C6220 Klinická biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 13:00–16:50 B11/205
Předpoklady
C4182 Biochemie II || C3580 Biochemie || C5720 Biochemie
předpokládá se absolvování základní přednášky z biochemie a znalost základních metabolických drah na úrovni buňky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kursu je získání základních znalostí biochemických a molekulárních aspektů patologických procesů a použití biochemických testů v diagnostice.Předmět se skládá ze dvou částí, patobiochemie a metod klinické biochemie.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět základním fyziologickým dějům probíhajících ve zdravém lidském organismu;
pochopit vztah mezi analytickými parametry stanovovanými v klinickobiochemických laboratořích a jejich diagnostické výpovědi;
interpretovat základní nefyziologické výsledky a dát je do kontextu s potenciálním onemocněním
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen - pochopit základní fungování lilidského organismuve vztahu k běžně stanovovaným biochemickým markerům analyzovaných v klinicko-biochemické diagnostice - popsat základní metody používané v KB a pochopit jejich souvislosti
Osnova
 • patobiochemická část
 • 1. Regulace vnitřního prostředí Fyziologie a patofyziologie tělních tekutin a elektrolytů. Rozdělení tělních tekutin, osmotický tlak. Hospodaření s vodou a elektrolyty (Na+, K+, Cl-)
 • 2. Funkce ledvin Anatomie a fyziologie ledvin, vylučování odpadních látek. Ledvinový funkční test, clearance. Akutní a chronické onemocnění ledvin.
 • 3.Acidobazická rovnováha a její regulace, transport plynů Pufrační systémy krve. Hemoglobin, jeho role při regulaci pH, transport O2; a CO2. Respirační a metabolické poruchy, jejich kompenzace.
 • 4. Biochemie jater Anatomie a normální funkce jater. Metabolismus žlučových barviv. Zvýšená koncentrace bilirubinu - ikterus. Jaterní funkční test, klinicky důležité jaterní enzymy. Alkohol.
 • 5. Metabolismus cukrů. Diabetes mellitus Hormonální regulace metabolismu glukosy. Funkce insulinu a glukagonu. Klasifikace diabetu - diabetes I. a II. typu. Diagnostika DM. Komplikace při DM, diabetická ketoacidosa.
 • 6.Metabolismus lipidů a lipoproteinů Rozdělení lipoproteinů, základní chemická, fyzikální a fyziologická charakteristika. Syntéza a metabolismus. Cholesterol. Dyslipoproteinemie.
 • 7. Biochemie trávení. Slinivka břišní Anatomie gastrointestinálního traktu. Endokrinní a exokrinní funkce pankreatu, funkční test. Pankreatitidy. Trávení a resorpce sacharidů, proteinů a lipidů. Enterohepatální oběh žlučových kyselin.
 • 8. Onemocnění srdce a hypertenze Enzymy a důležité bílkoviny srdečního svalu. Akutní infarkt myokardu. Regulace krevního tlaku.
 • 9. Biochemie kostní tkáně Metabolismus fosforu, hořčíku, vápníku. Kalcitonin, parathyroidní hormon. Poškození kostí, osteoporosa.
 • 10. Biochemie svalu Anatomie svalu. Kontrakční a regulační proteiny, nejzastoupenější enzymy. Energetika kontrakce svalu.
 • 11. Vrozené metabolické poruchy Vybrané dědičné choroby. Prenatální diagnostika. Novorozenecký screening.
 • 12. Endokrinologie - regulace na úrovni organismu Řízení hormonální hladiny. Mechanismus účinku hormonů. Thyreoidní diagnostika, reprodukční endokrinologie.
 • 13. Tumor, tumorové markery Základní charakteristika nádorové buňky. Strategie laboratorních vyšetření. Požadavky na ideální nádorový marker. Používané tumorové markery.
 • analytická část
 • 1. Předmět a organizace klinické biochemie Vztah k biochemii, medicíně, patobiochemii. Vývoj klinické biochemie a klinicko-biochemické analytiky
 • 2. Úvod do klinicko-biochemické analytiky Specifické rysy klinicko-biochemické analytiky. Terminologie klinické biochemie.
 • 3. Analyzovaný materiál Odběr materiálu. Mimoanalytické vlivy na výsledek vyšetření.
 • 4. Analýza moče Kvalitativní analýza. Semikvantitativní metody, diagnostické proužky. Morfologická analýza močového sedimentu
 • 5. Analýza anorganických látek Analýza kationtů. Plamenová fotometrie, AAS, ISE. Celková koncentrace, aktivita. Sodík, draslík, vápník, hořčík, železo. Absorpční fotometrie. Analýza aniontů. Chloridy, fosforečnany.
 • 6. Osmolalita, pH, pCO2, pO2
 • 7. Analýza nízkomolekulárních organických látek Analytické principy a zvláštnosti. Využití enzymů jako analytických činidel. Chinoniminová reakce. Glukosa, močovina, kyselina močová, bilirubin, kreatinin, lipidy
 • 8. Analýza bílkovin Celkové bílkoviny, albumin. Elektroforéza bílkovin. Hemoglobin a glykované proteiny.
 • 9. Imunochemické metody stanoveni bílkovin Základní principy. Imunoanalýza: RIA, EIA a další. Imunochromatografie, imunochromatografické proužky
 • 10. Stanoveni katalytické koncentrace enzymů Metoda konstantního času a metoda tangent. Spřažené reakce. AST, ALT, ALP, GMT, AM, CK. Isoenzymy
 • 11. Mechanizace a automatizace v klinické biochemii Analyzátory, jejich rozdělení z různých hledisek. Diagnostické soupravy. Organizace práce v klinicko-biochemické laboratoři, laboratorní a nemocniční informační systémy.
 • 12. Statistika a chemometrie v klinické biochemii Základní pojmy ze statistické analýzy, používané v klinické biochemii. Analytické a klinické požadavky na klinicko-biochemickou analýzu . Kontrola kvality. Přesnost, správnost, kontrolní a kalibrační materiál. Srovnávání metod, zavádění metod. Referenční hodnoty. Referenční materiály, referenční metody.
 • 13. Standardizace V klinické biochemii Význam a cíle standardizace. Standardizace v národním a mezinárodním měřítku. Mezinárodní federace klinické chemie a další organizace.
 • 14. Kazualistika. Praktické příklady vyhodnocení získaných dat k diagnostice onemocnění.
Literatura
 • ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 728. ISBN 8072622013. info
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 316 s. ISBN 80-7262-023-1. info
 • Clinical biochemistry :metabolic and clinical aspects. Edited by S. K. Bangert - William J. Marshall. New York: Churchill Livingstone, 1995. xi, 854 s. ISBN 0-443-04341-8. info
 • MASOPUST, Jaroslav. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 832 s. část I. a část II. ISBN 80-7184-649-3. info
 • Clinical guide to laboratory tests. Edited by Norbert W. Tietz. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1995. xxxix, 109. ISBN 0-7216-5035-X. info
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK a W. GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. 329 s. ISBN 8072623249. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška
Informace učitele
Souběžně s přednáškou je možno absolvovat cvičení z klinické biochemie (C6230).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/C6220