M1035 Matematika pro biochemiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Liczman (cvičící)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. (pomocník)
RNDr. Tomáš Raček, Ph.D. (pomocník)
doc. RNDr. Radka Svobodová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základní středoškolská matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dát studentům biochemie základní přehled o metodách a technikách matematické analýzy a lineární algebry, které budou využity v dalším studiu. Důraz je kladen na intuitivní pochopení pojmů a jejich použití při řešení konkrétních úloh, nikoliv na přesnou matematickou teorii.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - porozumět základním matematickým modelům dynamického procesu, ty nejjednodušší (derivace a integrace funkcí jedné proměnné) aktivně používat; - orientovat se ve výpočtech používaných v lineární algebře, zejména v řešení systémů rovnic a v maticovém zápisu kvantitativních vztahů.
Osnova
  • 1. Základní množinové pojmy, číselné množiny N, Z, Q, R. Tato část matematiky je průběžně vysvětlována tak, jak tyto základy jednotlivé kapitoly potřebují. 2. Funkce a jejich základní vlastnosti, 3. Zopakování a vlastnosti elementárních funkcí 4. Komplexní čísla 5. Spojité funkce a limita funkce 6. Derivace, extrémy a průběh funkce 7. Neurčitý integrál a jeho výpočet 8. Určitý integrál a jeho užití 9. Diferenciální rovnice a některé elementární metody jejich řešení 10. Vybrané jednoduché matematické modely v chemii 11. Vektory, matice, determinanty, operace s nimi 12. Systémy lineárních rovnic 13. Diferenciální počet funkcí více proměnných (bude-li čas)
Literatura
    doporučená literatura
  • DOŠLÁ, Zuzana a Petr LIŠKA. Matematika pro nematematické obory : s aplikacemi v přírodních a technických vědách. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 304 s. ISBN 9788024753225. URL info
Výukové metody
Přednáška s demonstračním řešením úloh. Cvičení s aktivním řešením úloh. Domácí úkoly.
Metody hodnocení
K zápočtu je potřeba 1) získat aspoň polovinu bodů za zadávané domácí úlohy 2) získat aspoň polovinu bodů v součtu bodů dvou písemek: písemky uprostřed semestru (20 % všech možných bodů) a písemky ve zkouškovém období (80 % všech možných bodů). K bodům z písemek se přidává bonifikace za domácí úlohy, pokud překročí výsledek polovinu maximálního počtu bodů.
Informace učitele
Ke každému cvičení budou k dispozici domácí úlohy. jejich zadání bude v odpovědnících v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/M1035