C6010 Toxikologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2001
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Karel Picka, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Karel Picka, Ph.D.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Místní, akutní, chronické a pozdní účinky látek a jejich testování. Interakce škodlivin s živým organismem, biotransformace xenobiotik. Přehled toxikologie anorganických a organických látek. Ekotoxikologické testování a hodnocení látek a odpadů. Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů. Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR. Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v ovzduší, přípustné limity pro škodliviny ve vodě a poživatinách. Látky výbušné, oxidující a hořlavé. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochranné prostředky, postupy první pomoc. Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací.
Osnova
 • 1. Úvod; cíle a náplň předmětu. Základní pojmy (toxikologie, škodliviny, expozice, dávka, účinek, odpověď, nebezpečnost, riziko). Škodliviny s místními účinky (projevy působení, látky dráždivé a žíraviny, testování a hodnocení místních účinků látek).
 • 2. Škodliviny s celkovými účinky (akutní a chronické otravy, testování a hodnocení akutní, subakutní, subchronické a chronické toxicity látek).
 • 3. Škodliviny s pozdními účinky (mutageny, karcinogeny, látky s reprodukční a vývojovou toxicitou, alergeny; testování a hodnocení pozdních účinků látek).
 • 4. Faktory ovlivňující účinek látky (látka, organismus, dávka, další).
 • 5. Vstup škodlivin do organismu, vstřebávání, distribuce, interakce s organismem (molekulární, buněčná a orgánová úroveň) a vylučování z organismu.
 • 6. Biotransformace xenobiotik (základní reakce I. a II. fáze). Biologické expoziční testy, biologické limity.
 • 7. Ekotoxikologie. Testování a hodnocení nebezpečnosti látek a odpadů pro životní prostředí.
 • 8. Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění a jeho prováděcí předpisy.
 • 9. Další právní předpisy týkající se zacházení s chemickými látkami, přípravky a nebezpečnými odpady. Testování a registrace pesticidů, principy toxikologického hodnocení reziduí pesticidů v poživatinách.
 • 10. Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním a volném ovzduší (PEL, NPK-P mezní, Kd, Kmax). Limity pro cizorodé látky ve vodě a poživatinách.
 • 11. Práce s toxickými látkami a žíravinami v laboratoři, vybavení pracoviště, osobní ochranné pracovní prostředky, lékárnička. První pomoc při otravách a poleptání. Látky výbušné, oxidující a hořlavé.
 • 12. Přehled toxikologie anorganických látek.
 • 13. Přehled toxikologie organických látek (alifatické a aromatické uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, kyseliny a jejich deriváty, nitrosloučeniny, aminy, organokovové sloučeniny).
 • 14. Toxikologická literatura a další zdroje informací o toxicitě látek (Registr toxických účinků chemických látek, publikace Mezinárodního programu chemické bezpečnosti, databáze na CD-ROM, databáze dostupné on line, toxikologická informační centra).
 • Doporučená literatura:
 • Picka K., Matoušek J.: Základy obecné a speciální toxikologie. MŽP ČR, Praha 1996
 • Matrka M., Rusek V.: Průmyslová toxikologie - Úvod do obecné a speciální toxikologie, 2. vyd. Univerzita Pardubice, Pardubice 1994
 • Paleček J., Linhart I., Horák J.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT, Praha 1996
 • Paleček J., Palatý J.: Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. VŠCHT, Praha 1991
 • Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 352/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb.
Metody hodnocení
Zkouška je ústní.
Informace učitele
Možný kontakt s vyučujícím: prostřednictvím sekretariátu katedry organické chemie PřF MU, nebo e-mail: picka@fch.vutbr.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.