XS050 Školní pedagogika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 99 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/99, pouze zareg.: 121/99, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/99
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytne přehled o základních tématech (školní) pedagogiky. V úvodních částech kurzu se studenti seznámí a porozumí základům pedagogiky a postupně se přejde k tématům souvisejícím s denní praxí a životem škol, např. pedagogické komunikaci nebo vztahům školy a rodiny. Pozornost bude věnována i řízení školy či hlavním aktérům vzdělávání, tj. učiteli a studentovi.
Výstupy z učení
Studenti budou mít na konci semináře přehled o pedagogice, jejích základních otázkách či tématech. Budou schopni identifikovat a rozčlenit informační zdroje z oblasti výchovy a vzdělávání. Studenti budou znát problematiku učitelské profese z mnoha pohledů, podobně budou mít přehled o žákovi, jako dalším klíčovém aktéru výuky. Studenti budou rovněž schopni objasnit podstatu a pravidla pedagogické komunikace a aplikovat je do vlastní práce. V neposlední řadě budou schopni vysvětlit principy současné školské reformy v kontextu jejich konkrétních oborů.
Osnova
 • 1. Pedagogika, její vymezení, předmět, cíle a metody. Členění pedagogických disciplín. Postavení v rámci systému věd. Školní pedagogika, její obsah a funkce.
 • 2. Základní pojmy a kategorie pedagogiky a obecné didaktiky (výchova, vzdělání, edukace, edukační procesy).
 • 3. Učitelská profese: specifika, obsah, kompetence, odpovědnosti, další vzdělávání. Profesiogram učitelské profese. Etické otázky.
 • 4. Role učitele v řízení pedagogického procesu (operativní a plánovitá činnost ve vyučování, pedagogické rozhodování, příprava na vyučování). Třídní učitel.
 • 5. Žák jako subjekt vzdělávání. Vývojová charakteristika, typy inteligence, přístup k učení, tvořivost.
 • 6. Pedagogická komunikace a interakce. Zásady komunikace ve škole a její vliv na průběh výuky.
 • 7. Klima školní třídy. Práce s klimatem, efekty klimatu a jeho význam ve výchovně vzdělávacím procesu.
 • 8. Škola jako instituce. Funkce školy. Vnitřní řízení a správa školy. Normy pro práci školy. Image školy.
 • 9. Současný vzdělávací systém v ČR (typy škol, struktura, obsahové zaměření...). Transformace českého školství.
 • 10. Kurikulum a kurikulární dokumenty (jejich vymezení, smysl, způsob práce s nimi).
 • 11. Školské zákony a jejich význam (legislativní proces, Sbírka zákonů). Další legislativní normy.
 • 12. Alternativní školství v ČR (typy škol, jejich základní charakteristika).
 • 13. Vzdělávací politika (vymezení a funkce, národní a nadnárodní úroveň vzdělávací politiky, základní dokumenty vzdělávací politiky a jejich obsah).
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
  neurčeno
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Translated by Karel Balcar. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626-8. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
 • JANÍK, Tomáš. Školní vyučování. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 178-183. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání. In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. s. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • PRŮCHA, Jan a Roman ŠVAŘÍČEK. Etický kodex české pedagogické vědy a výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2009, roč. 19, č. 2, s. 89-105, 12 s. ISSN 1211-4669. Fulltext info
 • JANÍK, Tomáš. Oborové a předmětové didaktiky. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 651-655. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • JANÍK, Tomáš. Obsah vzdělávání. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 138-142. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Rodiče a škola. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 319-323. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. Sociální nerovnosti ve vzdělávání. In Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 829-833. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič a Jan PRŮCHA. Psychologie myšlení a řeči. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 135 s. ISBN 8071789437. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel :současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7. info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, seminární práce...
Metody hodnocení
INFORMACE KE ZKOUŠKOVÉMU OBDOBÍ LEDEN, ÚNOR 2021: Zkoušení probíhá výhradně online. O konkrétní podobě kolokvia Vás budou učitelé Vaší seminární skupiny informovat e-mailem. ------------- Informace pro jiná zkoušková období 1. Úspěšné složení testu
testem budou ověřeny znalosti z výše uvedených oblastí školní pedagogiky.
2. a) minimálně 50% aktivní účast ve výuce a
b) seminární práce: podmínky pro uznání práce jsou následující: konzultace tématu s vyučujícím, výběr tématu z oblasti školní pedagogiky, správná práce s prameny podle citačních norem, smysluplné propojení teoretické a praktické části práce, rozsah 15 normovaných stran, hodnoceny budou vlastní názory, myšlenky a nápady v návaznosti na odbornou literaturu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/XS050