C6010 Toxikologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008 - akreditace
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Karel Picka, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Karel Picka, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Předpoklady
Základy chemie obecné, organické, anorganické a analytické.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Místní, akutní, chronické a pozdní účinky látek a jejich testování. Interakce škodlivin s živým organismem, biotransformace xenobiotik. Přehled toxikologie anorganických a organických látek. Ekotoxikologické testování a hodnocení látek a odpadů. Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů. Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR. Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v ovzduší, přípustné limity pro škodliviny ve vodě a poživatinách. Látky výbušné, oxidující a hořlavé. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochranné prostředky, postupy první pomoc. Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací.
Osnova
  • 1. Úvod; cíle a náplň předmětu. Základní pojmy (toxikologie, škodliviny, expozice, dávka, účinek, odpověď, nebezpečnost, riziko). Škodliviny s místními účinky (projevy působení, látky dráždivé a žíraviny, testování a hodnocení místních účinků látek). 2. Škodliviny s celkovými účinky (akutní a chronické otravy, testování a hodnocení akutní, subakutní, subchronické a chronické toxicity látek). 3. Škodliviny s pozdními účinky (mutageny, karcinogeny, látky s reprodukční a vývojovou toxicitou, alergeny; testování a hodnocení pozdních účinků látek). 4. Faktory ovlivňující účinek látky (látka, organismus, dávka, další). 5. Vstup škodlivin do organismu, vstřebávání, distribuce, interakce s organismem (molekulární, buněčná a orgánová úroveň) a vylučování z organismu. 6. Biotransformace xenobiotik (základní reakce 1. a 2. fáze). Biologické expoziční testy, biologické limity. 7. Ekotoxikologie. Testování a hodnocení nebezpečnosti látek a odpadů pro životní prostředí. 8. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, v platném znění, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a jejich prováděcí předpisy. 9. Další právní předpisy týkající se zacházení s chemickými látkami, přípravky a nebezpečnými odpady. Testování a registrace pesticidů, principy toxikologického hodnocení reziduí pesticidů v poživatinách. 10. Přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v pracovním ovzduší a ve vnitřním prostředí staveb. Limity pro cizorodé látky ve vodě a poživatinách. 11. Práce s toxickými látkami a žíravinami v laboratoři, vybavení pracoviště, osobní ochranné pracovní prostředky, lékárnička. První pomoc při otravách a poleptání. Látky výbušné, oxidující a hořlavé. 12. Přehled toxikologie anorganických látek. 13. Přehled toxikologie organických látek (alifatické a aromatické uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, kyseliny a jejich deriváty, nitrosloučeniny, aminy, organokovové sloučeniny). 14. Toxikologická literatura a další zdroje informací o toxicitě látek (Registr toxických účinků chemických látek, publikace Mezinárodního programu chemické bezpečnosti, databáze na CD-ROM, databáze dostupné on line, toxikologická informační centra).
Literatura
  • Základy obecné a speciální toxikologie. Edited by Karel Picka - Jiří Matoušek. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 103 s. ISBN 80-85368-91-9. info
  • BRHEL, Petr a Karel PICKA. Úvod do průmyslové toxikologie (Industrial Toxicology). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 58 s. ISBN 80-210-1738-4. info
  • MATRKA, Miroslav a Vlastimil RUSEK. Průmyslová toxikologie : úvod do obecné a speciální toxikologie [Matrka, 1998]. 3. opr. vyd. Pardubice: Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. 157 s. ISBN 80-7194-131-X. info
  • PALEČEK, Jaroslav a Jiří PALATÝ. Toxikologie, hygiena a bezpečnost práce v chemii. 1. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1989. 97 s. ISBN 80-7080-018-6. info
Metody hodnocení
Přednáška
Informace učitele
Zakončení zkouškou ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.