SUP002 Školní pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SUP002/01: Čt 12:00–13:40 J21, K. Brücknerová, K. Korcová, I. Procházková, Z. Šalamounová, R. Švaříček
SUP002/02: Čt 14:00–15:40 J21, K. Brücknerová, K. Korcová, I. Procházková, Z. Šalamounová, R. Švaříček
SUP002/03: Út 18:00–19:40 J21, K. Brücknerová, K. Korcová, I. Procházková, Z. Šalamounová
SUP002/04: Út 10:00–11:40 J21, K. Brücknerová, K. Korcová, Z. Šalamounová, R. Švaříček
SUP002/05: Čt 16:00–17:40 J21, I. Procházková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 1/200, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/200
Mateřské obory/plány
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecným cílem předmětu školní pedagogika je představit studentům základní pedagogické pojmy a témata a ukázat jejich reálný výskyt a použití v praxi. Předmět Školní pedagogika tedy představuje cíle, metody, formy a obsahy výchovně vzdělávacího působení na žáka jak v oblasti teorie, tak v oblasti praxe, kde zároveň představuje i nejnovější trendy v oboru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:;
a) Definovat základní pedagogické pojmy jako je výchova, vzdělávání, edukace a také charakterizovat stěžejní aktéry výchovně vzdělávacího procesu jako je učitel, žák, škola a rodina, a to i se všemi jejich konsekvencemi.;
b) Představit a charakterizovat základní přehled aktuálně řešených pedagogických témat.;
c) Identifikovat a popsat aktuální základní cíle vzdělávací politiky ČR.;
d) Analyzovat charakteristiky žáka a jejich dopad na vzdělávací výsledky žáka.;
d) Aplikovat do praxe klíčové kompetence a průřezová témata na základě jejich charakteristiky stanovené v Rámcovém vzdělávacím programu.;
f) Aplikovat základní pravidla pedagogické komunikace do praxe a bezchybně tvořit výukové otázky různého typu a vyhodnotit jejich uplatnitelnost v procesu vyučování.;
g) Schopen vyhodnotit vliv učitele na žáka a na tomto základě uvažovat nad vlastní výukou.;
Osnova
 • 1. Pedagogika jako věda: Definice, soustava pedagogických disciplín, vztah pedagogiky k dalším vědním oborům, pedagogický výzkum (kvalitativní, kvantitativní a smíšený výzkum), přístupy v pedagogice (normativní, explanativní).;
 • 2. Základní pedagogické pojmy: Výchova, vzdělávání, edukace. Jejich definice a vzájemné vztahy mezi nimi.;
 • 3. Dějiny pedagogiky: Vznik pedagogiky. Nejvýznamnější osobnosti české i světové pedagogiky. Pedagogický systém J. A. Komenského. Novověká pedagogika: J. Locke, J. J. Rousseau, J. H. Pestalozzi, J. F. Herbart, L. N. Tolstoj, a další. Pedagogické směry 20. století: pragmatická pedagogika, pozitivistická pedagogika, antipedagogika atd.;
 • 4. Vzdělávací systém v ČR: Systém škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí. Školní legislativa. Evaluace a autoevaluace škol, akontabilita. Škola jako instituce, organizace, pospolitost. Škola a výchova, rodina a výchova, spolupráce rodiny a školy.;
 • 5. Vzdělávací politika v ČR: Vzdělávací politika jako rámec dění ve škole: základní dokumenty a trendy, způsoby prosazování vzdělávací politiky, principy vzdělávací politiky. Strategické dokumenty: Bílá kniha, Strategie vzdělávání 2020. Aktuální problémy vzdělávací politiky. Mezinárodní testování PISA.;
 • 6. Učitel: Charakteristiky učitelské profese, vývoj profesní dráhy učitele od učitele novice po učitele experta, profesní kompetence učitele, prestiž učitelského povolání. Moc a autorita učitele.;
 • 7. Žák: Charakteristiky žáků, typy žáků, povinnosti žáků, vzdělávací potřeby žáků. Sociokulturní zázemí žáků, rodinné zázemí žáků a další faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků.;
 • 8. Kurikulum: Definice, druhy kurikula, základní kurikulární dokumenty (Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program), klíčové kompetence žáků, průřezová témata, cíle vzdělávání.;
 • 9. Pedagogická komunikace: Základní charakteristiky komunikace ve školní třídě, struktura pedagogické komunikace, kladení otázek, výukový dialog.;
 • 10. Dialogické vyučování: Základní charakteristiky, pilíře a indikátory dialogického vyučování.;
 • 11. Klima školní třídy: Definice, členění klimatu, význam zkoumání klimatu školní třídy, sociometrie.;
 • 12. Alternativní školství: Kořeny reformně pedagogického hnutí. Významné mezinárodní i české alternativní počiny: Waldorfské školy, Montessori školy, Daltonský plán, Jenský plán, Zlínské školy, Domácí vzdělávání, aj.;
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. URL info
  neurčeno
 • Contemporary theories of learning : learning theorists-- in their own words. Edited by Knud Illeris. 1st pub. London: Routledge, 2009. viii, 235. ISBN 9780415473439. info
 • MERRIAM, Sharan B., Rosemary S. CAFFARELLA a Lisa BAUMGARTNER. Learning in adulthood : a comprehensive guide. 3rd ed. San Francisco: John Wiley & Sons, 2007. xvi, 533. ISBN 9780787975883. info
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. Vydání 1. Praha: Grada, 2007. 402 stran. ISBN 9788024717340. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • STROUHAL, Martin. Teorie výchovy : k vybraným problémům a perspektivám jedné pedagogické disciplíny. Vydání 1. Praha: Grada, 2013. 192 stran. ISBN 9788024742120. info
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-709-7. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5. info
 • KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ISBN 9788024724294. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 194 stran. ISBN 9788021044999. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel :současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
Výukové metody
Přenáška je vždy spojena se seminární částí. Úkolem studentů je přečíst na daný seminář odborné články umístěné v e-learningovém prostředí a diskutovat o nich během seminární výuky. V seminární části výuky je kladem důraz na formy aktivního a otevřeného učení studentů, což vyžaduje participaci studentů na výuce.
Metody hodnocení
Předmět Školní pedagogika je ukončován znalostním i dovednostním písemným testem sestávajícím z otázek probíraných při prezenční výuce a také z povinné literatury a textů umístěných v e-learningovém prostředí. Test je sestaven z pěti otevřených otázek, které mají za účel prověřit porozumění dané látce a schopnost aplikovat nabyté poznatky. Maximální počet bodů, které je možno získat je 100. Pro úspěšné splnění testu je nutné překonat hranici 66 bodů.
Informace učitele
Předmět má e-learningovou podporu v systému ELF, kde jsou umístěny studijní materiály a také „pedagogická čítanka“, která ke každému tématu probíranému v prezenční výuce obsahuje několik na výzkumu založených odborných pedagogických článků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SUP002