PGDS033 Autorský seminář

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/4, pouze zareg.: 0/4
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podpora směřující k tomu, aby student v průběhu semestru připravil odborný článek do časopisu minimálně na úrovni seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat redakční mechanismu
- samostatně pracovat na přípravě článku
- kolaborativně se učit
- zapracovat zpětnou vazbu
- analyticky zpracovat empirická data.
Osnova
  • Jde o výběrový kurz pro studenty doktorského cyklu v prezenční formě studia. Cílem kurzu je podpora směřující k tomu, aby student v průběhu semestru připravil odborný článek do časopisu minimálně na úrovni seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.
  • Kurz bude organizován formou pravidelných skupinových setkání. V úvodu kurzu se studenti seznámí s obecnými principy odborného psaní a s redakčními mechanismy odborných časopisů. Každý student si následně vybere časopis, pro nějž připraví článek. Dále budou studenti v postupných krocích připravovat své texty a v jednotlivých fázích jim bude poskytována zpětná vazba jak ze strany vyučující, tak ze strany ostatních studentů v kurzu. Cílem je kolaborativní učení, kdy se jednotlivci učí rovněž tím, že sledují postup svých kolegů a mají možnost jej ovlivňovat.
  • Před zápisem do kurzu studenti musí podat projekt svého budoucího článku v podobě abstraktu. Pokud má jít o empirickou studii, musí studenti dále doložit, že mají k dispozici data, na nichž bude článek založen, a popsat, o jaká data jde a jak byla získána. Pokud má jít o teoretickou studii, musí studenti připojit seznam literatury, s níž hodlají pracovat. Studenti budou do kurzu vybráni na základě kvality svých autorských záměrů. Maximálně budou ve skupině čtyři studenti.
  • Výstupem z kurzu je článek odeslaný do recenzního řízení. Za zdárné ukončení kurzu v podobě odeslání článku studenti obdrží mimořádné stipendium. Kurz má hodnotu 20 kreditů.
Literatura
  • KNECHT, Petr a Dominik DVOŘÁK. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 4, s. 554-578. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554. URL info
  • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
  • MAREŠ, Jan a Kateřina VLČKOVÁ. K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2013, roč. 23, č. 4, s. 455-477. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-455. Full-text v časopisu Pedagogická orientace 2013/4 info
Výukové metody
Přednáška, skupinová práce, samostatná práce, individuální studium, prezentace tématu, psaní odborného textu.
Metody hodnocení
Rukopis odborného textu odeslaný do odborného pedagogického časopisu.
Informace učitele
Před zápisem do kurzu musí studenti podat projekt svého budoucího článku v podobě abstraktu e-mailem doc. Mgr. Kláře Šeďové, Ph.D.
Na základě toho budou vybráni 3-4 studenti do kurzu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.