LJ607 Latina přímou metodou I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LJ607/01: St 12:00–13:40 A24, T. Weissar
Předpoklady
! LJSPFF Latina přímou metodou I
Kurz je určen pro začátečníky, a proto nepředpokládá žádnou znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět nelze uznat jako Latinu pro nelatináře I, protože výstupy jsou odlišné.
Cíle předmětu
Prostřednictvím metod užívaných při výuce živých jazyků (čtení, psaní, konverzace, poslechová cvičení, jazykové hry, dramatizace textu aj.) se student seznámí se základy latinského jazyka a reáliemi antického Říma. Nezastupitelnou roli v kurzu hraje e-learningová podpora, která studentům umožňuje domácí přípravu s okamžitou zpětnou vazbou.
Výstupy z učení
Student si po absolvování předmětu osvojí:
- základní znalost latinské morfologie;
- elementární základy syntaxe;
- schopnost porozumět jednoduchému latinskému textu;
- schopnost klást jednoduché otázky a formulovat odpovědi v latině;
- schopnost tvořit jednoduché texty na vybrané téma;
- schopnost vést rozhovor v latině.
Osnova
 • 1) organizační pokyny, úvod do metodiky, latinská výslovnost, Familia Romana: cap. I Imperium Romanum (singularis/pluralis, est/sunt);
 • 2) cap. II. Familia Romana (masculinum/femininum/neutrum, genetivus declinationis I, II et III);
 • 3) cap. III. Puer improbus (nominativus/accusativus, genera verborum, pronomina relativa);
 • 4) cap. IV Dominus et servi (vocativus, imperativus/indicativus coniugationum omnium);
 • 5) opakování probrané látky;
 • 6-7) cap. V Villa et hortus (accusativus pl. decl. II et III; praepositiones + ablativus, pronomina personalia), části římské vily;
 • 8-9) cap. VI Via Latina (praepositiones + accusativus, activum/passivum, III persona pl. verborum);
 • 10) cap. VII Puella et rosa (pronomina demonstrativa, dativus decl. I et III);
 • 11-12) cap. VIII Taberna Romana (abire/adire, tantus/quantus, pronomina);
 • 13) opakování probrané látky.
Literatura
  povinná literatura
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 180 s. ISBN 8887637288. info
  doporučená literatura
 • ØRBERG, Hans H. a Jiří A. ČEPELÁK. Latinsko-český kapesní slovník : k učebnici H.H. Ørberga Lingua latina per se illustrata. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2012. 48 stran. ISBN 9788087169322. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua latina per se illustrata. příručka pro studenty se slovníkem (kap. I-XXXV). Edited by Jiří A. Čepelák. Druhé, opravené a rozší. V Praze: Jiří A. Čepelák, 2011. 118 stran. ISBN 9788026004189. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata : grammatica Latina. Grenaa: Domus latina, 2007. 31 s. ISBN 8790696018. info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou semináře, je zaměřen interaktivně a využívá metodiku výuky moderních jazyků, účast na hodinách a domácí příprava jsou tedy nezbytné.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného testu (alespoň 70 %) a aktivní účast na hodinách (maximálně 3 neomluvené absence, spolupráce na hodinách). Podmínkou přístupu k závěrečnému testu je splnění všech povinných úkolů v ELFu.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=3836
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.