G2141 Mikroskopie minerálů a hornin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Gadas, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 8:00–9:50 Go,-1012, Út 10:00–10:50 Go,-1012
Předpoklady
( G1141k Optická mikroskopie v geologii || G1141 Optická mikroskopie v geologii ) && ( G1061k Mineralogie || G1061 Mineralogie )
Základní znalosti z předmětů Mineralogie I a Petrologie I, nezbytné je absolvování předmětu G1141 Optická mikroskopie v geologii.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základními horninotvornými a důležitými vedlejšími a akcesorickými minerály. Studenti se naučí poznávat základní typy hornin podle makrovzorků a upřesnit jejich názvy na základě mikroskopického pozorování, stanovit stavby hornin. Zdokonalí se v provádění základních petrografických popisů hornin.
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními horninotvornými a důležitými vedlejšími a akcesorickými minerály. Studenti se naučí poznávat základní typy hornin podle makrovzorků a upřesnit jejich názvy na základě mikroskopického pozorování, stanovit stavby hornin. Zdokonalí se v provádění základních petrografických popisů hornin.
Osnova
 • Výuka je založena především na zvládnutí praktických úkolů optické mineralogie aplikované na výzkum minerálů a hornin. 1) Práce s polarizačním mikroskopem: Mikroskopické studium minerálů v polarizovaném světle: urč;ení pozice nikolů, zjišťování úhlu zhášení, interferenční barvy a výška dvojlomu, funkce kompenzačních destiček a křemenného klínu, přednosti jejich využití, charakter zóny (ráz délky, charakter délky), konoskopie a charakter minerálů: jednoosé dvojosé. 2) Postup při určování minerálův horninách pomocí polarizačního mikroskopu: Systém horninotvorných minerálů, *křemen, draselné živce, plagioklasy (bazicita plagioklasu na rovinném stolku polarizačního mikroskopu), nefelín, leucit, sodalit, nosean, hauyn, analcim, olivín, pyroxeny, amfiboly, muskovit, biotit, flogopit, cinvaldit, karbonáty, baryt, turmalín, granáty - předpokládá se znalost z Mineralogie 3) **allanit, zoisit, epidot, klinozoisit, melilit, chloritoid, chlorit, glaukonit, minerály serpentinové skupiny, mastek, andalusit, sillimanit, kyanit, cordierit, vesuvian, wollastonit, sádrovec, anhydrit, fluorit, halit, zeolity. ***skapolit, skupina chondroditu, prehnit, kankrinit, mullit, periklas, spinely, staurolit, dumortierit, lawsonit, pumpelyit, brucit, korund, rutil, apatit, zirkon, titanit, beryl, topaz, monazit. Makroskopická a mikroskopická charakteristika horninových systému je orientována na podchycení všech hlavních fenomenů studovaných hornin. Makroskopická charakteristika zahrnuje: Barvu, homogenitu, heterogenitu, pevnost, odlučnost, soudržnost, stavební znaky Mikroskopické rozbory: Krystalické fáze (minerály) a skla, krystalizace a krystaloblastéza, kvalitativní a kvantitativní minerální složení, (klasifikace anázvosloví hornin), zrnitostní analýzy, porosita, minerální a horninové přeměny, pseudomorfózy, tvary a koroze minerálů, sukcese - posloupnost krystalizace, důkazy horninové asimilace a kontamice, mikrostruktury, homogenita a heterogenita hornin, izotropní a anizotropní stavby, vztahy mezi krystalizací a deformací hornin, plastické a rupturní deformace, vyhojování, setmelování, regenerace. Petrografické systémy: 4-6) Magmatické horniny: Geologické pozice, horninotvorné minerály, struktury, alterace Klasifikace magmatických hornin Plutonické horniny: Granitoidní horniny (alkalickoživcové granity až tonality), diority, gabra, peridotity, pyroxenovce, horblendity, syenity, těšínity, Vulkanické horniny: ryolity, trachyty, andesity, bazalty, fonolity, tefrity, basanity, nefelinity, leucititity, olivinové melilitity. Plutonické horniny žilné štěpené: tmavé a světlé: výhradně porfyrické lamprofyry a světlé aplity, pegmatity Neštěpené mikrogranity, mikrodiority, mikrogabra Vulkanická skla, vulkanické brekcie, tufy a tufity 7-9) Sedimentární horniny: Geologická pozice, klastické, chemogenní, organigenní, strukturní znaky, pojivo základní hmota, tmelporosity. Systematická klasifikace sedimentárních hornin: Klastické sedimenty: psefity, pasamity, aleurity, pelity: Chemogenní - organogenní: vápence, dolomity, silicity Ferrolity, manganolity, fosfority, evapority Klasifikační principy jednotlivých skupin sedimentárních hornin 10-12) Metamorfované horniny Geologická pozice, regionální a kontaktní metamorfóza, struktury základní osnova, základní tkáň,blastéza Systematická klasifikace metamorfovaných hornin Kontaktně metamorfované horniny: rohovce, plodové břidlice, snopkové břidlice, skvrnité břidlice Regionálně metamorfované magmatické horniny -kyselé, intermediální, bazické, ultrabazické (orto-ruly, granulity, metabazity, zelené břidlice, modré břidlice, amfibolity, serpentinity,, krupníky, mastkové břidlice atd. Regionálně metamorofované sedimentární horniny Fylity svory, pararuly Kontaktně a regionálně metamorfované vápence: mramory Grafitové horniny Metaferrolity Ostatní: skarny, vápenato silikátové rohovce, metamomatity
Literatura
 • http://mineralogie.sci.muni.cz
 • Staněk J., Gregerová M. (1984): Fyzikální a optické vlastnosti minerálů.- Učební texty MU. Brno.
 • MACKENZIE, W. S. a C. GUILFORD. Atlas of rock-forming minerals in thin section. Essex: Longman, 1998. v, 98 s. ISBN 0-582-45591-X. info
 • PICHLER, Hans a Cornelia SCHMITT-RIEGRAF. Rock-forming minerals in thin section. 1st ed. London: Chapman & Hall, 1997. vii, 220. ISBN 0412644606. info
 • DEER, W. A., R. A. HOWIE a Jack ZUSSMAN. An introduction to the rock-forming minerals. 2nd ed. Essex: Longman, 1996. xvi, 696. ISBN 0582300940. info
 • FIŠERA, Milan. Horninotvorné minerály metamorfik v současné literatuře. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1987. 214 s. info
 • DUDEK, Arnošt, Ferry FEDIUK a Marie PALIVCOVÁ. Petrografické tabulky : příručka petrografické mikroskopie s atlasem struktur a textur. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 303 s., 1. info
 • HEJTMAN, Bohuslav a Jiří KONTA. Horninotvorné minerály [Hejtman, 1959]. 2. vyd., v NČSAV 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 307 s. info
Výukové metody
přednáška, praktická cvičení
Metody hodnocení
Závěrečný test a praktická zkouška. Počty studentů na jednotlivých termínech zkoušek budou v JS 2021 regulovány dle aktuálních krizových opatření. V případě zcela krizové situace v jarním semestru 2021 bude ukončení předmětu distanční formou.
Informace učitele
Učivo z přednášky musí student v následujícím cvičení ovládat. Předmět navazuje na G1141 Optická mikroskopie v geologii, bez jehož absolvování je zvládnutí velmi problematické.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/G2141