Bi6691 Zahraniční botanická exkurze

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012 - akreditace

Údaje z období jaro 2012 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
7D. 3 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || B2160 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B4230 Botanické terénní cvičení I. || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky || B2230 Botanické terénní cvičení I. )&&( SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během pětidenní autobusové exkurze je navštívena některá oblast Evropy, kde jsou demonstrovány hlavní rostlinné druhy a vegetační typy, jejich fytogeografické a ekologické vazby.
Osnova
  • 1. Před exkurzí ústní prezentace a sestavení písemného přehledu o přírodních poměrech, flóře a vegetaci navštíveného území.
  • 2. Vlastní exkurze.
Literatura
  • ELLENBERG, Heinz. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamisher und historischer Sicht. 5. veränd. und verb. Aufl. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1996. 1095 s. ISBN 3-8001-2696-6. info
Výukové metody
Prezentace na semináři a terénní exkurze.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za seminární prezentaci o flóře, vegetaci, přírodních poměrech nebo ochraně přírody v exkurzním území, sestavení písemné zprávy podle této prezentace a účast na exkurzi.
Informace učitele
Začátkem jarního semestru je na Botanickém semináři zveřejněno místo exkurze a termín, do kdy se mají studenti přihlásit. Při zájmu převyšujícím kapacitu autobusu jsou přednostně přijímáni studenti magisterského oboru Systematická biologie a ekologie - směr Botanika, doktorského oboru Botanika a bakalářského oboru Systematická biologie a ekologie. Náklady spojené s exkurzí si studenti hradí sami. V druhé polovině dubna nebo v první polovině května jsou do programu Botanického semináře zařazeny tři semináře věnované teoretické přípravě na exkurzi. Vlastní exkurze probíhá zpravidla mezi polovinou května a polovinou června. Lze ji absolvovat i několikrát během studia. Oblasti exkurzí jsou vybírány tak, aby v navazujících dvou letech byly navštíveny výrazně odlišné oblasti, zpravidla se střídají exkurze do středoevropských vysokohoří a do Středomoří.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.