PV2B83 Nobilitace a nová šlechta v českých zemích v 18. století

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
4/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D. (přednášející), Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 16:00–19:40 B2.52
Předpoklady
Základní znalost raněnovověkých aspektů vybraných pomocných věd historických (diplomatika, paleografie, sfragistika), základů archivní teorie i praxe a dějin správy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsahem semináře je praktické přiblížení mechanismu úředního jednání na příkladu udílení šlechtických titulů, přídomků, erbů a jiných případných šlechtických prerogativů v českých zemích v 18. století. Studenti se za pomoci rozboru nobilitačních písemností seznámí s dobovým způsobem fungování české dvorské kanceláře a její komunikací s jednotlivci (uchazeči o nobilitaci) a zemskými úřady. Rozbor nobilitačních písemností umožní procvičení vybraných aspektů pomocných věd historických (diplomatika, heraldika, sfragistika) a také základů tvorby vybraných archivních pomůcek (katalogů, inventářů).
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu :
- bude schopen pochopit základní mechanismy úředního jednání v českých zemích či západní části monarchie obecně v 18. století a aplikovat je na rozbor příslušného archivního materiálu zobrazujícího úřední komunikaci mezi dvorskými úřady, zemskými úřady a lokálními institucemi či jednotlivci.
- bude seznámen se základními poznatky k diplomatice, heraldice, sfragistice a genealogii v 18. století prostředí českých zemí ve středoevropském kontextu, na jejichž základě bude schopen správně identifikovat zkoumaný archivní materiál, definovat jej a klasifikovat v duchu pomocných věd historických i moderního archivnictví.
- získá důležité vědomosti o společenské struktuře stavovské společnosti 17. a 18. století a o mechanismu společenského vzestupu s akcentem na 18. století, které mu umožní hlubší pochopení problematiky vybraných modernizačních procesů v raně novověké stavovské společnosti českých zemí.
Osnova
 • 1. Nobilitace a nová šlechta v raně novověkých českých zemích: úvod do problematiky.
 • 2. Nobilitační řízení v kontextu úřední praxe raněnovověké habsburské monarchie: komunikace mezi jednotlivci, zemskými úřady a dvorským centrem.
 • 3. Nobilitační písemnosti a jejich diplomatická stránka: nobilitační listiny a jejich opisy, aktový materiál (nobilitační spisy dvorské kanceláře, registratury zemských gubernií).
 • 4. Šlechticem z moci úřední: rekonstrukce průběhu nobilitačního řízení, heraldicko-sfragistická stránka nobilitačního řízení.
 • 5. Biografistika nové šlechty: prosopografický potenciál nobilitačních písemností.
 • 6. Nobilitační spis jako "archivní soubor": archivní pomůcky (jejich typologie, vnitřní struktura) a jejich tvorba na příkladu písemností nobilitačního spisu.
Literatura
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Conforme est arti et statui: k barokní heraldické tvorbě v první polovině 18. století na příkladech udělování šlechtických titulů a erbů. In: Cieszyńskie studia muzealne. Těšínský muzejní sborník, 4. Cieszyn-Český Těšín 2010,s.145-180
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Nobilitační řízení české dvorské kanceláře v 1. polovině 18. století ... . In: Hojda, Zdeněk - Pátková, Hana (eds.): Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním. Praha 2008, s. 203-223.
 • BRŇOVJÁK, Jiří: Nobilitační spisy České dvorské kanceláře z období vlády císaře Karla VI. (1712-1740). SAP 56, 2006, č. 1, s. 69-111.
 • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2003. 505 s. ISBN 8072771353. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 9788071069065. info
 • KREJČÍK, Tomáš: Metodologický příspěvek k využití erbovních listin jako historického pramene. Slovenská archivistika 19, 1984, č. 1, s. 70-85.
 • LUKOWSKI, Jerzy: The European Nobility in the Eighteenth Century. Basingstoke 2003.
 • MAŤA, Petr. Svět české aristokracie : (1500-1700). Praha: Lidové noviny, 2004. 1060 s. ISBN 8071063126. info
 • Metodické návrhy a instrukce pro zpracování archivního materiálu. Zvláštní příloha k Sborníku archivních prací 10, 1960, č. 2, s. 215-309.
 • STLOUKAL, Karel. Česká kancelář dvorská 1599-1608 : pokus z moderní diplomatiky. Praha: nákladem České akademie věd a umění, 1931. 175 s. URL info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Archivnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 192 s. ISBN 9788021065116. URL info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Vývoj správních institucí českého státu 1526–1848. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 96 s. ISBN 978-80-210-7195-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠŤOVÍČEK, Ivan. Zásady vydávání novověkých historických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti :příprava vědeckých edic dokumentů ze 16.-20. století pro potřeby historiografie. Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 2002. 117 s. ISBN 80-86466-00-0. info
 • ŽUPANIČ, Jan, Michal FIALA a Pavel KOBLASA. Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra : erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky). Vydání první. Praha: Agentura Pankrác, 2014. 1047 stran. ISBN 9788086781242. info
 • ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2006. 452 s. ISBN 8086781089. info
Výukové metody
Přednášková, seminární, praktická práce s archivním materiálem.
Metody hodnocení
Docházka, aktivní účast na seminářích, zpracování písemného úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět se vypisuje v sudém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PV2B83