G4100 Strukturní geologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
3/3/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Ivo Baroň, Ph.D. (cvičící), doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Předpoklady
( G1020 Všeobecná geologie I && ( G2020 Všeobecná geologie II || NOW ( G2020 Všeobecná geologie II ))) || G1960 Zákl. miner., petrogr. a geol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Struktura a deformace. Síla, napětí, napjatost, hlavní napětí, Mohrův diagram. Deformace v jednom směru. Deformace v ploše, elipsa deformace, měření velikosti deformace. Deformace v prostoru, elipsoid deformace. Kinematika, čistý a jednoduchý střih, kinematické indikátory, střižné zóny. Deformační mechanismy, plastická deformace, rekrystalizace, rupturní deformace. Sedimentární struktury, sedimentologické indikátory. Magmatické struktury. Popis a klasifikace vrás, mechanismy vrásnění, převrásněné vrásy. Zlomy, pukliny a kliváž. Poklesy, přesmyky a horizontální posuny. Příkrovy.
Literatura
  • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 270 s. info
  • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie obecná a systematická. Vyd. 1.. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 347 s. info
  • JAROŠ, Josef a Josef VACHTL. Strukturní geologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 437 s. ISBN 8020001344. info
  • Základy strukturní geologie a tektoniky s aplikací na severní oblast moravsko-slezské smykové zóny. Edited by Petr Rajlich. Zlaté Hory: Unigeo, 1991. 110 s. info
  • RAJLICH, Petr. Variská duktilní tektonika Českého masívu. 2. přeprac. vyd. Praha: Český geologický ústav, 1993. 172 s., 20. ISBN 80-7075-131-2. info
  • KUMPERA, Otakar a Jan FOLDYNA. Všeobecná geologie. Edited by Vojtech Zorkovský. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 521 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/G4100