PSBA021 Psychologie osobnosti II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 K21
Předpoklady
PSBA014 Psychologie osobnosti I
Povinné je absolvování kurzů Psychologie osobnosti I. a Dějiny psychologie. Předpokládají se aspoň částečné znalosti z obecné psychologie a metodologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními teoriemi osobnosti v rámci hlavních psychologických systémů 20. a 21. století: psychodynamické směry, behaviorismus, humanistická psychologie, kognitivní přístupy, teorie sociálního učení atd.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s nosnými teoriemi osobnosti v rámci hlavních psychologických systémů 20. a 21. století. Přednášky jsou orientovány na výklad vybraných teorií osobnosti, reprezentujících hlavní myšlenkové proudy psychologie 20. a 21. století - psychoanalýzu, behaviorismus, humanistickou psychologii, rysový přístup a sociálně-kognitivní přístup.
Studenti budou schopni integrovat teoretické a empirické roviny výzkumu interindividuálních rozdílů. Povinnou součástí předmětu je proto účast studenta na relevantním výzkumu probíhajícím na PsÚ FF MU (především v rámci Psychologické laboratoře), CEITECu nebo HUMElabu.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen propojit získané teoretické vědomosti a nabyté zkušenosti s jejich praktickým využitím ve výzkumu.
Osnova
 • 1. Úvod do teorií osobnosti. Teorie, její definice a funkce, zdroje teorií osobnosti. 2. Psychoanalýza a od ní odvozené teorie: S. Freud, A. Adler, C. G. Jung, K. Horneyová, H. S. Sullivan, E. Fromm, E. H. Erikson, H. Murray. 3. Humanistická psychologie, existenciální analýza: C. R. Rogers, K. Goldstein, A. H. Maslow, V. E. Frankl. 4. Behaviorismus: I. P. Pavlov, J. B. Watson, B. F. Skinner, J. T. Dollard a N. E. Miller. 5. Rysový přístup: G. Allport, R. B. Cattell, H. J. Eysenck, pětifaktorový model osobnosti (Big Five). 6. Kognitivní teorie: G. Kelly, K. Lewin. 7. Teorie sociálního učení a sociálně-kognitivní přístup: A. Bandura, W. Mischel, J. Rotter, M. Seligman. 8. Další přístupy ke zkoumání osobnosti: pozitivní psychologie, feministická psychologie.
Literatura
  povinná literatura
 • HALL, Calvin S. Psychológia osobnosti : úvod do teórií osobnosti. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002, 510 s. ISBN 8008033843. info
 • Janoušek, J. (1992). Sociálně kognitivní teorie Alberta Bandury. Československá psychologie, 36, 5, 385‐398.
 • BLATNÝ, Marek. Psychologie osobnosti : hlavní témata, současné přístupy. Vydání 1. Praha: Grada, 2010, 301 stran. ISBN 9788024734347. URL info
  doporučená literatura
 • CERVONE, Daniel a Lawrence A. PERVIN. Personality psychology : international student version. Edited by Arnaldo Zelli. twelfth edition. Singapore: Wiley, 2014, xix, 618. ISBN 9781118322215. info
 • HŘEBÍČKOVÁ, Martina. Pětifaktorový model v psychologii osobnosti : přístupy, diagnostika, uplatnění. Vydání 1. Praha: Grada, 2011, 251 stran. ISBN 9788024733807. URL info
 • FRANKL, Viktor Emil a Elisabeth S. LUKAS. Vůle ke smyslu : vybrané přednášky o logoterapii. Brno: Cesta, 2006, 212 s. ISBN 8072950843. info
 • ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002, 387 s. ISBN 8072033808. info
 • SCHULTZ, Duane a Sydney Ellen SCHULTZ. Theories of personality. 7th ed. Belmont: Wadsworth, 2001, xviii, 541. ISBN 0-534-55107-6. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. 2. opr. vyd. Praha: Portál, 1998, 175 s. ISBN 80-7178-251-3. info
 • FROMM, Erich. Člověk a psychoanalýza. Translated by Irena Petřinová - Marta Hubscherová. 2. dopl. vyd. Praha: Aurora, 1997, 200 s. ISBN 80-85974-18-5. info
  neurčeno
 • Další literatura bude upřesněna na přednáškách.
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky; účast na relevantním psychologickém výzkumu NEBO esej z oblasti psychologie osobnosti
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.