SUK002 Školní pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
18/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/110, pouze zareg.: 0/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecným cílem předmětu školní pedagogika je, aby studenti rozuměli základním pedagogickým konceptům a teoriím a uvažovali o nich v kontextu své vlastní praxe. Předmět Školní pedagogika představuje nejnovější trendy v oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:;
a) Definovat základní pedagogické pojmy jako je výchova, vzdělávání, edukace a také charakterizovat stěžejní aktéry výchovně vzdělávacího procesu (učitel, žák), a to i se všemi jejich konsekvencemi.;
b) Identifikovat a popsat aktuální základní cíle vzdělávací politiky ČR.;
c) Analyzovat charakteristiky žáků a jejich dopad na jejich vzdělávací výsledky.;
d) Aplikovat do práce s kurikulárními dokumenty klíčové kompetence a průřezová témata na základě jejich charakteristiky stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu.;
e) Aplikovat základní pravidla pedagogické komunikace do praxe a bezchybně tvořit výukové otázky různého typu a vyhodnotit jejich uplatnitelnost v procesu vyučování.
Osnova
 • 1. Pedagogika jako věda: Definice, soustava pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k dalším vědním oborům, pedagogický výzkum (kvalitativní, kvantitativní a smíšený výzkum), přístupy v pedagogice (normativní, explanativní).;
 • 2. Základní pedagogické pojmy: Výchova, vzdělávání, edukace. Jejich definice a vzájemné vztahy mezi nimi.;
 • 3. Vzdělávací systém v ČR: Systém škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí. Školní legislativa. Evaluace a autoevaluace škol, akontabilita. Škola jako instituce, organizace, pospolitost. Škola a výchova, rodina a výchova, spolupráce rodiny a školy.;
 • 4. Vzdělávací politika v ČR: Vzdělávací politika jako rámec dění ve škole: základní dokumenty a trendy, způsoby prosazování vzdělávací politiky, principy vzdělávací politiky. Strategické dokumenty: Bílá kniha, Strategie vzdělávání 2020. Aktuální problémy vzdělávací politiky. Mezinárodní testování PISA.;
 • 5. Učitel: Charakteristiky učitelské profese, vývoj profesní dráhy učitele od učitele novice po učitele experta, profesní kompetence učitele, prestiž učitelského povolání. Moc a autorita učitele.;
 • 6. Žák: Charakteristiky žáků, typy žáků, povinnosti žáků, vzdělávací potřeby žáků. Sociokulturní zázemí žáků, rodinné zázemí žáků a další faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků.;
 • 7. Kurikulum: Definice, druhy kurikula, základní kurikulární dokumenty (Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program), klíčové kompetence žáků, průřezová témata, cíle vzdělávání.;
 • 8. Pedagogická komunikace: Základní charakteristiky komunikace ve školní třídě, struktura pedagogické komunikace, kladení otázek, výukový dialog.;
 • 9. Dialogické vyučování: Základní charakteristiky, indikátory dialogického vyučování.;
 • 10. Pedagogické směry 20. století: pragmatická pedagogika, pozitivistická pedagogika, antipedagogika; alternativní školství: Waldorfské školy, Montessori školy, Daltonský plán, Domácí vzdělávání, aj.
Literatura
  neurčeno
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. 2007. ISBN 978-80-247-1734-0. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996, 130 s. ISBN 808593115X. info
 • STROUHAL, Martin. Teorie výchovy : k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Vydání 1. Praha: Grada, 2013, 192 stran. ISBN 9788024742120. URL info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5. info
 • KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 224 s. ISBN 9788024724294. URL info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě : základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 319 s. ISBN 8071782904. URL info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel : současné poznatky o profesi. Vydání první. Praha: Portál, 2002, 154 stran. ISBN 8071786217. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • MERRIAM, Sharan B., Rosemary S. CAFFARELLA a Lisa BAUMGARTNER. Learning in adulthood : a comprehensive guide. 3rd ed. San Francisco: John Wiley & Sons, 2007, xvi, 533. ISBN 9780787975883. info
Výukové metody
Přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Předmět Školní pedagogika je ukončován znalostním i dovednostním písemným testem sestávajícím z otázek probíraných při prezenční výuce a také z povinné literatury. Test je sestaven z pěti otevřených otázek a maximální počet bodů, které je možno získat je 100. Pro úspěšné splnění testu je nutné překonat hranici 66 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Rozvrh pro aktuální semestr je vždy umístěn na webových stránkách Ústavu pedagogických věd.;
V rámci přednášek se střídají vyučující Ústavu pedagogických věd, kteří se výzkumně zabývají daným tématem.;


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Rozvrh naleznete na webových stránkách Ústavu pedagogických věd: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/doplnujici-pedagogicke-studium-dps.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.