G4101k Strukturní geologie a geotektonika

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Klára Dudinská (cvičící)
Mgr. et Mgr. Iva Raclavská, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 24. 6. 8:00–12:00 Gs,-1011
Předpoklady
! G4100 Strukturní geologie
Vhodné je absolvování předmětu Všeobecná geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače se základy tektonické terminologie a hlavními poznatky oboru strukturní geologie. Pro ukončení předmětu je nutné zvládnutí obsahu strukturně-geologických pojmů a jejich vzájemných souvislostí. Zvláštní důraz je kladen na deformační struktury.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni: popsat základní geologické struktury, pochopit základní strukturní procesy.
Osnova
 • Struktura a deformace.
 • Síla, napětí, napjatost, hlavní napětí, Mohrův diagram.
 • Deformace v jednom směru.
 • Deformace v ploše, elipsa deformace, měření velikosti deformace.
 • Deformace v prostoru, elipsoid deformace.
 • Kinematika, čistý a jednoduchý střih, kinematické indikátory, střižné zóny.
 • Deformační mechanismy, plastická deformace, rekrystalizace, rupturní deformace.
 • Sedimentární struktury, sedimentologické indikátory.
 • Magmatické struktury.
 • Popis a klasifikace vrás, mechanismy vrásnění, převrásněné vrásy.
 • Zlomy, pukliny a kliváž. Poklesy, přesmyky a horizontální posuny. Příkrovy.
Literatura
  povinná literatura
 • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 437 s. ISBN 8020001344. info
  doporučená literatura
 • MARKO, František a Stanislav JACKO. Štruktúrna geológia. 1. vyd. Košice: Harlequin, 1999. 181 s. ISBN 80-88896-36-3. info
 • NĚMČOK, Michal, Rostislav MELICHAR, František MARKO, Ján MADARÁS a Štefan HODÁŇ. Základy štruktúrnej geológie. 1. vydání. Bratislava: Mineralia Slovaca, 1995. 170 s. ISBN 80-967018-3-5. info
  neurčeno
 • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 270 s. info
 • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 347 s. info
Výukové metody
V tomto roce jsou vzhledem k pandemické situaci výukové metody soustředěny na samostudium. K dispozici jsou předběžná skripta (ve výukových materiálech a v interaktivní osnově). Praktická část se vzorky proběhne formou prezenční výuky.
Metody hodnocení
Elektronický test sestává z 50 otázek převážně s tvořenou odpovědí, k úspěšnému zvládnutí je nutné dosáhnout minimálně 35 bodů. Za chybné odpovědi se body odečítají. Praktická část poznávání struktur proběhne nezávisle.
Navazující předměty
Informace učitele
Zkouška proběhne ve třech částech: - elektronický test (teoretické vědomosti) - kontrola domácího úkolu včetně pochopení vztahů a poznávání kimnematických typů zlomů ("krychle", poznávání poklesů, přesmyků atd.) - poznávání struktur na vzorcích (např. foliace, vrstevnatost, směr do nadloží, typy vrás atd.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2020/G4101k