SUP003 Školní didaktika

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
UZB002 Školní pedagogika || SUP002 Školní pedagogika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Jiné omezení: !DPS003
Mateřské obory/plány
předmět má 66 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Školní didaktika si jako obecný cíl klade poskytnout studentům přehled o základních problémech přípravy, realizace, řízení a evaluace vyučování, a to prostřednictvím přisvojování teoretických poznatků, analýzy ukázek vyučování a dále prostřednictvím reflektovaného mikrovyučování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:;
a) orientovat se v základních didaktických pojmech, teoriích a přístupech tak, aby byl schopen aplikovat je do praxe;
b) poskytnout přehled o základních otázkách výuky, včetně jejího plánování, realizace i evaluace;
c) aplikovat získané poznatky do přípravy a realizace vlastní výuky, přičemž bude schopen posoudit efekty vlastní výuky;
d) precizně formulovat cíle výuky a nalézat korespondující metody a prostředky výuky;
e) aplikovat pravidla řízení třídy a výuky do praxe;
f) vnímat místa, kde je vhodné zaměřit se na další profesní rozvoj;
g) reflektovat vlastní mikrovyučování a pomáhat reflektovat mikrovyučování kolegů, tzn. rozvíjet reflektivní dovednosti;
Osnova
 • 1. Co je to didaktika: Definice didaktiky a jejích základních podob, různá pojetí didaktiky, základní didaktické pojmy (výuka, vyučování, vzdělávání, atp.), didaktické principy a zásady.;
 • 2. Stanovení adekvátních cílů jako první krok při plánování výuky, obecné cíle a jejich návaznost na školní vzdělávací program, definování cílů jako změny na straně žáků; koncepce plánování výuky odzadu
 • 3. Výukové cíle: jejich klasifikace (Bloomova taxonomie, taxonomie afektivních cílů, atp.), způsoby a zásady formulace cílů, práce s cíli ve výuce, koncepce SMART při stanovování cílů;
 • 4. učení založené na důkazech a hodnocení ve výuce: vazba mezi cíli a hodnocením, metody hodnocení (normativní a kriteriální hodnocení, formativní a sumativní hodnocení, klasifikace a slovní hodnocení) a příležitosti pro jejich uplatnění ve výuce;
 • 5. Formativní hodnocení jako prostředek individualizace výuky a podpory žáků, principy formativního hodnocení, sebehodnocení a jeho formativní potenciál;
 • 6. Klasifikace didaktických forem; volba didaktických forem, vztah didaktických forem a žákovské participace na výuce;
 • 7. Metody výuky: Základní klasifikace metod výuky, charakteristiky jednotlivých metod výuky, analýzy vhodnosti použití jednotlivých metod a forem výuky; výklad jako didaktická metoda, metody podporující spolupráci;
 • 8. Řízení třídy výuky: Pozitivní motivace žáků, stanovení pravidel, vedení žáků, kázeň, prostředky udržování kázně, řešení konfliktů, modelové příklady řešení konfliktů;
 • 9. Mikrovyučování a rozvíjení dovedností jeho reflexe.
Literatura
  povinná literatura
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 178 s. ISBN 8070679204. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 174 stran. ISBN 9788026210016. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál, 2010. 151 s. ISBN 9788073677121. info
  doporučená literatura
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION a Keith MORRISON. A guide to teaching practice. 5th ed. London: Routledge Falmer, 2004. xiv, 460. ISBN 0415306752. info
 • HATTIE, John a Gregory C. R. YATES. Visible learning and the science of how we learn. First published. London: Routledge, 2014. xvii, 349. ISBN 9780415704991. info
 • SVATOŠ, Tomáš. Malá didaktika : v teorii a praxi pro seminární výuku obecné didaktiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. 73 s. ISBN 8070417153. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Translated by Oldřich Selucký. Vydání první. Praha: Portál, 1998. 247 stran. ISBN 8071782165. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 8071784060. info
 • FLETCHER-WOOD, Harry. Responzivní výuka : kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Translated by Miroslava Kopicová. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2021. 170 stran. ISBN 9788024271521. info
 • WILIAM, Dylan a Siobhán LEAHY. Zavádění formativního hodnocení : praktické techniky pro základní a střední školy. Druhé revidované vydání. [Praha]: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř, z.s., 2016. xxvi, 243. ISBN 9788090608276. info
 • ILLERIS, Knud. How we learn : learning and non-learning in school and beyond. English ed. London: Routledge, 2007. xiii, 289. ISBN 9780203939895. info
  neurčeno
 • PETTY, Geoffrey. Evidence-based teaching : a practical approach. 2nd ed. Cheltenham: Nelson Thornes, 2009. v, 378. ISBN 9781408504529. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky. 3. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 104 stran. ISBN 8021031239. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. Vydání třetí. Praha: Portál, 2011. 172 stran. ISBN 9788026200437. info
 • The complete guide to lesson planning and preparation. Edited by Anthony Haynes. New York: Continuum, 2010. xii, 175 p. ISBN 9781847060709. info
Výukové metody
Předmět Školní didaktika kombinuje bloky přednášek, seminářů a dílen. Předpokládá se aktivní zapojení studentů v seminářích a formulace vlastních názorů na řešení výchovně-vzdělávacích situací. Nedílnou součástí předmětu je také studentské mikrovyučování. Jedná se o tandemovou výuku, to znamená, že dvojice studentů připraví jednu vyučovací hodinu. Z této přípravy pak v semináři realizují cca 15 minut výuky a následně proběhne reflexe a kolegiální zpětná vazba. Mikrovyučování bude vždy zachyceno na videokameru a bude je možno využít jako podklad k videoreflexi výuky. Mikrovyučování je velice efektivní způsob vzdělávání učitelů a napomáhá rozvoji pedagogických kompetencí.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu Školní didaktika vyžaduje kombinaci docházky, splnění čtyř průběžných úkolů, realizaci a reflexi mikrovyučování a úspěšné složení průběžného testu. Docházka je povinná z 80 %. Body získané za mikrovyučování, průběžné úkoly a test jsou sečteny, a tak vznikne jedna závěrečná známka z předmětu.
Informace učitele
K předmětu je vytvořena online podpora v e-learningovém prostředí Elf, kde jsou shromážděny studijní materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.