UZB002 Školní pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UZB002/02: St 14:00–15:40 J21, I. Procházková
UZB002/03: Čt 12:00–13:40 J21, Z. Šalamounová
UZB002/04: Po 14:00–15:40 J21, K. Brücknerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecným cílem předmětu školní pedagogika je, aby studenti rozuměli základním pedagogickým konceptům a teoriím a uvažovali o nich v kontextu své vlastní praxe. V kurzu je věnována pozornost teoretickým tématům pedagogiky, která jsou provázána s každodenní praxí škol, např. pedagogická komunikace, postavení učitele a žáka, kurikulární systém současného školství v ČR ad. Důraz je kladen na formy aktivního a otevřeného učení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:;
a) Definovat základní pedagogické pojmy jako je výchova, vzdělávání, edukace a také charakterizovat stěžejní aktéry výchovně vzdělávacího procesu (učitel, žák), a to i se všemi jejich konsekvencemi.;
b) Identifikovat a popsat aktuální základní cíle vzdělávací politiky ČR.;
c) Analyzovat charakteristiky žáků a jejich dopad na jejich vzdělávací výsledky.;
d) Aplikovat do práce s kurikulárními dokumenty klíčové kompetence a průřezová témata na základě jejich charakteristiky stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu.;
e) Aplikovat základní pravidla pedagogické komunikace do praxe a bezchybně tvořit výukové otázky různého typu a vyhodnotit jejich uplatnitelnost v procesu vyučování.
Osnova
 • 1(Pořadí neodráží řazení témat v rámci kurzu.) 1. Pedagogika jako věda: Definice, soustava pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k dalším vědním oborům, pedagogický výzkum (kvalitativní, kvantitativní a smíšený výzkum), přístupy v pedagogice (normativní, explanativní).;
 • 2. Základní pedagogické pojmy: Výchova, vzdělávání, edukace. Jejich definice a vzájemné vztahy mezi nimi.;
 • 3. Vzdělávací systém v ČR: Systém škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí. Školní legislativa. Evaluace a autoevaluace škol, akontabilita. Škola jako instituce, organizace, pospolitost. Škola a výchova, rodina a výchova, spolupráce rodiny a školy.;
 • 4. Vzdělávací politika v ČR: Vzdělávací politika jako rámec dění ve škole: základní dokumenty a trendy, způsoby prosazování vzdělávací politiky, principy vzdělávací politiky. Strategické dokumenty: Bílá kniha, Strategie vzdělávání 2020. Aktuální problémy vzdělávací politiky. Mezinárodní testování PISA.;
 • 5. Učitel: Charakteristiky učitelské profese, vývoj profesní dráhy učitele od učitele novice po učitele experta, profesní kompetence učitele, prestiž učitelského povolání. Moc a autorita učitele.;
 • 6. Žák: Charakteristiky žáků, typy žáků, povinnosti žáků, vzdělávací potřeby žáků. Sociokulturní zázemí žáků, rodinné zázemí žáků a další faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků.;
 • 7. Kurikulum: Definice, druhy kurikula, základní kurikulární dokumenty (Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program), klíčové kompetence žáků, průřezová témata, cíle vzdělávání.;
 • 8. Pedagogická komunikace: Základní charakteristiky komunikace ve školní třídě, struktura pedagogické komunikace, kladení otázek, výukový dialog.;
 • 9. Dialogické vyučování: Základní charakteristiky, indikátory dialogického vyučování.;
 • 10. Pedagogické směry 20. století: pragmatická pedagogika, pozitivistická pedagogika, antipedagogika; alternativní školství: Waldorfské školy, Montessori školy, Daltonský plán, Domácí vzdělávání, aj.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
  doporučená literatura
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
  neurčeno
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. Vydání 1. Praha: Grada, 2007. 402 stran. ISBN 9788024717340. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • Otevřené učení ve 28 krocích. Edited by Bernd Badegruber, Translated by Pavel Kouba. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 118 s. ISBN 80-85282-76-3. info
 • AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel :současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova :teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION a Keith MORRISON. A guide to teaching practice. 5th ed. London: Routledge Falmer, 2004. xiv, 460. ISBN 0415306752. info
Výukové metody
Přenáška je vždy spojena s online seminární částí. 1 hod přednáška + 1 hod seminář.
Metody hodnocení
Podmínky pro ukončení kurzu:
Písemný test s pěti otevřenými otázkami z povinné literatury, přednášek a seminárních textů. Otázky mají za účel prověřit porozumění dané látce, schopnost aplikovat poznatky na podobnou oblast a schopnost kriticky posoudit jednotlivé teorie. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat nejméně 65 bodů z celkového hodnocení testu. V podzimním semestru akademického roku 2020/2021 bude zkouška probíhat online.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/UZB002