SUP006 Kompendium pro učitele

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 47/60, pouze zareg.: 1/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/60
Mateřské obory/plány
předmět má 162 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Kompendium pro učitele je věnován tématům spadajícím do oblasti výchovy a vzdělávání na pozadí nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a přehled o současné podobě procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách. Ve výuce je kladen důraz na formy aktivního a otevřeného učení.
Výstupy z učení
a) Studenti budou vědět, jaké typy situací v budoucí praxi je mimo vlastní výuku čekají. Budou rozumět tomu, jaká na ně budou kladena očekávání jakožto na třídní učitele, které situace ve škole spadají do jejich kompetencí a s kým se mají v jejich řešení radit (využití podpory ŠPP), dále budou vědět, které situace mají delegovat a jakým způsobem.
b) Studenti budou umět vytvořit webovou platformu ke své výuce a budou schopni vytvořit prostor pro podpůrné učení, procvičování a testování v základních aplikacích.
c) Studenti budou znát základní informace ohledně práce s žáky se SVP, budou rozumět principu individualizace a diferenciace výuky a jejich dopadu na přípravu výuky.
d) Diskutovat ohledně výše uvedených tematických oblastí s oporou o argumenty.
Osnova
 • Osnova pro semestr 2020:
 • Téma 1: Role třídního učitele na střední škole
 • Téma 2: Metodik prevence jako součást týmu střední školy
 • Téma 3: Školní psycholog jako součást týmu na střední škole
 • Téma 5: Vzdělávací platformy jako prostředek učení
 • Téma 6: Aplikace podporující učení
 • Téma 7: Individualizace a diferenciace při plánování výuky
 • Téma 8: Individualizace a diferenciace výuky při práci s heterogenní třídou
Literatura
  doporučená literatura
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 174 stran. ISBN 9788026210016. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí. Cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 325 s. ISBN 978-80-210-8462-9. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL a Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4. Digitální knihovna FF info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Učitelé v pozdní fázi kariéry - z výzkumných dat. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. s. 107-144, 37 s. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2. info
 • PETTY, Geoffrey. Evidence-based teaching : a practical approach. 2nd ed. Cheltenham: Nelson Thornes, 2009. v, 378. ISBN 9781408504529. info
 • BASL, Josef. (Ne)rovné šance na vzdělání : vzdělanostní nerovnosti v České republice. Edited by Petr Matějů - Jana Straková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 411 s. ISBN 8020014004. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
Výukové metody
Kurz je koncipován jako beseda z odborníkem či inspirativním učitelem, který se student diskutuje pedagogické koncepty v kontextu své každodenní praxe.
Metody hodnocení
V rámci kurzu studenti ve skupině plní úkoly k jednotlivým tématům. Hodnocení probíhá na základě portfolia z úkolů v tomto kurzu.
Informace učitele
Na výuce se podílí odborníci a inspirativní učitelé působící na úrovni středních škol.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.