Bi6691 Zahraniční botanická exkurze

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
7D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky )&&( SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během týdenní autobusové exkurze je navštívena některá oblast Evropy, kde jsou demonstrovány hlavní rostlinné druhy a vegetační typy, jejich fytogeografické a ekologické vazby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- mít představu o flóře, vegetaci, biogeografii a ekologii jedné oblasti Evropy mimo Českou republiku;
- znát běžné a charakteristické rostlinné druhy této oblasti;
- rozeznávat hlavní vegetační typy této oblasti.
Osnova
  • 1. Před exkurzí ústní prezentace a sestavení písemného přehledu o přírodních poměrech, flóře a vegetaci navštíveného území.
  • 2. Vlastní exkurze, která proběhne v Toskánsku ve dnech 4.-12. června 2022 (včetně cesty tam a zpět).
  • Předběžný program: Colfiorito (mokřady a krasové plošiny), Assisi (krasové plošiny), Monte Amiata (submediteránní lesy), NP Maremma (pobřežní biotopy, mediteránní lesy a křoviny), Formone (štěrkové říční náplavy), okolí Sieny (hadce a badlands), Alpi Apuane (mramorové pohoří), NP Apennino Tosco-Emiliano (alpínské bezlesí)
  • Doprava autobusem, spaní ve vlastních stanech v kempu.
  • Další informace jsou/bodou zveřejněny na http://www.botanicka-exkurze.cz/index.php.
Literatura
  • ELLENBERG, Heinz. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamisher und historischer Sicht. 5. veränd. und verb. Aufl. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1996. 1095 s. ISBN 3-8001-2696-6. info
Výukové metody
Prezentace na semináři a terénní exkurze.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za seminární prezentaci o flóře, vegetaci, přírodních poměrech nebo ochraně přírody v exkurzním území, sestavení písemné zprávy podle této prezentace a účast na exkurzi.
Informace učitele
Oblasti exkurzí jsou vybírány tak, aby v navazujících dvou letech byly navštíveny výrazně odlišné oblasti, zpravidla se střídají exkurze do středoevropských vysokohoří a do Středomoří. Při zájmu převyšujícím kapacitu autobusu jsou přednostně přijímáni studenti magisterského oboru Botanika, magisterského oboru Ochrana přírody - specializace Botanika, doktorského oboru Botanika a bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie - specializace Botanika. Náklady spojené s exkurzí si studenti hradí sami; studentům studujícím v oborech garantovaných Ústavem botaniky a zoologie může na pokrytí nákladů přispět ústav. Aby byla cena exkurze přijatelná pro všechny, spíme ve stanech v kempech. V druhé polovině dubna nebo v první polovině května budou do programu Botanického semináře zařazeny dva semináře věnované teoretické přípravě na exkurzi. Vlastní exkurze probíhá zpravidla mezi polovinou května a polovinou června. Lze ji absolvovat i několikrát během studia.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.