G3021 Petrologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
6/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. (přednášející)
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Mgr. David Buriánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Haifler (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–15:50 A,01026, Pá 11:00–13:50 A,01026
Předpoklady
! G3020 Magmatická petrologie && ! G3021k Petrologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a mít přehled základních skupinách hornin magmatických, sedimentárních a metamorfovaných, jejichž znalost je potřebná pro úspěšné zvládnutí navazujících předmětů bakalářského studia
Osnova
 • Magmatické horniny:
 • Úvod, úkoly a metody petrologické práce, petrologie, petrografie, experimentální petrologie, aplikovaná petrografie - petrografie technických hmot, technická petrografie a geologie. Krátký přehled základních historických přelomů ve vývoji petrologie magmatických hornin.Vznik magmatických hornin v zemské kůře a plášti, fyzikální vlastnosti magmatu geotektonické postavení magmatických hornin. Teplota a tlaky vzniku vyvřelých hornin, měření teploty magmatu. Viskozita, difúze, vznik krystalů v tavenině, odplynění magmatu a příčiny varu.
 • Diferenciace a krystalizace magmatu - homogenní, heterogenní. Fyzikálně chemické podmínky tvorby a výstupu intruzívních a efuzívních hornin. Horninotvorné minerály magmatických hornin, jejich vznik, dělení a genetický význam. Časové vztahy mezi minerály (sukcese). Stavby magmatických hornin (struktury a mikrostruktury, jejich genetický význam. Chemické složení magmatických hornin, vztah mezi chemickým a minerálním složením. Příčiny rozdílů chemického složení magmatických hornin. Interpretace chemického složení Klasifikace vyvřelých hornin
 • Geochemická kritéria rozlišování vyvřelých hornin. Rychlost magmatických procesů. Kritéria tektogeneze a tektonické pozice intruzívních a efuzívních hornin. Vznik ultrabazického, bazického, intermediálního a kyselého magmatu, výstup magmatu, diferenciace krystalizace umělých tavenin. Asimilace, kontaminace, xenolity, posloupnost krystalizace
 • Systematická a regionální petrografie Základní horniny plutonické: granity, granidiority, syenity, tonality, diority, gabra, peridotity, alkalické horniny. Základní horniny vulkanické: ryolity, bazalty, andezity, fonolity, tefrity, bazanity, vulkanická skla tufy. Sedimentární horniny:
 • Úvod do studia sedimentárních hornin - petrologie sedimentů, sedimentologie a jejich historický vývoj. Hlavní součásti, cíle a zaměření sedimentární petrologie. Sedimenty a jejich význam. Materiál sedimentů a jeho hlavní zdroje. Vztah sedimentů k ostatním horninám; sedimentační cyklus. Srovnání materiálu magmatitů a sedimentů. Výskyt a hlavní typy sedimentárních hornin.
 • Metody studia sedimentárních hornin - terénní výzkum sedimentů (terénní pozorování a popis, litologické studium hornin, konstrukce profilů, geologické mapování, odběr vzorků, měření přednostní orientace valounů). Laboratorní výzkum sedimentů (granulometrická analýza, studium sedimentů ve výbrusech, mineralogická analýza, stanovení nerozpustného podílu, katodoluminiscenční a fluorescenční mikroskopie, elektronová mikroskopie, rentgenografické metody, termická analýza, infračervená spektroskopie, chemická analýza, studium fyzikálních vlastností sedimentů). Zpracování výsledků laboratorního výzkumu (zrnitostní škály, grafické vyjadřování zrnitostních rozborů, statistická data používaná k vyjadřování zrnitosti).
 • Základní charakteristika a výskyt horninotvorných minerálů v hlavních typech sedimentárních hornin. Přehled hlavních typů staveb sedimentárních hornin.
 • Základní vývojová stadia sedimentárních hornin: zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze. Vývoj a základní principy systematiky a názvosloví sedimentárních hornin. Kvalitativní a kvantitativní klasifikační systémy. Základní charakteristika hlavních typů sedimentárních hornin.
Literatura
  doporučená literatura
 • Raymond, L.,A., The study of igneous, sedimentary and methamorphic rocks. WCB:London 1995, 742p. ISBN 0-697-00190-3
 • GREGEROVÁ, Miroslava. Poznávání hornin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 153 s. ISBN 8021018380. info
 • HALL, Anthony. Igneous petrology. 2nd ed. Essex: Longman Group, 1996. xiv, 551. ISBN 0582230802. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Miloslav SUK a Dušan HOVORKA. Geochemie geologických procesů v litosféře. II. Metody a interpretace. 1995. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 148 s. Učební texty přírodovědecké fakulty MU. ISBN 80-210-1270-6. info
 • SKOČEK, Vladimír. Petrologie sedimentů. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 130 s. info
 • BLATT, Harvey. Sedimentary petrology. 2nd ed. New York: W.H. Freeman, 1992. 514 s. ISBN 0-7167-2273-9. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava. Návrh k pojmenování a klasifikaci metamorfovaných hornin. Edited by Miloš Suk. Praha: Gabriel, 1991. 186 s. ISBN 80-900332-6-1. info
 • STAŇEK, Josef a Miroslava GREGEROVÁ. Fyzikální a optické vlastnosti horninotvorných minerálů. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 51 s. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
předmět ukončen písemným testem. Student odpovídá na několik otázek formou souvislé psané odpovědi.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.