SUK002 Školní pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
18/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý pátek 12:00–17:40 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/110, pouze zareg.: 1/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecným cílem předmětu školní pedagogika je představit studentům základní pedagogické pojmy a témata a ukázat jejich reálný výskyt a použití v praxi. Předmět Školní pedagogika tedy představuje cíle, metody, formy a obsahy výchovně vzdělávacího působení na žáka jak v oblasti teorie, tak v oblasti praxe, kde zároveň představuje i nejnovější trendy v oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:;
a) Definovat základní pedagogické pojmy jako je výchova, vzdělávání, edukace a také charakterizovat stěžejní aktéry výchovně vzdělávacího procesu jako je učitel, žák, škola a rodina, a to i se všemi jejich konsekvencemi.;
b) Představit a charakterizovat základní přehled aktuálně řešených pedagogických témat.;
c) Identifikovat a popsat aktuální základní cíle vzdělávací politiky ČR.;
d) Analyzovat charakteristiky žáka a jejich dopad na vzdělávací výsledky žáka.;
d) Aplikovat do praxe klíčové kompetence a průřezová témata na základě jejich charakteristiky stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu.;
f) Aplikovat základní pravidla pedagogické komunikace do praxe a bezchybně tvořit výukové otázky různého typu a vyhodnotit jejich uplatnitelnost v procesu vyučování.;
Osnova
 • 1. Pedagogika jako věda: Definice, soustava pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k dalším vědním oborům, pedagogický výzkum (kvalitativní, kvantitativní a smíšený výzkum), přístupy v pedagogice (normativní, explanativní).;
 • 2. Základní pedagogické pojmy: Výchova, vzdělávání, edukace. Jejich definice a vzájemné vztahy mezi nimi.;
 • 3. Dějiny pedagogiky: Vznik pedagogiky. Nejvýznamnější osobnosti české i světové pedagogiky. Pedagogický systém J. A. Komenského. Novověká pedagogika: J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart, L. N. Tolstoj, a další. Pedagogické směry 20. století: pragmatická pedagogika, pozitivistická pedagogika, antipedagogika atd.;
 • 4. Vzdělávací systém v ČR: Systém škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí. Školní legislativa. Evaluace a autoevaluace škol, akontabilita. Škola jako instituce, organizace, pospolitost. Škola a výchova, rodina a výchova, spolupráce rodiny a školy.;
 • 5. Vzdělávací politika v ČR: Vzdělávací politika jako rámec dění ve škole: základní dokumenty a trendy, způsoby prosazování vzdělávací politiky, principy vzdělávací politiky. Strategické dokumenty: Bílá kniha, Strategie vzdělávání 2020. Aktuální problémy vzdělávací politiky. Mezinárodní testování PISA.;
 • 6. Učitel: Charakteristiky učitelské profese, vývoj profesní dráhy učitele od učitele novice po učitele experta, profesní kompetence učitele, prestiž učitelského povolání.;
 • 7. Žák: Charakteristiky žáků, typy žáků, povinnosti žáků, vzdělávací potřeby žáků. Sociokulturní zázemí žáků, rodinné zázemí žáků a další faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků.;
 • 8. Kurikulum: Definice, druhy kurikula, základní kurikulární dokumenty (Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program), klíčové kompetence žáků, průřezová témata, cíle vzdělávání.;
 • 9. Pedagogická komunikace: Základní charakteristiky komunikace ve školní třídě, struktura pedagogické komunikace, kladení otázek, výukový dialog.;
Literatura
  neurčeno
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. 2007. ISBN 978-80-247-1734-0. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
 • STROUHAL, Martin. Teorie výchovy : k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Vydání 1. Praha: Grada, 2013. 192 stran. ISBN 9788024742120. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5. info
 • KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024724294. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě : základy mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 8071782904. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel : současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 8071786217. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • MERRIAM, Sharan B., Rosemary S. CAFFARELLA a Lisa BAUMGARTNER. Learning in adulthood : a comprehensive guide. 3rd ed. San Francisco: John Wiley & Sons, 2007. xvi, 533. ISBN 9780787975883. info
Výukové metody
Přednášky a samostudium.
Metody hodnocení
Předmět Školní pedagogika je ukončován znalostním i dovednostním písemným testem sestávajícím z otázek probíraných při prezenční výuce a také z povinné literatury. Test je sestaven z pěti otevřených otázek a maximální počet bodů, které je možno získat je 100. Pro úspěšné splnění testu je nutné překonat hranici 66 bodů. Kurz má povinnou docházku. Minimální požadovaná přítomnost je 80 procent.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz má vzhledem ke svému charakteru povinnou docházku (povinná je účast na 80 procentech výuky).;
Rozvrh pro aktuální semestr je vždy umístěn na webových stránkách Ústavu pedagogických věd.;
V rámci přednášek se střídají vyučující Ústavu pedagogických věd, kteří se výzkumně zabývají daným tématem.;
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Rozvrh naleznete na webových stránkách Ústavu pedagogických věd: http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/doplnujici-pedagogicke-studium-dps.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SUK002