LJ607 Latina přímou metodou I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Bc. Benjamín Juráň (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.22
Předpoklady
Kurz je určen pro začátečníky, a proto nepředpokládá žádnou znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět nelze uznat jako Latinu pro nelatináře I (LJ601), protože výstupy jsou odlišné.
Cíle předmětu
Prostřednictvím metod užívaných při výuce živých jazyků (čtení, psaní, konverzace, poslechová cvičení, jazykové hry, dramatizace textu aj.) se student seznámí se základy latinského jazyka a reáliemi antického Říma. Nezastupitelnou roli v kurzu hraje e-learningová podpora, která studentům umožňuje domácí přípravu s okamžitou zpětnou vazbou.
Výstupy z učení
Student si po absolvování předmětu osvojí:
- základní znalost latinské morfologie;
- elementární základy syntaxe;
- schopnost porozumět jednoduchému latinskému textu;
- schopnost klást jednoduché otázky a formulovat odpovědi v latině;
- schopnost tvořit jednoduché texty na vybrané téma;
- schopnost vést rozhovor v latině.
Osnova
 • 1) organizační pokyny, úvod do metodiky, latinská výslovnost, Familia Romana: cap. I Imperium Romanum (singularis/pluralis, est/sunt);
 • 2) cap. II. Familia Romana (masculinum/femininum/neutrum, genetivus declinationis I, II et III);
 • 3) cap. III. Puer improbus (nominativus/accusativus, genera verborum, pronomina relativa);
 • 4) cap. IV Dominus et servi (vocativus, imperativus/indicativus coniugationum omnium);
 • 5) opakování probrané látky;
 • 6-7) cap. V Villa et hortus (accusativus pl. decl. II et III; praepositiones + ablativus, pronomina personalia), části římské vily;
 • 8-9) cap. VI Via Latina (praepositiones + accusativus, activum/passivum, III persona pl. verborum);
 • 10) cap. VII Puella et rosa (pronomina demonstrativa, dativus decl. I et III);
 • 11-12) cap. VIII Taberna Romana (abire/adire, tantus/quantus, pronomina);
 • 13) opakování probrané látky.
Literatura
  povinná literatura
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 180 s. ISBN 8887637288. info
  doporučená literatura
 • ØRBERG, Hans H. a Jiří A. ČEPELÁK. Latinsko-český kapesní slovník : k učebnici H.H. Ørberga Lingua latina per se illustrata. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2012. 48 stran. ISBN 9788087169322. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua latina per se illustrata. příručka pro studenty se slovníkem (kap. I-XXXV). Edited by Jiří A. Čepelák. Druhé, opravené a rozší. V Praze: Jiří A. Čepelák, 2011. 118 stran. ISBN 9788026004189. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata : grammatica Latina. Grenaa: Domus latina, 2007. 31 s. ISBN 8790696018. info
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou online semináře, je zaměřen interaktivně a využívá metodiku výuky moderních jazyků, účast na hodinách a domácí příprava jsou tedy nezbytné.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného testu (alespoň 70 %) a aktivní účast na hodinách (maximálně 3 neomluvené absence, spolupráce na hodinách). Podmínkou přístupu k závěrečnému testu je splnění všech povinných úkolů v ELFu.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/20-21/course/view.php?id=54
Výuku doplňuje e-learningový kurz v prostředí ELF (dostupný přes odkaz výše, studenti jsou do kurzu zapsáni automaticky dle IS). Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v podzimním semestru 2020 výuka uskutečňuje mimořádně online.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.