PSBA020 Sociální psychologie II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Lukáš Čunek (cvičící)
Mgr. Bc. Martina Fabianová (cvičící)
Mgr. Katarína Kemková (cvičící)
Garance
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–13:40 C11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSBA020/01: každé liché úterý 14:00–15:40 C51, M. Fabianová
PSBA020/02: každé liché úterý 16:00–17:40 C51, J. Dosedlová
PSBA020/03: každé sudé úterý 14:00–15:40 C51, K. Kemková
PSBA020/04: každé sudé úterý 16:00–17:40 C51, L. Čunek
Předpoklady
PSBA013 Sociální psychologie I
navazuje na předmět Sociální psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět PS-BA020 Sociální psychologie II navazuje na předmět PS-BA013 Sociální psychologie I a tvoří druhou část výuky sociální psychologie. Cílem předmětu je poskytnout studentům teoretickou základnu umožňující hlubší porozumění tématům sociální komunikace, interpersonální chování a postoje.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- osvojit si odbornou terminologii oboru;
- dosáhnout hlubšího porozumění témat sociální komunikace, interpersonální chování a postoje;
- srovnávat a kriticky hodnotit jednotlivé teoretické přístupy;
- demonstrovat pochopení klíčových aspektů jednotlivých konstruktů analýzou a interpretací vybraných situací z každodenního života.
Osnova
 • 1. Sociální komunikace
 • Komunikační proces. Syntax, sémantika, pragmatika. Verbální, paraverbální a neverbální komunikace (mimika, gestika, kinezika, haptika, posturologie, proxemika, chronemika). Metakomunikace. Komunikační styly a vztahy. Komunikační axiomy (Watzlawick, Bavelas, Haley, Jackson). Empatická a asertivní komunikace.
 • 2. Interpersonální vztahy a styly chování
 • Agresivita, rozlišení forem agrese, teorie agrese (Freud, Lorenz, Eibl – Eibesfeld, Dollard, Doob, Sears, Bandura, Geen), biologické, osobnostní a situační determinanty agrese, zvládání agrese.
 • Afiliace, její význam, osamělost, nárazníková hypotéza sociálního kontaktu, sociální opora.
 • Faktory ovlivňující navazování interpersonálních vztahů (afiliace, sociální dovednosti, prostorová blízkost, obeznámenost, atraktivita), teorie interpersonálních vztahů
 • Láska – triangulární teorie lásky (Sternberg), spokojenost ve vztahu, stabilita vztahu – investiční model (Rusbult), intimita, prosociální chování.
 • Základní dimenze interpersonálního chování (Leary).
 • 3. Postoje
 • a) postoj - základní vymezení postoje, teoretické přístupy. Vztah mezi postojem a chováním (LaPière, Fishbein, Ajzen, Madden). Metody měření postojů - postojové škály (Likert, Thurstone, Guttmann, Bogardus), sémantický diferenciál (Osgood), maskované techniky.
 • b) postojové změny
 • Záměrná a nezáměrná změna postojů - teorie kognitivní disonance (Festinger), balanční teorie (Heider). Stereotypy a předsudky. Persuase. Konformita a poslušnost vůči autoritě (Asch, Milgram).
Literatura
  povinná literatura
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada, 2008. 404 stran. ISBN 9788024714288. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 769 s. ISBN 8073670925. info
  doporučená literatura
 • MYERS, David G. Sociální psychologie. Translated by Helena Vaďurová - Zuzana Paseková - Milena Bildová. 1. vydání. Brno: Edika, 2016. 536 stran. ISBN 9788026608714. URL info
 • WATZLAWICK, Paul, Janet Beavin BAVELAS a Don D. JACKSON. Pragmatika lidské komunikace : interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999. 243 s. ISBN 8086088049. info
 • ČERMÁK, Ivo. Agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Nakladatelství Fakta, 1998. 206 s. ISBN 80-902614-1-8. info
  neurčeno
 • An introduction to critical social psychology. Edited by Alexa Hepburn. London: SAGE, 2003. 1 online. ISBN 9781446218884. info
 • Advanced social psychology : the state of the science. Edited by Roy F. Baumeister - Eli J. Finkel. Oxford: Oxford University Press, 2010. viii, 813. ISBN 9780195381207. info
 • JANOUŠEK, Jaromír. Metody sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 256 s. URL info
 • Journal of Personality and Social Psychology
 • Journal of Social Psychology
 • European Journal of Social Psychology
Výukové metody
Výuka kombinuje dvouhodinové přednášky a semináře v dělených skupinách zaměřené na skupinové práce, diskusi a aplikaci teoretických poznatků.
Metody hodnocení
Ústní závěrečná zkouška předpokládá znalost učiva předmětů Sociální psychologie I a II. Podmínkou pro vykonání zkoušky je nejméně 80% účast v seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.