EN

PřF:C7150 Regulace metabolismu - Informace o předmětu

C7150 Regulace metabolismu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Ne 30. 9. Po 9:00–10:50 A17/432, Po 1. 10. až Pá 14. 12. Po 9:00–10:50 A11/335
Předpoklady
C4182 Biochemie II || C3580 Biochemie || C5720 Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Funkční biochemie I - regulace metabolismu. Navazující přednáškový kurz o funkční biochemii a patobiochemii, určený zejména pro studenty magisterského (ale i doktorského) a bakalářského studia biochemie a molekulární biologie a rovněž obecné biologie, chemie a všeobecného lékařství.

Výstupy učení:
Při ukončení kurzu by studenti měli být schopni:
- popsat a vysvětlit hlavní metabolické dráhy u bakterií a eukaryotů;
- analyzovat regulační mechanismy zapojené v koordinaci katabolických a anabolických procesů na úrovni celého organismu;
- reprodukovat a prezentovat své rozšířené znalosti z oblasti funkční biochemie a enzymologie;
- demonstrovat nově nabyté informace o biomedicínských aspektech biochemie.
Osnova
  • I. Biochemické regulace na molekulové úrovni. 1. Přehled základních typů biochemických regulačních mechanismů. 2. Allosterické regulace - obecně. (Modely allosterických interakcí - symetrický a sekvenční. Kooperativní vazba, homotropní a heterotropní interakce). 3. Hemoglobin (Hb) jako prototyp allosterického proteinu. (Biologická funkce Hb, rozdíly mezi Hb a myoglobinem. Změny kvarterní struktury Hb při vazbě kyslíku. Bohrův efekt - vliv koncentrace H+ a CO2 na afinitu Hb ke kyslíku. Vliv 2,3-bisfosfoglycerátu na vazbu kyslíku na Hb). 4. Allosterická regulace enzymové aktivity aspartát transkarbamoylasy (ATCasy). (Funkce ATCasy, biologický význam allosterické regulace. Disociace katalytických a regulačních podjednotek ATCasy. Strukturní základ allosterismu u ATCasy). 5. Regulace bakteriální biosyntézy aminokyselin. (Typy zpětnovazebných inhibicí u rozvětvených metabolických drah). 6. Reverzibilní kovalentní modifikace enzymů. (Úloha fosforylačních a defosforylačních reakcí v regulačních procesech. Modulace aktivity glutamin syntetasy reverzibilní kovalentní modifikací). 7. Modulace enzymové aktivity regulačními proteiny. (Řízení kovalentní modifikace glutamin syntetasy enzymovou kaskádou). 8. Aktivace zymogenů specifickým proteolytickým štěpením. (Aktivace trypsinogenu a chymotrypsinogenu. Kaskáda proteolytických aktivací zymogenů při koagulaci krve. Funkce vitaminu K při syntéze prothrombinu. Komplexní regulace krevního srážení). II. Regulace metabolismu na úrovni organismu. 9. Přehled metabolických drah. (Od makromolekul potravy k ATP). 10. Glykolýza. (Allosterické regulace klíčových enzymů glykolýzy). 11. Regulace metabolismu glykogenu. (Přehled reakcí biosyntézy a odbourávání glykogenu. Strukturní základ regulace enzymů metabolismu glykogenu. Integrace regulačních mechanismů - udržování konstantní hladiny glukosy v krvi). 12. Citrátový cyklus. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace. 13. Regulace syntézy ATP. (ATP syntasa. Adenin nukleotidový přenašeč. Na+,K+ -ATPasa jako příklad iontové pumpy).
Literatura
  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka : 201 barevných tabulí. Translated by Otomar Kittnar. 4. české vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xv, 434. ISBN 9788024742717. info
  • KRAUSS, Gerhard. Biochemistry of signal transduction and regulation. 5th, completely rev. ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2014. xxviii, 81. ISBN 9783527333660. info
  • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Translated by Vladimír Benda - Martin Vejražka - Jiří Jonák. 1. české vydání. Praha: Grada, 2012. xiv, 498. ISBN 9788024729770. info
  • KITTNAR, Otomar a Mikuláš MLČEK. Atlas fyziologických regulací. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 316 s. ISBN 9788024727226. info
  • HOLEČEK, Milan. Regulace metabolizmu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 286 s. ISBN 8024715627. info
Výukové metody
Série přednášek
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/C7150