LJBcA11 Latinský proseminář (Cicero) I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 D32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty číst a interpretovat vybrané úseky Ciceronových řečnických i filozofických textů (popř. některé teoretické práce o rétorice).
Student by měl být na konci kurzu schopen analyzovat jednotlivé formální prostředky, jimiž Cicero umocňoval význam svého textu, a adekvátně je překládat; rozlišit základní rysy výstavby řeči (gradace a zdůraznění významu pomocí změn slovosledu, řecnických otázek, odmlk a opakování) a filozofického dialogu (způsob definice pojmu, argumentace); sumarizovat názory na postavení a dílo autora; informovat o hlavních řeckých vzorech (stoikové: Panaitios a Poseidónios zejména, Platón a Aristotelés, kritika epikureismu; řečtí rétoři); rozumět společensko-kulturnímu kontextu Ciceronovy tvorby.
Osnova
 • 1. Uvedení do problematiky překladu Ciceronových textů, seznámení s jednotlivými edicemi.
 • 2. Seznámení s postavou zřejmě nejvýznamějšího římského řečníka a filozofa své doby.
 • 3.-4. M. TVLLI CICERONIS IN L. CATILINAM PRIMA ORATIO (Typy vedlejších vět a způsob jejich vzájemného zapojení. Části řeči.)
 • 5.-6. M. TVLLI CICERONIS PRO A. LICINIO ARCHIA POETA ORATIO (Ciceronovo využívání různých stylů (genera dicendi). Naplňování zásady: movere / docere / delectare. Zvukomalba, rytmus řeči, tropy a figury.)
 • 7.-8. M. TVLLI CICERONIS TUSCULANAE DISPUTATIONES (1,1-4; 1,5-6; 1,42-49): Skladba periody, způsob její analýzy. Sledování závislostí VV a jim odpovídajících modů a časů.
 • 9.-10. M. TVLLI CICERONIS TUSCULANAE DISPUTATIONES (1,1; 1,7: axioma = pronuntiatum; 1,8-9: animus / anima; 1,10: harmonia, entelechia = continuata et perenna motio; 1,23-25; 1,41): Způsob argumentace, způsob definice pojmů.
 • 11.-12. M. TVLLI CICERONIS CATO MAIOR DE SENECTUTE: Interpretace textu s ohledem na kulturní kontext, v němž dílo vznikalo. Typické římské hodnoty, úcta ke stáří, úcta k předkům, smysl pro povinnost, moralizování. Srovnání antické morální doktríny s moderním životním stylem.
 • 13. Shrnutí získaných poznatků formou písemného rozboru jednoho delšího souvětí (periody).
Literatura
 • In Catilinam (Unif.) : Ciceros Reden gegen L. Sergius Catilina, für P. Cornelius Sulla und für den Dichter Archias (Přív.). info
 • CICERO, Marcus Tullius. M.T. Ciceronis Oratio pro Archia poeta : Pro Archia poeta (Unif.). Edited by M. D. Marie. Paris: Librairie classique d'Eugene Belin,. info
 • CICERO, Marcus Tullius. Pro Archia. Edited by Albertina Riboldi. 1a ed. Milano: Carlo Signorelli, 1995. 92 s. ISBN 8843401661. info
 • CICERO, Marcus Tullius. Tuskulské hovory : Cato starší o stáří : Laelius o přátelství : Tusculanae disputationes : Cato Maior de senectute : Laelius de amicitia (Orig.). Translated by Václav Bahník. 1. souborné vyd. Praha: Svoboda, 1976. 433 s. info
 • CICERO, Marcus Tullius. Ciceros Reden gegen L. Sergius Catilina, für P. Cornelius Sulla und für den Dichter Archias (Přív.) : Ciceros Reden für Sex. Roscius aus Ameria und über das Imperium des Cn. Pompeius (ZPřív.) : In Catilinam (Unif.) : Pro Archia poeta (Unif.) : Pro Sulla. Edited by Karl Halm. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1859. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů kombinovaných s přednáškami. Je požadována aktivní účast v semináři v rozsahu minimálně 75% (počítá se s domácí přípravou včetně předběžné analýzy textu) a vypracování a přednesení krátkých referátů o problematice spojené s pozadím některých Ciceronových děl.Pokud se student z vážných důvodů nemůže hodiny zúčastnit, pošle překlad zadaného úseky z hodiny, ve které chhyběl e-mailem vyučující.
Metody hodnocení
V závěru kurzu musí student prokázat schopnost důkladného rozboru na několika charakteristických "ciceronovských" větách: písemně. Celkem ve třech souvětích student musí: 1. analyzovat syntaktickou stavbu (typ souvětí, rozbor větných členů a slovesných tvarů, souslednost časová); 2. označit a popsat použité figury a tropy; 3. ukázat a popsat strukturu periody (odkrýt symetrii a variace); 4. všechny souvětí adekvátně přeložit do českého jazyka. Zápočet získává student, který dosáhl 75% úspěšnosti a zároveň žádný z úkolů zcela nevynechal.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti, kteří mají v kombinaci s latinou obor klasický řecký jazyk a literatura, ukončují předmět zkouškou!
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LJBcA11