PGBK009 Didaktika

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
16/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 10:00–11:40 B2.23, Pá 19. 3. 15:00–16:40 B2.23, Pá 30. 4. 13:00–14:40 B2.23, 15:00–16:40 B2.23, Pá 28. 5. 10:00–11:40 B2.23
Předpoklady
PGBK003 Pedagogické teorie
Předpokladem zápisu do kurzu je absolvování kurzu Pedagogické teorie (PGB003).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje didaktiku jako jednu ze základních pedagogických disciplín. V kurzu se studenti seznamují s hlavními tématy, které se stávají předmětem pedagogického výzkumu a současně i hlavními otázkami pedagogické praxe na základních a středních školách. Poslední část kurzu je zaměřena na analýzu a projektování školních vzdělávacích programů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- shrnout základní rysy vzdělávací reformy a kurikulární reformy v ČR
- popsat faktory ovlivňující kvalitu a efektivitu vzdělávání/vyučování
- představit základní výsledky posledních mezinárodních šetření vzdělávacích výsledků (např. PISA, TIMSS), do kterých je ČR zapojena
- analyzovat vybraný školní vzdělávací program
- navrhnout úpravy existujícího školního vzdělávacího programu v souladu s teoriemi vzdělávacího obsahu/teorií kurikula, v souladu s preferovaným modelem vyčování a v duchu kompetenčního přístupu ve vzdělávání
Osnova
 • 1. Vývoj didaktického myšlení od konce 18. století do konce 20. století, vývoj didaktiky jako vědního oboru
 • 2. Vzdělávací a kurikulární reforma, priority vzdělávací politiky v ČR
 • 3. Vzdělávání na základních školách jako předmět výzkumu, modely výuky na základních školách
 • 4. Systémová teorie vzdělávání a model systémového vyučování
 • 5. Konstruktivistická teorie učení a konstruktivistický model výuky
 • 6. Vybrané teorie učení a jejich využití ve výuce
 • 7. Kompetence ve vzdělávání a kompetenční přístup ve vzdělávání
 • 8. Teorie vzdělávacího obsahu a kurikulární teorie, vzdělávání založené na vyučování/transmisi vzdělávacího obsahu
 • 9. Projektování výchovných a vzdělávacích strategií a vzdělávacího obsahu (učiva) ve školních vzdělávacích programech
 • 10. Kvalita a efektivita vyučování/vzdělávání
 • 11. Vzdělávací výsledky a jejich měření
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/159
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017). Praha: MŠMT. Dostupné z Dostupné z http://www.msmt.cz/file/43792/
 • CHVÁL, Martin, Ivana PROCHÁZKOVÁ a Jana STRAKOVÁ. Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce. 250 stran. ISBN 9788090563292. 2015. info
 • DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. Škola v globální době : proměny pěti českých základních škol. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum. 195 stran. ISBN 9788024629773. 2015. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5. 2013. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. 2012. info
 • DVOŘÁK, Dominik. Od osnov ke standardům : proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta. 134 stran. ISBN 9788072906017. 2012. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Translated by Dana Lisá. Vyd. 2. Praha: Portál. 375 s. ISBN 9788073679309. 2011. info
 • Contemporary theories of learning : learning theorists-- in their own words. Edited by Knud Illeris. 1st pub. London: Routledge. viii, 235. ISBN 9780415473439. 2009. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. 1998. info
  doporučená literatura
 • MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. 1. vydání. Brno: Paido. 127 stran. ISBN 9788073151751. 2008. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada. 322 s. ISBN 9788024718217. 2007. URL info
 • Efektivní učení ve škole. Edited by Dominik Dvořák. Vyd. 1. Praha: Portál. 142 s. ISBN 8071785563. 2005. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. 1998. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Během seminárních cvičení se studenti učí formulovat vybrané části školního vzdělávacího programu.
Metody hodnocení
písemný test a skupinová práce se školními vzdělávacími programy
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=953
Kurz má současně i e-learningovou formou, kde jsou zveřejněny podmínky ukončení aktuálního kurzu, studijní materiály a závazné dokumenty pro tvorbu školních vzdělávacích programů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PGBK009