C6010 Toxikologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Karel Picka, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Karel Picka, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Potáček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:50 B11/132
Předpoklady
Základy obecné, anorganické a organické chemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit: základní pojmy v toxikologii a chemické bezpečnosti; místní účinky, akutní a chronické systémové účinky, specifické pozdní účinky, nebezpečné fyzikálně chemické a ekotoxikologické vlastnosti látek a směsí; metody testování a hodnocení vlastností, klasifikace a označování nebezpečných látek a směsí; faktory ovlivňující účinky látek na lidský organizmus; interakce látek s organizmem – expozice, vstřebávání, distribuce, biotransformace a eliminace xenobiotik, interakce na molekulární, buněčné a orgánové úrovni; právní předpisy České republiky a EU v oblasti látek a směsí, ochrany veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; přípustné limity škodlivin v pracovním ovzduší a v pitné vodě, maximální limity reziduí pesticidů v potravinách; zásady hodnocení rizik a ochrany zdraví při práci s látkami a směsmi, postupy při nehodách spojených s expozicí látkám a směsím; nebezpečné vlastnosti významných anorganických a organických látek; zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a směsí.
Osnova
  • 1. Úvod, cíle a náplň předmětu. Základní pojmy: toxikologie, chemická bezpečnost, chemické škodliviny, xenobiotika, expozice, dávka, účinek, doba latence, odpověď, nebezpečnost, riziko, klasifikace, nebezpečné látky a směsi, výstražné symboly, signální slova, R- a S-věty, H- a P-věty. Místní účinky, testování a hodnocení akutních dráždivých a žíravých účinků, látky a směsi žíravé a dráždivé pro kůži a způsobující vážné poškození nebo podráždění očí. 2. Celkové (systémové) účinky, akutní a chronické otravy, testování akutní, subakutní, subchronické a chronické toxicity, LD50, LC50, ATE, NOAEL, LOAEL, hodnocení toxicity, látky a směsi vysoce toxické, toxické a zdraví škodlivé, látky a směsi akutně toxické, toxické pro specifické cílové orgány při jednorázové a opakované expozici a nebezpečné při vdechnutí. Senzibilizace, alergie, testování a hodnocení senzibilizačních účinků, látky a směsi senzibilizující dýchací orgány a kůži. 3. Specifické pozdní účinky. Mutageny, genové, chromozomové a genomové mutace, genetická toxikologie, testy reverzních mutací, chromozomových aberací, poškození a reparace DNA, epidemiologické studie, hodnocení mutagenity, látky a směsi mutagenní pro zárodečné buňky. 4. Karcinogenita, mechanismus karcinogeneze, testování karcinogenity, epidemiologické studie, hodnocení karcinogenity, látky a směsi karcinogenní. 5. Reprodukční a vývojová toxicita, embryotoxicita, teratogenita, testování reprodukční toxicity a teratogenity, epidemiologické studie, hodnocení reprodukční toxicity, látky a směsi toxické pro reprodukci. 6. Nebezpečné fyzikálně chemické vlastnosti, testování, látky a směsi výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé. 7. Nebezpečnost pro životní prostředí, ekotoxikologie, testování a hodnocení ekotoxicity a dalších vlastností nebezpečných pro životní prostředí, látky a směsi nebezpečné pro životní prostředí, 8. Faktory ovlivňující účinek látky: látka, organizmus, dávka, další. 9. Interakce látek s organizmem. Expozice, cesta vstupu, vstřebávání, distribuce, biotransformace (základní reakce 1. a 2. fáze metabolické přeměny xenobiotik), vylučování, interakce na molekulární, buněčné a orgánové úrovni. Biologické expoziční testy, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, biologické monitorování expozice zaměstnanců genotoxickým faktorům. 10. Evropská legislativa v oblasti látek a směsí - nařízení č. 1907/2006 (REACH), směrnice č. 67/548/EHS, nařízení č. 1272/2008 (CLP). Česká legislativa v oblasti chemických látek a směsí, ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví při práci a prevenci závažných havárií způsobených chemickými látkami – zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií aj. Přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace látek a prachů v pracovním ovzduší, limitní koncentrace chemických látek a prachu ve vnitřním prostředí staveb, limity pro chemické látky ve vodě a potravinách, maximální limity reziduí v potravinách. Testování a registrace pesticidů, principy toxikologického hodnocení reziduí pesticidů a stanovení jejich přípustných limitů v potravinách. 11. Zásady hodnocení rizik a ochrany zdraví při práci s chemikáliemi, vybavení pracoviště, osobní ochranné pracovní prostředky, zásady předlékařské první pomoci při expozici chemickým látkám. 12. Speciální toxikologie anorganických látek. 13. Speciální toxikologie významných skupin organických látek (alifatické a aromatické uhlovodíky, halogenované uhlovodíky, alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, estery anorganických kyselin, nitrosloučeniny, aminy, organokovové sloučeniny). 14. Zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a směsí. Bezpečnostní listy, toxikologická literatura, databáze na CD-ROM a online, toxikologická informační centra.
Literatura
  • Základy obecné a speciální toxikologie. Edited by Karel Picka - Jiří Matoušek. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. 103 s. ISBN 80-85368-91-9. info
  • Tichý, Miloň. Toxikologie pro chemiky.Toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 116 s. ISBN 80-246-0566-X
  • Náhradní obsah: Horák, Josef - Linhart, Igor - Klusoň, Petr. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. 1. vyd. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. 187 s. ISBN 80-7080-548-X
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška Požadavky při zkoušce vychází z osnovy předmětu. Studentovi jsou zadány 4 otázky: 1. z témat 1-7 2. z témat 8-11, 14 3. z téma 12 4. z téma 13
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.