PGDS033 Autorský seminář

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 16:00–17:40 C42
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/4, pouze zareg.: 0/4
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Jde o výběrový kurz pro studenty doktorského cyklu v prezenční formě studia. Cílem kurzu je podpora směřující k tomu, aby student v průběhu semestru připravil odborný článek do časopisu minimálně na úrovni seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.
  • Kurz bude organizován formou pravidelných skupinových setkání. V úvodu kurzu se studenti seznámí s obecnými principy odborného psaní a s redakčními mechanismy odborných časopisů. Každý student si následně vybere časopis, pro nějž připraví článek. Dále budou studenti v postupných krocích připravovat své texty a v jednotlivých fázích jim bude poskytována zpětná vazba jak ze strany vyučující, tak ze strany ostatních studentů v kurzu. Cílem je kolaborativní učení, kdy se jednotlivci učí rovněž tím, že sledují postup svých kolegů a mají možnost jej ovlivňovat.
  • Před zápisem do kurzu studenti musí podat projekt svého budoucího článku v podobě abstraktu. Pokud má jít o empirickou studii, musí studenti dále doložit, že mají k dispozici data, na nichž bude článek založen, a popsat, o jaká data jde a jak byla získána. Pokud má jít o teoretickou studii, musí studenti připojit seznam literatury, s níž hodlají pracovat. Studenti budou do kurzu vybráni na základě kvality svých autorských záměrů. Maximálně budou ve skupině čtyři studenti.
  • Výstupem z kurzu je článek odeslaný do recenzního řízení. Za zdárné ukončení kurzu v podobě odeslání článku studenti obdrží mimořádné stipendium. Kurz má hodnotu 20 kreditů.
Literatura
  • KNECHT, Petr a Dominik DVOŘÁK. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 4, s. 554-578. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554. URL info
  • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
  • MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2013, roč. 23, č. 4, s. 455-477. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-455. Full-text v časopisu Pedagogická orientace 2013/4 info
Informace učitele
Před zápisem do kurzu musí studenti podat projekt svého budoucího článku v podobě abstraktu do 10. ledna 2017 e-mailem doc. Mgr. Kláře Šeďové, Ph.D.
Na základě toho budou vybráni 3-4 studenti do kurzu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.