PV2B49 Prameny k dějinám Židů v českých zemích v raném novověku

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Kocman, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (zapisovatel)
Garance
Mgr. Pavel Kocman, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–19:40 B2.52
Předpoklady
Základní znalosti latinské novověké paleografie (čtení písma), základní orientace v raně novověkých dějinách správy a v dalších disciplínách pomocných věd historických (především diplomatika, chronologie, historická metrologie, numismatika aj.), znalost německého jazyka je výhodou. Předpokládá se také samostatná práce studentů s prameny v archivech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktickou práci s prameny k dějinám Židů v českých zemích se zaměřením na vývoj židovské komunity na Moravě. Čtením ukázek z pramenů se studenti naučí základní postupy kritiky a interpretace pramene a ediční práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a podrobit kritice pramenné informace k dějinám Židů;
- definovat základní pojmy z dějin správy židovských obcí;
- popsat základní tendence historického vývoje židovského obyvatelstva v českých zemích ve vztahu k většinovému obyvatelstvu;
- samostatně vyhledat v archivních fondech relevantní pramen k dějinám Židů;
- zpracovat edici relevantního pramene, provést jeho interpretaci a zasadit získané informace do kontextu odborné literatury;
Osnova
 • 1) Základní typologie pramenů, úvod do problematiky;
 • 2) Soupisy Židů (urbáře, katastry, konskripce);
 • 3) Panovnická privilegia Židům, sněmovní usnesení;
 • 4) Vrchnostenská privilegia židovským obcím;
 • 5) Struktura židovské obce;
 • 6) Pozemkové knihy, matriky;
 • 7) Obchod, řemesla, nájmy vrchnostenských podniků;
 • 8) Antijudaismus (nařízení proti židům, obvinění z rituálních vražd, usnesení 1650);
 • 9) Narativní prameny – městské kroniky;
 • 10) Mapy a plány (separace, familiantský zákon), veduty měst;
 • 11) Dochování pramene, textová kritika pramene, interpretace;
 • 12) Základy ediční práce, tvorba regestu, téma seminární práce;
Literatura
 • Visi, Tamás, – Marie Krappmann, Alžběta Drexlerová (eds.): Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.
 • Bondy, Bohumil, – František Dvorský: K historii židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 906 až 1620. I.: 906-1576. II.: 1577-1620. Praha: Bohumil Bondy 1906
 • Kocman, Pavel: Soupisy Židů v Čechách a na Moravě v raném novověku a jejich edice jako historický pramen. Přehled edicí a literatury. Český časopis historický 112 (2014), č. 2, s. 295-311.
 • Kocman, Pavel: "Wir arme Burgern..." contra "Unchristliches Volck" - Židé z pohledu moravských královských měst v polovině 17. století. Kocman, Pavel. Židé a Morava 13 (2006), s. 25-31
 • Truksová, Veronika: Archivnictví pro judaisty: četba pramenů k dějinám moravských Židů. Olomouc: Univerzita Palackého 2012.
 • PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Sefer, 2001. 702 s. ISBN 8085924331. info
 • KOCMAN, Pavel. Zamyšlení nad městskými kronikami jako pramenem k dějinám moravských Židů (Úvod do problému). In Petr Pálka. Židé a Morava. Židé a Mrava XX. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 13.11.2013. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, Kroměříž, 2014. s. 7-15. Židé a Morava 20. ISBN 978-80-85945-70-6. info
 • Austria Judaica. Quellen zur Geschichte der Juden in Niederösterreich und Wien 1496-1671. Bearbeitet von Peter Rauscher unter Mitarbeit von Barbara Staudinger. Mit einem Beitrag von Martha Keil. Wien: Böhlau; München: Oldenbourg 2011.
 • Müller, Willibald: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der mähr. Judenschaft im 17. und 18. Jahrhundert. Olmütz: Laurenz Kullii 1903.
 • Cermanová, Iveta – Cerman, Ivo: Židé v českých zemích raného novověku. In: Koldinská Šedivá, Marie a Ivo Cerman (eds.): Základní problémy studia raného novověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2013.
 • Müller, Willibald: Urkundliche Beiträge zur Geschichte der mähr. Judenschaft im 17. und 18. Jahrhundert. Olmütz: Laurenz Kullii 1903.
Výukové metody
Čtení ukázek z pramenů k dějinám Židů v českých zemích v kopiích originálu (latinské novověké písmo) v jazyce českém, německém a latinském. Kritika pramene, jazykový a obsahový rozbor textu a formy editace pramene.
Metody hodnocení
Předmět bude zakončen seminární prací – edicí vybraného pramene.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět se vypisuje v sudém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PV2B49