ROM2B101 Úvod do lidové latiny

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
Garance
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 17. 9. 8:00–9:40 G32, Út 24. 9. 8:00–9:40 G32, Út 1. 10. 8:00–9:40 G32, Út 8. 10. 8:00–9:40 G32, Út 15. 10. 8:00–9:40 G32, Út 22. 10. 8:00–9:40 G32, Út 29. 10. 8:00–9:40 G32
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ROM2B101/01: St 6. 11. 16:00–17:40 K21, St 13. 11. 16:00–17:40 K21, St 20. 11. 16:00–17:40 K21, St 27. 11. 16:00–17:40 K21, St 4. 12. 16:00–17:40 K21, St 11. 12. 16:00–17:40 K21, St 18. 12. 16:00–17:40 K21, I. Buzek
ROM2B101/02: Pá 8. 11. 8:00–9:40 G21, Pá 15. 11. 8:00–9:40 G21, Pá 22. 11. 8:00–9:40 G21, Pá 29. 11. 8:00–9:40 G21, Pá 6. 12. 8:00–9:40 G21, Pá 13. 12. 8:00–9:40 G21, Pá 20. 12. 8:00–9:40 G21, P. Divizia
Předpoklady
FJ1A053 Státní závěr. zkouška bak. || IJ1A055 Bakalářská zkouška || SJ1A055 Státní závěrečná zkouška || PO1A055 Bakalářská zkouška
Znalost základní gramatiky a slovní zásoby klasické latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má studentům zprostředkovat vhled do vývoje latiny, který se odehrával zejména v prvních staletích našeho letopočtu, a poukázat na vývojové tendence, které pokračují do románských jazyků. Umožní tak nahlédnout do jedinečného příběhu proměny a vitality jazyka. Východiskem pro pozorování vývoje směrem k románským jazykům je klasická latina, jejíž základy si studenti osvojili v předchozím studiu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
 • nastínit vývoj latiny v oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a lexika s důrazem na lidovou a pozdní latinu;
 • ukázat vztah mezi vybranými vývojovými tendencemi pozdní latiny s vývojem do románských jazyků (zvláště španělštiny a italštiny);
 • vysvětlit některé základní principy spojené s vývojem jazyka a s jazykovými změnami.
 • Osnova
  • Lidová latina:
  • Úvod.
  • Pojmy lidová a pozdní latina a jejich definice.
  • Romanizace a románské jazyky.
  • Změny ve vokalickém a konsonantickém systému.
  • Jmenný systém:.změny v deklinaci, stupňování adjektiv, změny u zájmen, vznik členu.
  • Teorie gramatikalizace.
  • Slovesný systém: vznik nových forem (futurum, perfektum), vymizení některých klasických forem, změny v diatezi.
  • Změny v syntaktické oblasti: akuzativ s infinitivem a věta s quod, absolutní konstrukce, obsahové věty tázací, slovosled.
  • Slovní zásoba: posuny ve významu, výpůjčky z řečtiny.
  • Storia della lingua italiana
   Gli argomenti trattati nella sezione di storia della lingua italiana in autunno faranno parte dell'esame che si svolgerà alla fine del semestre primaverile. Studiare sugli appunti NON è sufficiente: si dovrà invece studiare su un buon manuale di storia della lingua. Per i dettagli del programma vd. IJIIA107 Vývoj italštiny.
  Literatura
   povinná literatura
  • HERMAN, József. Vulgar Latin. Edited by Roger Wright. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2000. xiv, 130. ISBN 0271020016. info
   doporučená literatura
  • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
  • TAGLIAVINI, Carlo. Le origini delle lingue neolatine. Bologna, 1969. info
  • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
  • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
  • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
  Výukové metody
  Přednášky, práce s vybranými příklady z pozdně latinských textů - identifikace vybraných jazykových změn.
  Metody hodnocení
  Zkouška
  Zkouška má písemnou a ústní část. V písemné části se zkouší orientace v gramatickém systému klasické latiny. Studenti s pomocí slovíček a gramatických tabulek mají za úkol určit, přeložit a vytvořit slovesné a jmenné tvary a přeložit jednoduché věty do češtiny (seznam požadovaných gramatických jevů je ve studijních materiálech).
  Lidová latina se zkouší ústně. Studenti dostanou čas na promyšlení zadaných otázek z okruhů probraných v hodině nebo popsaných v publikaci Vulgar Latin od J. Hermana. Mají za úkol popsat a vysvětlit základní vývojové tendence, které mají počátek v latině a pokračují do romásnkých jazyků.
  Informace učitele
  Výuka bude organizována do 2 seminárních skupin podle jazyků. V první polovině semestru bude výuka společná pro všechny skupiny pod vedením dr. Mikulové, v druhé polovině semestru se studenti rozdělí do seminárních skupin podle svého oboru.

  IT: Per gli studenti di italianistica, questo corso è obbligatorio (crediti di tipo A, nonostante il codice del corso contenga una B), e nella la seconda metà del semestre ha un codice a sé. È dunque necessario iscriversi anche a IJ2A031 "Storia della lingua italiana I" nello stesso semestre di ROM2B101 "Úvod do lidové latiny".
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Poznámka k ukončení předmětu: .
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.