyd. PdF UKF v Nitre, Slovensko: Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, 2018. s. 30-38. ISBN 978-80-558-1277-9. URL info
 • PÍŠOVÁ, Michaela a Klára ULIČNÁ. Didaktika cizích jazyků. In Iva, Stuchlíková, Tomáš Janík et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 67-92. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 2. ISBN 978-80-210-7769-0. URL info
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. URL info
 • CHODĚRA, Radomír. Didaktika cizích jazyků : úvod do vědního oboru. Vyd. 2. Praha: Academia, 2013. 209 s. ISBN 9788020022745. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele. In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009. info
 • JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků v integrovaném a interdisciplinárním pojetí. In Integrované přístupy k vyučovaniu cudzích jazykov - CLIL a LLIL. Cudzie jazyky v škole 4. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2007. s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-8094-225-0. info
 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Translated by Jaroslava Ivanová. 2. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. xviii, 267. ISBN 8024414252. info
 • CHODĚRA, Radomír. Moderní výuka cizích jazyků : didaktika cizích jazyků jako vědní obor. Praha: Apra, 1993. 135 s. ISBN 9999001971. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. URL info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, praktické ukázky výuky před spolužáky, společná analýza simulované výuky s ohledem na její vhodnost a využitelnost pro daný cíl výuky a věk studentů.
Metody hodnocení
Průběžně hodnocené prezentace, zpětná vazba spolužáků i vyučujícího v rámci diskuse, 75% účast na hodinách. Všechny písemné přípravy i výstupy z kurzu se zakládají do studentského portfolia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/LJ952