G9811 Geochemie exogenních procesů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Synková (pomocník)
Garance
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 Gs,-1011, Út 12:00–12:50 Gs,-1011
Předpoklady
! G9810 Geochem. exogen. proc. && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/28, pouze zareg.: 0/28, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/28
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Geochemie exogenních procesů směřuje po stránce znalostní k rozšíření základních znalostí z úvodního kurzu Geochemie o děje specifické pro zemský povrch. V oblasti dovednostní je cílem předat studentům nástroje ke zhodnocení intenzity a rozsahu těchto dějů.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
 • a) Rozliší které látky jsou v daném prostředí stabilní.
 • b) Vysvětlí základní teorie v pozadí interakcí voda-hornina.
 • c) Sestaví a porovná mezi sebou data ve stabilitních diagramech.
 • d) Sestaví model zvětrávání v otevřeném systému.
 • f) Souhrnně zhodnotí geochemické procesy probíhající na dané lokalitě.
 • Osnova
  • Následující seznam je výčet hlavních témat, která budou v rámci kurzu probírána. Rozložení témat v průběhu semestru se bude odvíjet v závislosti na průběhu výuky.
  • Stabilita hornin a minerálů na povrchu Země - termodynamika, stavové funkce (E, U, H, S, G), pokročilost reakce, posouzení stability, reverzibilita procesů, výpočty.
  • Procesy zvětrávání - alterace hornin a minerálů, chemické a fyzikální procesy zvětrávání (oxidačně redukční procesy, protolyticke reakce…), Goldishovo schéma, chování jednotlivých skupin prvků, zvětrávací procesy podle skupin minerálů, biogeochemické procesy.
  • Fyzikálně chemická migrace látek, rozpouštění látek do roztoku - základy hydrochemie, ionty ve vodě, ve vnitřní a vnější vrstvě, difúzní a reakční model, adsopce a absorpce, transport látek, difúze a konvekce, migrace plynů, vodní migrace, iontové síly, atmosférické plyny, pufrování vody rozpouštěním CO2, index nasycení, rovnovážná konstanta, přesycení a nenasycení roztoků, termodynamické souvislosti.
  • Teorie přechodového stavu: Elementární procesy. Teorie aktivovaného komplexu. Modelování, výpočty. Potenciálová bariéra. Termodynamický přístup. Rychlost interakce. Chemická afinita.
  • Kinetika procesů - vizualizace proudění hmoty mezi rezervoáry, kinetické rovnice, řád reakce, rovnováha a stacionární stav, Arrheniova rovnice, aktivační energie a teorie aktivovaného komplexu.
  • Růst minerálů - nukleační teorie (homogenní a heterogenní nukleace), termodynamické vlastnosti povrchů, mezifázová povrchová energie, růst krystalů (mechanismus, rekrystalizace, Ostwaldovo zrání), minerální produkty zvětrávání.
  • Růst krystalu: Mechanizmus růstu. Ostwaldovo krokové pravidlo, rekrystalizace. Tvorba sekundárních minerálních fází. Dioctaedrická gibbsitová vrstva. Trioktaedrická brucitová vrstva. Amorfní gely SiO2, stabilita křemene.
  • Modelování povrchových procesů - konstrukce rovnic vzniku sekundárních minerálů, konstrukce dynamického modelu zvětrávání, vliv (nejen) klimatických podmínek a určení výsledného složení vody a rezidua, konstrukce stabilitních diagramů, vyhodnocení reakčních cest.
  • Posouzení procesů v konkrétním přírodním prostředí - indikátory podmínek v systému, geochemické procesy v krajině.
  Literatura
   doporučená literatura
  • BAUER, Andreas a Bruce D. VELDE. Geochemistry at the earth's surface : movement of chemical elements. Berlin: Springer, 2014. 315 stran. ISBN 9783642313585. info
  • STUMM, Werner a James J. MORGAN. Aquatic chemistry : chemical equilibria and rates in natural waters. New York: John Wiley & Sons, 1995. xvi, 1022. ISBN 0-471-51184-6-. info
  • APPELO, C.A.J. a D. POSTMA. Geochemistry, Groundwater and Polution. 1. vyd. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1994. 519 s. ISBN 905410 106 7. info
  • DREVER, James I. The Geochemistry of Natural Waters. Prentice Hall, 1997. 450 s. ISBN 0-13-272790-0. info
   neurčeno
  • Chemical weathering rates of silicate minerals. Edited by Art F. White - Susan Louise Brantley. Washington, D.C.: Mineralogical Society of America, 1995. xv, 583. ISBN 0939950383. info
  • PFEIFFER, Hubert, Thomas KLUPSCH a Werner HAUBENREISSER. Microscopic theory of crystal growth. Berlin: Akademie-Verlag, 1989. 400 s. ISBN 3055006844. info
  Výukové metody
  domácí úkoly - práce s literaturou, příklady, geochemické modelování
  Metody hodnocení
  Zpracované projekty, závěrečná písemná práce.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2022/2023.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G9811