GS021 Environmentální geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G9811 Geochem. exogen. proc. || NOW ( G9811 Geochem. exogen. proc. )) && ( GA921 Geochemie životního prostředí || NOW ( GA921 Geochemie životního prostředí ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti umí aplikovat všeobecné principy geologických disciplín v oblasti řešení problémů životního prostředí. Jsou schopni myslet kriticky a nezávisle rozhodovat o tématech souvisejících s ochranou životního prostředí.
Výstupy z učení
Absolvent bude rozumět základním a klíčovým procesů v geologickém čase a fyzikálně-chemickým procesům v přírodě. Samostatně dokáže řešit základní úkoly v aplikovaných environmentálních vědách. Bude schopen se orientovat v problematice znečištění životního prostředí a následné rekultivace pro potřeby praxe.
Osnova
  • Okruhy otázek ke státní bakalářské zkoušce Environmentální geologie: 1. Planetární systém a jednotlivé významné cykly 2. Nebezpečné geologické procesy 3. Využívání pozemských zdrojů a jeho environmentální dopady 4. Produkce a zpracování odpadů 5. Kontaminanty v životním prostředí 6. Principy rizikové analýzy   Okruhy otázek ke státní magisterské zkoušce z Environmentální geologie 1. Geochemické cykly (horninový cyklus, toky energie, hydrologické cykly, biogeochemické cykly); 2. Nebezpečné geologické procesy (klasifikace přírodních katastrof, nebezpečí spojená s počasím); 3. Využívání přírodních zdrojů (obnovitelné a neobnovitelné zdroje, efektivní a udržitelné nakládání se zdroji); 4. Hodnocení znečištění (základní typy, klasifikace a metody hodnocení znečištění, analytické metody, transport chemických látek v ŽP); 5. Kontaminanty v životním prostředí (organické a anorganické kontamianty - klasifikace, terminologie); 6. Kvalita vody a znečistění povrchových a podzemních vod; 7. Omezování vzniku a likvidace odpadů (nakládání s odpady, metody minimalizace odpadů,terminologie); 8. Atmosféra a její globální ohrožení; 9. Degradace a kontaminace půdy (eroze, degradace fyzikálních vlastností, acidifikace, salinizace, biologická degradace, snížení pufrační schopnosti); 10. Nástroje ochrany životního prostředí (normativní, ekonomické, globální environmentální politika, principy analýzy ekologických a zdravotních rizik)
Literatura
  • APPELO, C. A. J. a Dieke POSTMA. Geochemistry, groundwater and pollution :. 2nd ed. Leiden: A. A. Balkema publishers, 2005. xviii, 649. ISBN 0415364280. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, projekt
Metody hodnocení
Zkouška probíhá ústní formou.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.