Bi6691 Zahraniční botanická exkurze

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
7D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || B2160 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B2130 Terénní cvič. k syst. botanice || B4230 Botanické terénní cvičení I. || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky || B2230 Botanické terénní cvičení I. )&&( SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Během týdenní autobusové exkurze je navštívena některá oblast Evropy, kde jsou demonstrovány hlavní rostlinné druhy a vegetační typy, jejich fytogeografické a ekologické vazby.
Osnova
 • 1. Před exkurzí ústní prezentace a sestavení písemného přehledu o přírodních poměrech, flóře a vegetaci navštíveného území.
 • 2. Vlastní exkurze, která proběhne ve dnech 2.-10. června 2018. Navštívíme Korsiku, a to jak její nížinné oblasti s mediteránní vegetací na silikátech i vápencích, tak vysokohorskou část ostrova v masivu Monte Cintu.
 • 2. 6. 2018: Časné odpoledne – odjezd z Brna
 • 3. 6. 2018: Ráno příjezd do Savony, odjezd v 8:00 trajektem do Bastie, příjezd v 14:15. Přejezd do masívu Monte Cintu přes Scala di Santa Regina, po cestě zastávky v různých výškových stupních (nebo jen jedna zastávka v závislosti na čase), večer příjezd pod Monte Cintu; Camping L’Arimon, Lozzi
 • 4. 6. 2018: Celodenní exkurze v masivu Monte Cintu (celodenní pauza pro autobus); Camping L’Arimon, Lozzi
 • 5. 6. 2018: Přejezd na Col de Vergio, exkurze na Lac de Nino, pozdě odpoledne přejezd do Porto; Camping Sole e Vista, Porto
 • 6. 6. 2018: Calanques de Piana (červené skály s mediteránní vegetací), přejezd na jih podél západního pobřeží se zastávkami až do Bonifacio; Camping U Farniente, Bonifacio
 • 7. 6. 2018: Bonifacio, exkurze na Monte de la Trinité (západně Bonifacia, žula) a Capu Pertusatu (východně od Bonifacia, vápenec); Camping U Farniente, Bonifacio
 • 8. 6. 2018: Přejezd podle východního pobřeží na sever, zastávky po cestě, odpoledne okruh lesnatou mezo- až supramediteránní krajinou s kaštanovými a korkovými lesy v oblasti Folelli, Piedricroce, Valle-d’Alesani, Cervione; Camping San Damiano, Biguglia
 • 9. 6. 2018: exkurze na Étang de Biguglia a v okolí Bastie, ve 20:00 odjezd trajektem z Bastie do Savony
 • 10. 6. 2018: ráno v 7:00 příjezd do Savony, večer příjezd do Brna kolem 22:00-23:00
Literatura
 • ELLENBERG, Heinz. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamisher und historischer Sicht. 5. veränd. und verb. Aufl. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1996. 1095 s. ISBN 3-8001-2696-6. info
Výukové metody
Prezentace na semináři a terénní exkurze.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za seminární prezentaci o flóře, vegetaci, přírodních poměrech nebo ochraně přírody v exkurzním území, sestavení písemné zprávy podle této prezentace a účast na exkurzi.
Informace učitele
Začátkem jarního semestru je na Botanickém semináři zveřejněno místo exkurze a termín, do kdy se mají studenti přihlásit. Při zájmu převyšujícím kapacitu autobusu jsou přednostně přijímáni studenti magisterského oboru Ekologická a evoluční biologie - směr Botanika, doktorského oboru Botanika a bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie. Náklady spojené s exkurzí si studenti hradí sami. V druhé polovině dubna nebo v první polovině května jsou do programu Botanického semináře zařazeny tři semináře věnované teoretické přípravě na exkurzi. Vlastní exkurze probíhá zpravidla mezi polovinou května a polovinou června. Lze ji absolvovat i několikrát během studia. Oblasti exkurzí jsou vybírány tak, aby v navazujících dvou letech byly navštíveny výrazně odlišné oblasti, zpravidla se střídají exkurze do středoevropských vysokohoří a do Středomoří.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.