EN

PřF:G9901 Technická mineralogie - Informace o předmětu

G9901 Mineralogie technických hmot

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
1/2. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Reif, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Běla Hrbková
Rozvrh
Pá 9:00–11:50 01015b
Předpoklady
! G9900 Technická mineralogie
Zvládnutí základního kurzu mineralogie a optické mineralogie a praktické zkušenosti s prací s polarizačním mikroskopem, DTA, RTG a elektronovým rastrovacím mikroskopem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat ucelený přehled o minerálním složení základních technických materiálů tak, aby posluchač byl schopen samostatně pomocí klasických mineralogických metodik, pracovat s hodnocenými materiály v diplomových pracích
Osnova
  • 1) Základní definice. Mineralogie obecná a technická. Systematický přehled technických minerálů. 2) Úloha v současném průmyslu a vědě - mineralogie hraniční obor mezi technickými a přírodovědnými vědami. Experimentální mineralogie, mineralogie technická. 3) Krystalochemie a geochemie syntetických krystalů. 4) Struktura a mikrostruktury polykrystalických minerálních surovin. Technické zhodnocení materiálů a genetické vazby na výchozí suroviny. 5) Mineralogie vybraných přírodních materiálů. Minerály a horniny přeměněné v průmyslových procesech. Mineralogie průmyslových a odpadových surovin. 6) Minerály a horniny jako suroviny a konečné produkty i. Přírodní materiály ii. Drahokamy a polodrahokamy iii. Zeolity iv. Luminofry v. Diamant a další přírodní polovodiče 7) Problémy krystalochemické homogenity přírodních a syntetických krystalů. Základní procesy a tvorba fází vi. Úloha elektronů v kystalických strukturách vii. Nekovové krystaly viii. Krystaly kovů a polokovů 8) Mineralogie keramických surovin: Keramické výrobky tavené, keramické výrobky spékané, nanokeramika 9) Nekovové monokrystaly 10) Mineralogická analýza a interpretace průmyslových procesů 11) Odpadové hospodářství - syntéza zeolitů 12) Technická mineralogie průmyslových odpadů - služba pro odpadové hospodářství
Metody hodnocení
Přednášky a praktická cvičení. Zápočet posluchač obdrží po předložení požadovaného počtu protokolů z praktické výuky. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka bude probíhat v podzimním semestru 2004/2005.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.