NJURS01J Reflexe náslechové praxe

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Edita Fialová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Hotařová, Ph.D. (přednášející)
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Martina Trombiková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJURS01J/Kombinovane: Čt 16:00–17:40 C42, kromě Čt 18. 4., E. Fialová, M. Trombiková
NJURS01J/Prezencni: Čt 8:00–9:40 J22, kromě Čt 18. 4., E. Fialová, M. Trombiková
Předpoklady
Předpokladem je ukončení germanistického nebo srovnatelného bakalářského studia a didaktiky I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je: aby studenti začali utvářet svá sebepojetí učitele, dokázali reflektovat praxi a rozvinuli základní didaktické dovednosti.
- umožnit studentům hospitovat ve výuce svého provázejícího učitele v reálném prostředí příslušných vzdělávacích institucí
- poskytnout studentům příležitost, aby pod vedením zkušených pedagogů a odborníků z praxe mohli rozvíjet důležité dovednosti, které jsou pro pedagogickou profesi klíčové
- poskytnout prostor pro důkladnou analýzu praxe v rámci (sebe)reflexe praxe s oborovým didaktikem
- absolvování blokových kurzů zaměřených na využití moderních technologií ve výuce a jejich aplikace v další výuce
Výstupy z učení
Student bude schopen
- produktivně využívat poznatky z hospitací
- odučit výuku v odpovídající kvalitě
-provést (sebe)reflexi praxe
- zorientovat se v moderních technologiích a využít je ve výuce.
Osnova
 • Reflexe náslechové praxe, reflexe stínování, reflexe vlastní praxe. Vše v návaznosti na praxi popsanou níže. Praxe probíhá na střední škole vybrané ze sítě škol spolupracujících s FF MU ve spolupráci s provázejícím učitelem a oborovým didaktikem. Student je na začátku semestru informován o průběhu a podmínkách pro úspěšné absolvování praxe. Následuje samotný průběh praxe a průběžná evaluace. Součástí praxe jsou hospitace oborového didaktika ve výuce studenta, absolvování nabízených didaktických workshopů a průběžná písemná reflexe absolvované praxe v rámci učitelského reflexivního deníku a vedení si učitelského portfolia. Těmito závěrečnými dokumenty (včetně elektronického Sebehodnotícího dokumentu) student na konci semestru svou praxi vykáže a při závěrečném reflexivním setkání s oborovým didaktikem zreflektuje svoje pedagogické kompetence a stanoví si dílčí seberozvojové cíle pro další semestr. Náplň a předepsaná dotace: 12 hodin stínování (2 celé dny) + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 18 hodin náslechu výuky a žáků ve výuce (3 celé dny, vždy celý den u jedné třídy, tzn. bez orientace pouze na předměty dle studované aprobace) + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 6 vyučovacích hodin vlastní výuky + 2 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 8 vyučovacích hodin výuky v tandemu + 3 hodiny reflexe s provázejícím učitelem 20 hodin dalších činností přímo ve škole
Literatura
  povinná literatura
 • Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (2020): https://www.ped.muni.cz/media/3566145/standard-kvality-profesni-ch-kompetenci-online1.pdf
  doporučená literatura
 • Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka (2019): https://www.npi.cz/images/publikace/ramec_profesnich_kvalit_ucitele_ciziho_jazyka.pdf
 • MEYER, Hilbert. Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen Verlag, 2004. 192 s. ISBN 978-3-589-22047-2.
 • PRŮCHA, Jan. Učitel. 2002. info
  neurčeno
 • NEHYBA, Jan. Reflexe praxe: od skupinové reflexe k deliberativní praxi. 2022. Výlet do dobré praxe info
 • PRAVDOVÁ, Blanka. Já jako učitel: profesní sebepojetí studenta učitelství. Brno: PdF MU, 2014, 210 s. Specifický výzkum. ISBN 978-80-210-7604-4. info
 • NEHYBA, Jan, Bohumíra LAZAROVÁ, David A. KOLB, Fred A. J. KORTHAGEN, David BOUD, Peter JARVIS, Jennifer A. MOON, Jan KOLÁŘ, Saša DOBROVOLNÁ, Jakub ŠVEC a Josef VALENTA. Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 120 s. ISBN 978-80-210-6489-8. info
 • JANÍK, Tomáš a Petr NAJVAR. Fred A. J. Korthagen - Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5. info
 • ZIEBELL, Barbara. Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. München: Goethe Institut, 2007, 1 DVD-vide. ISBN 9783468496196. info
 • SORGER, Brigitte. Lehrerverhalten und Lehrerrolle im DaF-Unterricht. In Fremd Sprachen Politik in Österreich, Mitteleuropa, Osteuropa. 1. vyd. Wien - München: Jugend und Volk, 1993, s. 161-170. Schulheft 68/ 1993. ISBN 3-224-1 9343-3. info
 • SÖNTGEN, Willy. Unterrichtsanalyse : methodische Ansätze und ihre wissenschaftstheoretischen Implikationen. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 1992, 145 s. ISBN 3860640283. info
 • NEUNER, Gerhart, Michael KRÜGER a Ulrich GREWER. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt, 1981, 184 s. ISBN 3-468-49430-0. info
Výukové metody
blokové semináře, workshopy
reflexivní deník k vlastní pedagogické zkušenosti
reflexivní diskuze s oborovým didaktikem
Metody hodnocení
reflexivní deník
učitelské portfolio
sebehodnotící dokument (reflexe studenta - provázejícího učitele - oborového didaktika)
hospitace
reflexe s oborovým didaktikem
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/NJURS01J