C1100 Laboratorní technika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/6. 6 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Slávka Janků, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Křivohlávek (cvičící)
Mgr. Jaromír Literák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Petlachová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
Mgr. Aleš Stýskalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Šimoníková (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Dana Tesařová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1100/01: Po 8:00–13:50 C10/312, L. Šimoníková
C1100/02: Čt 8:00–13:50 C10/312, S. Janků
C1100/03: St 13:00–18:50 C10/312, J. Křivohlávek
C1100/04: Pá 8:00–13:50 C10/312, L. Šimoníková
C1100/05: Út 8:00–13:50 C10/312, J. Urban
Předpoklady
NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && C1020 Obecná chemie && C1040 Obecná chemie-sem.
Teoretické a praktické znalosti středoškolské chemie, znalost sestavování chemických rovnic, stechiometrických výpočtů, koncentračních a zřeďovacích výpočtů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, sublimace, titrační metody) a metody určování fyzikálně-chemických konstant látek.
Studenti se naučí:
základní bezpečnostní a požární předpisy a získají návyky pro bezpečnou práci v laboratoři.
naučí se jednoduchým fyzikálně-chemickým měřením a jejich vyhodnocení.
seznámí se s jednoduchými laboratorními přístroji a operacemi a naučí se je bezpečně používat.
provedou řadu pokročilejších experimentů a naučí se zpracovat jejich výsledky do formy grafů a tabulek, naučí se podat zprávu o experimentu formou laboratorního protokolu.
Výstupy z učení
V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, sublimace, titrační metody) a metody určování fyzikálně-chemických konstant látek.
Studenti se naučí:
základní bezpečnostní a požární předpisy a získají návyky pro bezpečnou práci v laboratoři.
naučí se jednoduchým fyzikálně-chemickým měřením a jejich vyhodnocení.
seznámí se s jednoduchými laboratorními přístroji a operacemi a naučí se je bezpečně používat.
provedou řadu pokročilejších experimentů a naučí se zpracovat jejich výsledky do formy grafů a tabulek, naučí se podat zprávu o experimentu formou laboratorního protokolu.
Osnova
 • 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře, laboratorním řádem, provozním řádem laboratoře. Bezpečnost práce a požární ochrana v chemické laboratoři. Organizace laboratorního cvičení. Chemikálie. Tlakové láhve. Laboratorní sklo a jiné materiály. Sklářská dílna: Ukázka práce kvalifikovaného skláře. Praktická cvičení: Práce se sklem na Bunsenově kahanu.

  2. Sestavování jednoduchých aparatur, filtrace, vážení, destilace prostá, měření indexu lomu. Praktická cvičení: Filtrace za atmosférického a za sníženého tlaku, promývání krystalů, vážení na analytických vahách, zahušťování roztoků pomocí prosté destilace, měření na refraktometru.

  3. Měření základních fyzikálních vlastností látek, zdroje vakua, bezpečnost práce s vakuovanými aparaturami, práce s tlakovými lahvemi, tenkovrstvá chromatografie. Praktická cvičení: Měření na bodotávku, měření teploty reakční směsi, práce s vakuovou odparkou,tenkovrstvá chromatografie.

  4. Rozpustnost, srážení látek z roztoku, krystalizace, chlazení, filtrace, zásady tvorby laboratorního protokolu. Praktická cvičení: Úloha č.2 Dělení směsi KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3.

  5.Extrakce, sušení kapalin, adsorpce, absorpse, filtrace, krystalizace, chromatografie, stechiometrické výpočty. Úloha č.4 Extrakce rostlinných barviv na Soxhletově přístroji. Úloha č.15A Příprava Mohrovy soli.

  6. Práce s dělicí nálevkou, určení pH roztoku, sušení kapalin, filtrace, destilace, index lomu. Úloha č.18 Syntéza terc-butylchloridu.

  7. Práce s odměrným sklem, alkalimetrická titrace, práce s pH metrem, stanovení hustoty roztoku, výpočty koncentrace roztoku, pravidla pro tvorbu obrázků a grafů v laboratorním protokolu. Praktická cvičení: Kalibrace pipety, alkalimetrické určení přesné koncentrace roztoku HCl, určení pH roztoku. Úloha č.1 Příprava roztoku NaCl, stanovení jeho hustoty a výpočet jeho koncentrace.

  8.Faktorizace odměrného roztoku NaOH, acidobazická titrace, destilace azeotropní směsi. Praktická cvičení: Úloha č.3 Destilace azeotropické směsi HCl + H2O a určení koncentrace destilátů.

  9. Zahřívání pod chladičem(reflux), práce v bezvodém prostředí, filtrace, vakuová sublimace, teplota tání, manganometrie. Úloha č.16 Příprava SnI4. Úloh č.15B Manganometrická titrace Mohrovy soli.

  10. Úloha č.5 Prostá destilace směsi aceton+toluen. Úloha č.6 Destilace směsi aceton+toluen na rektifikační koloně.

  11. Úloha č.7 Destilace vody za sníženého tlaku a stanovení závislosti tlaku jejích nasycených par na teplotě. Úloha č.14A Příprava skalice modré CuSO4.5H2O.

  12. Úloha č.8 Určení relativní molekulové hmotnosti plynů a par. Úloha č.9 Stanovení molární hmotnosti hořčíku a hliníku.

  13.Úloha č.17 Příprava paracetamolu. Úloha č.14B Analýza čistoty CuSO4.5H2O.

  14. Nahrazování zameškaných úloh, zápočtová písemná práce.

Literatura
  doporučená literatura
 • PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika. Příručka pro začínajícího chemika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-5820-0. info
 • PŘÍHODA, Jiří a Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 149 s. ISBN 9788021058132. info
  neurčeno
 • NOVÁČEK, Eduard a Milan POTÁČEK. Laboratorní technika ke cvičení z metod organické chemie. Edited by Slávka Janků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 8021015004. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení zahrnuje procvičení základních laboratorních technik, výpočtů a vypracování protokolů.
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním přezkoušením. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení. Posluchač je povinen vést laboratorní deník. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru. Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou:

a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno omluvit přes Informační systém MU a nahradit)

b) znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací

c) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám

d) úspěšný test z laboratorní techniky

e) uhrazené laboratorní sklo rozbité vlastním zaviněním
Navazující předměty
Informace učitele
Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu jsou:

a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno omluvit přes Informační systém MU a nahradit)

b) znalosti principů všech procvičených úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací

c) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám

d) úspěšný test z laboratorní techniky

e) řádně vedený laboratorní deník

f) uhrazené laboratorní sklo rozbité vlastním zaviněním
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.