PG33B65 Instruktorský kurz- kurz zážitkové pedagogiky

Filozofická fakulta
jaro 2008
Rozsah
blokové cvičení 30 h. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Předpoklady
Předmět si zapisují pouze studenti bakalářského studia Sociální pedagogiky a poradenství a studenti jedno nebo dvouoborové Pedagogiky a to ideálně ve čtvrtém semestru studia. V případě volných míst bude posléze otevřen i dalším případným zájemcům. Přednost v zápisu dostanou absolventi kurzů PB22PB32: Osobnostní průprava ve skupině, PB31PB42: Techniky práce se skupinou, PB32PB39: Dramatická výchova. Primárním předpokladem pro možnost absolvování kurzu je včasné složení stanovené zálohy!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 2 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/2, pouze zareg.: 0/2
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Týdenní pobytový kurz v přírodě seznamující se širokým spektrem aktivit zážitkové pedagogiky. Nutný pro pozdější zápis Instruktorkého kurzu zážitkové pedagogiky II.
Informace učitele
http://www.acor.cz
Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení mimo Brno (předpokládaná lokalita obec Kutiny u Říkonína) v termínu 14.4. - 19.4. 2008 (změna možná). Finanční spoluúčast studentů bude činit cca 1500,- Kč. Kurz je zaměřený na nácvik a osvojení základních principů a metod zážitkové pedagogiky. Jeho účastníci se nejprve seznámí s teoretickými východisky a podstatou zážitkové pedagogiky jako metody práce s celou řadou cílových skupin, budou jim vysvětleny fenomény jako sociální klima skupiny, skupinová dynamika a koheze. V dalším průběhu kurzu se následně seznámí s mnoha technikami zážitkové pedagogiky a to prostřednictvím aplikace na sobě samých. Opomenuta nebude významná metodická reflexe zařazovaná na závěr jednotlivých technik. V další části kurzu zrealizují některé techniky sami účastníci (studenti navazujícího magisterského studia) a to v bezpečném prostředí skupiny frekventantů, tedy ještě před tím než je budou moci aplikovat v bezprostřední pedagogické realitě. Za supervize samotných účastníků i lektorů jim bude poskytnuta zpětné vazba o způsobu jejich vedení a dojde k upevnění nabytých dovedností. Kurz bude obsahovat tato témata v těchto konkrétních blocích: Teoretický blok: Zážitková pedagogika jako metoda a forma výchovy, její východiska a principy. Práce se skupinou, klima skupiny, skupinová dynamika a koheze, stadia formování skupiny a způsoby jejího vedení. Příprava akce, práce v týmu, dramaturgie akce, volba technik a jejich typologie. Zážitkový blok: Seznamovací techniky, icebreakers a warm-up techniky, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze sebe sama, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze druhého, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já jako člen skupiny, metodická reflexe v rovině já jako pozorovatel skupinového dění, metodická reflexe v rovině já jako supervizor. Nácvikový blok: Nácviky jednotlivých technik samotnými účastníky kurzu a jejich supervize jak z pozice účastníků samých, tak v rovině supervize lektory kurzu. Přednost v zápisu dostanou absolventi kurzů PB22PB32: Sebezkušenostní výcvik, PB31PB42: Terapeutické metody v poradenství, PB32PB39: Dramatická výchova. Více informací bude podáno na informační schůzce, která proběhne v úvodu jarního semestru. Jedná se o kurz akreditovaný MŠMT v systému DVPP, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017.