ROMFJIBXP Přípravný jazykový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ROMFJIBXP/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Sedláková
ROMFJIBXP/02: Po 17:30–19:05 K23, A. Sedláková
ROMFJIBXP/03: Čt 17:30–19:05 K22, A. Sedláková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Nemohou zapisovat posluchači oboru francouzština.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přípravný seminář je primárně určen pro studenty IT, ŠP, PORT, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny ve francouzštině.
Osnova
 • Výslovnost (na základě poslechových cvičení), přízvuk, intonace, vázání.
 • Pozdravy, představování. Procvičování výslovnosti.
 • Věta oznamovací, otázka. Čtení jednoduchých textů.
 • Intonace oznamovací věty, rytmická skupina, člen, sloveso faire.
 • Vázání, množné číslo podstatných a přídavných jmen. Diktát.
 • Intonace, nosové samohlásky, stažený člen, přivlastňovací zájmena.
 • Rod podstatných jmen, člen určitý a neurčitý. Četba textu.
 • Zavřené, otevřené a koncové souhlásky. Budoucí čas opisný. Předložka po výrazech množství. Diktát.
 • Procvičení vázání, Přivlastňovací zájmena nesamostatná. Nepravidelné tvoření ženského rodu přídavných jmen. Četba textu.
 • Ukazovací zájmena a osobní zájmena samostatná. Procvičení výslovnosti.
 • Slovesa 3. třídy, stahování členu, číslovky. Diktát.
 • Opakování výslovnosti, mluvnice a čtení..
 • Povinné vázání, tvoření rozkazu, osobní zájmena v kladném rozkazu. Blízká minulost.
 • Četba textu, zájmena vztažná, zájmenná příslovce y a en. Diktát. Minulý čas složený, infinitivní vazby, nepravidelná slovesa.
 • Procvičení výslovnosti.
 • Minulý čas zvratných sloves, zdůraznění, nepravidelné tvoření množného čísla. Diktát.
 • Postavení zájmen ve větě, předložkové vazby. Konverzace.
 • Četba textu. Tázací zájmena. Infinitivní vzaby.
 • Stupňování adjektiv. Číslovky řadové. Výslovnostní cvičení.
 • Dělivý člen. Imperfektum. Diktát.
 • Odvozování slov, dělivý člen u abstrakt, zájmena le,la,les. Četba textu.
 • Subjunktiv přítomný. Nepravidelné stupňování adjektiv. časování sloves.
 • Budoucí čas, kondicionál přítomný, podmínkové souvětí. Diktát.
 • Subjunktiv minulý. Opakování.
Literatura
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Výukovými metodami jsou poslech, opakování slovních spojení dle nahrávky, četba textů, vysvětlení nových výrazů a vazeb, odpovědi na otázky z textu, vysvětlení nových gramatických jevů, aplikace nové gramatiky a slovní zásoby ve cvičeních, diktáty, dialogy ve dvojicích, písemné domácí úkoly například formou překladu vět z češtiny do francouzštiny.
Metody hodnocení
Zápočet - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.