DPS002 Školní pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
blokově. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 1. 10. 13:00–14:40 B2.23, 15:00–16:40 B2.23, Pá 15. 10. 13:00–14:40 B2.23, 15:00–16:40 B2.23, Pá 12. 11. 13:00–14:40 B2.23, 15:00–16:40 B2.23, Pá 26. 11. 13:00–14:40 B2.23, 15:00–16:40 B2.23, Pá 10. 12. 10:20–12:00 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/110, pouze zareg.: 0/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecným cílem předmětu školní pedagogika je, aby studenti rozuměli základním pedagogickým konceptům a teoriím a uvažovali o nich v kontextu své vlastní praxe. Předmět Školní pedagogika zároveň představuje i nejnovější trendy v oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:;
a) Definovat základní pedagogické pojmy jako je výchova, vzdělávání, edukace a také charakterizovat stěžejní aktéry výchovně vzdělávacího procesu (učitel, žák), a to i se všemi jejich konsekvencemi.;
b) Identifikovat a popsat aktuální základní cíle vzdělávací politiky ČR.;
c) Analyzovat charakteristiky žáků a jejich dopad na jejich vzdělávací výsledky.;
d) Aplikovat do práce s kurikulárními dokumenty klíčové kompetence a průřezová témata na základě jejich charakteristiky stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu.;
e) Aplikovat základní pravidla pedagogické komunikace do praxe a bezchybně tvořit výukové otázky různého typu a vyhodnotit jejich uplatnitelnost v procesu vyučování.
Osnova
 • Uvedení do kurzu Školní pedagogika. Pedagogika jako věda – předmět a metody pedagogiky, její vztah k jiným oborům Základní terminologie. Normativní a explanativní přístup v pedagogice. Soustava pedagogických disciplín.
 • Výchova, dědičnost, prostředí, vzájemné vztahy mezi nimi. Typologie výchovných prostředí. Škola a výchova. Rodina a výchova. Další výchovné instituce.
 • Učitel - charakteristiky profese, vývoj profesní dráhy učitele – její vrcholy a kritická místa, prestiž učitelského povolání, profesní kompetence a dovednosti učitelů a jejich rozvoj, osobnostní předpoklady, psychická náročnost učitelské profese a možnosti, jak se s ní vyrovnávat.
 • Pedagogická komunikace – základní koncepty. Specifika výukového dialogu. Kladení otázek. Zdravá a asertivní komunikace ve vyučování. Klima školní třídy. Podpůrné a obranné klima. Vliv učitele na třídní klima. Sociometrie a další nástroje měření klimatu.
 • Žák jako subjekt vzdělávání: specifické potřeby a problémy žáků. Koncept „školy pro všechny“, integrativní trend prosazující společné vzdělávání dětí, žáků a studentů s různými individuálními potřebami, jejichž zabezpečení je nezbytné pro jejich úspěšnou edukaci. Charakterizace skupin žáků se zdravotním postižením, zdravotním oslabením, s drobnými funkčními odchylkami. Problémy žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí přivzdělávání, zvláštní nároky žáků mimořádně nadaných. Požadavky na zajištění úspěšného vzdělávání těchto žáků a systémová opatření ve školství.
 • Dějiny pedagogiky. Nejvýznamnější osobnosti české i světové pedagogiky. Pedagogický systém J. A. Komenského. Novověká pedagogika – J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart, L. N. Tolstoj a další. Pedagogické směry 20. století – pragmatická pedagogika, pozitivistická pedagogika, pedagogika kultury a duchovědná pedagogika, antipedagogika atd. Alternativní školy. Kořeny reformně pedagogického hnutí, jeho zdroje a s konkrétními snahy o realizaci alternativních školských koncepcí. Významné mezinárodní i české alternativní počiny: Waldorfské školy, koncepce M. Montessori, Daltonský plán, Jenský plán, Zlínské školy aj.
 • Vzdělávací systém v České republice. Principy, od nichž se odvíjí konstrukce vzdělávací soustavy a její fungování. Právní východiska vzdělávání, soustava školských předpisů. Systém školských zařízení a vzdělávacích institucí v rámci přípravy na budoucí povolání a možnosti dalšího vzdělávání. Speciální pedagogika.
 • Pojem kurikulum, typy kurikula (formální, neformální; zamýšlené, realizované, dosažené atd.). Základní kurikulární dokumenty – rámcové vzdělávací programy a jejich struktura, tvorba školních vzdělávacích programů.
 • Vzdělávací politika, její vymezení a základní české i mezinárodní dokumenty. Základní teze obsažené v Bílé knize. Aktuální problémy vzdělávací politiky. Transformace českého školství. Školská legislativa (Školský zákon č. 561/204).
 • Inovativní prvky v kurikulu české školy a jejich zakotvení v podobě tzv. průřezových témat: environmentální výchova, mediální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova.
 • Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
  doporučená literatura
 • Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Edited by James S. Cangelosi. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 289 s. ISBN 80-7178-406-0. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 8073671727. info
  neurčeno
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
 • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky :úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4. info
Výukové metody
Přednášky a samostudium.
Metody hodnocení
Předmět Školní pedagogika je ukončován znalostním i dovednostním písemným testem sestávajícím z otázek probíraných při prezenční výuce a také z povinné literatury. Test je sestaven z pěti otevřených otázek a maximální počet bodů, které je možno získat je 100. Pro úspěšné splnění testu je nutné překonat hranici 66 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
https://pedagogika.phil.muni.cz/studium/rozvrhy-pro-kombinovane-studium
Rozvrh a sylabus je vždy umístěn na webových stránkách Ústavu pedagogických věd.
V rámci přednášek se střídají vyučující Ústavu pedagogických věd, kteří se vždy výzkumně zabývají daným tématem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/DPS002