G4121 Kvartérní geologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
3/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
Út 9:00–11:50 G1,01004
Předpoklady
! G4121k Kvartérní geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 62 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/62, pouze zareg.: 0/62, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/62
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává souborný přehled aktuálních znalostí týkajících se komplexního studia kvartéru. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět otázkám vývoje klimatu a projevům klimatických změn v období hranice pliocén/pleistocén a v průběhu pleistocénu až holocénu; orientovat se v oblasti stratigrafie a biostratigrafie pleistocénu a holocénu; rozeznat nejčastější typy kvartérních sedimentů; porozumět významu studia fauny a flóry jako důležitých klimatických indikátorů.
Osnova
 • 1. Vývoj názorů na klimatické změny – přehled vývoje názorů na klimatické výkyvy v oblasti horského (Alpy) a kontinentálního (sev.+sz. Evropa) zalednění.
 • 2. Nejstarší studené výkyvy – příčina pokřídového ochlazení, přehled primárních a doplňkových faktorů ovlivňujících klimatické výkyvy, doklady nejstarších zalednění v oblasti jižní (Antarktida) a severní polokoule.
 • 3. Přírodní prostředí v kvartéru – přehled základních studených (glaciálních) fází v období od konce pliocénu do konce pleistocénu a jejich vliv na vývoj říční sítě v oblasti sev. a sz. Evropy, kvartérní klimatický cyklus, vývoj vegetačního krytu od konce pliocénu do holocénu.
 • 4. Přehled genetických typů kvartérních sedimentů a jejich charakteristika I - Glacigenní, glacifluviální a glacilakustrinní sedimenty, ledovcové tvary reliéfu a jejich charakteristika.
 • 5. Přehled genetických typů kvartérních sedimentů a jejich charakteristika II – Eolické, svahové (koluviální), aluviální, limnické, bažinné a rašelinné sedimenty, jeskynní sedimenty.
 • 6. Periglaciální procesy a tvary reliéfu – periglaciální oblast, permafrost, kryogenní s kryosegregační struktury.
 • 7. Pleistocenní fauna Evropy – vývoj savců koncem pliocénu a na počátku pleistocénu (eventy Equus-Mammuthus a Wolf), vývoj savců v pleistocénu.
 • 8. Vybrané metody datování kvartérních sedimentů - radiometrické metody, dendrochronologie, varvová chronologie, paleomagnetismus, izotopy kyslíku (OIS křivka).
 • 9. Biostratigrafie pleistocénu – podstata biostratigrafie, biostratigrafie oblasti jihozápadní a východní Evropy.
 • 10. Přírodní prostředí ve svrchním pleistocénu – eemský interglaciál, trvání, vegetační charakteritika, klimatická charakteristika viselského glaciálu.
 • 11. Kvartérní sedimenty Moravy a Slezska - vývoj sedimentace v glaciálních a extraglaciálních oblastech.
Literatura
 • BEZVODOVÁ, Bohumila, Jaromír DEMEK a Antonín ZEMAN. Metody kvarterně geologického a geomorfologického výzkumu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 207 s. info
 • CZUDEK, Tadeáš. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 238 s. ISBN 8070282703. info
 • HUBBARD, Bryn a Neil F. GLASSER. Field techniques in glaciology and glacial geomorphology. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. x, 400. ISBN 0470844264. info
 • LOWE, John J. a M. J. C. WALKER. Reconstructing quaternary environments. 2nd ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 1997. xxii, 446. ISBN 0582101662. info
 • MUSIL, R. Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 93-168. ISBN 80-210-1714-7. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Eliška. Kvartérní klastické sedimenty České republiky :struktury a textury hlavních genetických typů. 1. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 68 s., 92. ISBN 80-7075-600-4. info
 • WILSON, R. C. L., S. A. DRURY a J. L. CHAPMAN. The great ice age : climate change and life. 1st ed. London: Routledge, 2000. xiv, 267. ISBN 0415198429. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá týdně, závěrečné hodnocení probíhá formou písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v jarním semestru 2007/2008.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.