Z7890 Metody a techniky v sociální a regionální geografii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (cvičící)
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z7890/01: Po 18. 9. až Pá 15. 12. St 18:00–19:50 Z3,02045, I. Andráško, P. Daněk, O. Mulíček, D. Seidenglanz, O. Šerý
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu se seznámit studenty s často používanými metodami sběru a analýzy dat, a představit aplikace těchto metod na konkrétních příkladech provedených výzkumů. Pozornost je věnována především metodám vícerozměrné statistické analýzy, metodám prognózování (zejména populačního vývoje), technikám práce s velkými datovými soubory, ale také technikám facilitace a řízení projektového cyklu.
Předmět je zaměřen prakticky, pozornost je věnována především nejdůležitějším aplikacím používaným v regionální a sociální geografii. Hlavním cílem kurzu je rozbor (vysvětlení) a diskuse zvládnutí aplikací metod vícerozměrné statistické analýzy, metod prognózování (zejména populačního vývoje), technik práce s velkými datovými soubory a metod tvorby strategických územních dokumentů. Na konci kurzu získá absolvent dovednosti potřebné pro vedoucí pracovníky na odborech regionálního rozvoje krajských úřadů či Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět vývoji metodologických přístupů v humánní geografii;
- orientovat se v metodách a technikách, používaných v humánní geografii, a rozhodnout a výběru vhodných metod a technik pro konkrétní výzkumný úkol;
- v konkrétních projektech aplikovat vybrané metody vícerozměrné statistické analýzy;
- zpracovat populační prognózu;
- použít základní techniky facilitace a řízení projektového cyklu.
Osnova
 • 1) Úvodní přednáška: metodologické proměny humánní geografie
 • 2) Metody facilitace pracovních (expertních) skupin při tvorbě strategických a regionálních dokumentů
 • 3) Projektový cyklus ESI fondů od přípravy žádosti o podporu po archivaci dat
 • 4) Metody prognóz populačního vývoje 1 (kohortně-komponentní metoda)
 • 5) Metody prognóz populačního vývoje 2 (další metody)
 • 6) Metody vícerozměrné analýzy – analýza hlavních komponent, faktorová analýza
 • 7) Metody vícerozměrné analýzy – shluková analýza, diskriminační analýza
 • 8) Příklady využití vícenásobné regresní analýzy
 • 9) Práce s velkými datovými soubory – základní principy a východiska, příklady dat
 • 10) Práce s velkými datovými soubory – SQL, souhrny, výběry, filtrování dat, spojování databází
 • 11) Získávání dat v terénu metodou dotazníkových šetření: příklady provedených výzkumů
Literatura
 • ALEŠ, Bednařík. Facilitace : jak vést skupinová setkání? Kladno: Aisis, 2008. info
 • HERNANDEZ, Michael J. a John VIESCAS. Myslíme v jazyku SQL : tvorba dotazů. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 378 s. ISBN 802470899X. info
 • Practising human geography. Edited by Paul J. Cloke. 1st pub. London: SAGE Publications, 2004. xvi, 416. ISBN 0761973001. info
 • ROWLAND, D. T. Demographic methods and concepts. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2003. xiv, 546. ISBN 0198752636. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, příklady z geografické praxe, řešení konkrétních úkolů, drobné individuální projekty
Metody hodnocení
Během semestru je po studentech požadována samostatná práce - jedná se o výpočet prognózy populačního vývoje a o řešení dalších drobných úkolů, při nichž jsou aplikovány probírané metodické postupy. Hodnocení kurzu je založeno na kvalitě zpracování těchto úkolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.