EN

PřF:G9901 Technická mineralogie - Informace o předmětu

G9901 Mineralogie technických hmot

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/2. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! G9900 Technická mineralogie && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Zvládnutí základního kurzu mineralogie a optické mineralogie a praktické zkušenosti s prací s polarizačním mikroskopem, DTA, RTG a elektronovým rastrovacím mikroskopem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat ucelený přehled o minerálním složení základních technických materiálů tak, aby posluchač byl schopen samostatně pomocí klasických mineralogických metodik, pracovat s hodnocenými materiály v diplomových pracích
Osnova
  • 1) Základní definice. Mineralogie obecná a technická. Systematický přehled technických minerálů. 2) Úloha v současném průmyslu a vědě - mineralogie hraniční obor mezi technickými a přírodovědnými vědami. Experimentální mineralogie, mineralogie technická. 3) Krystalochemie a geochemie syntetických krystalů. 4) Struktura a mikrostruktury polykrystalických minerálních surovin. Technické zhodnocení materiálů a genetické vazby na výchozí suroviny. 5) Mineralogie vybraných přírodních materiálů. Minerály a horniny přeměněné v průmyslových procesech. Mineralogie průmyslových a odpadových surovin. 6) Minerály a horniny jako suroviny a konečné produkty i. Přírodní materiály ii. Drahokamy a polodrahokamy iii. Zeolity iv. Luminofry v. Diamant a další přírodní polovodiče 7) Problémy krystalochemické homogenity přírodních a syntetických krystalů. Základní procesy a tvorba fází vi. Úloha elektronů v kystalických strukturách vii. Nekovové krystaly viii. Krystaly kovů a polokovů 8) Mineralogie keramických surovin: Keramické výrobky tavené, keramické výrobky spékané, nanokeramika 9) Nekovové monokrystaly 10) Mineralogická analýza a interpretace průmyslových procesů 11) Odpadové hospodářství - syntéza zeolitů 12) Technická mineralogie průmyslových odpadů - služba pro odpadové hospodářství
Metody hodnocení
Přednášky a praktická cvičení. Zápočet posluchač obdrží po předložení požadovaného počtu protokolů z praktické výuky. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2008/2009.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.