FF FBRLSpVKR Klasický řecký jazyk a literatura
Název anglicky: Classical Greek language and literature
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-RLS Řecká a latinská studia

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška je písemná a ústní.
Písemná část prověřuje schopnost přeložit s použitím slovníku souvislý starořecký text a prakticky aplikovat znalosti řecké morfologie a syntaxe v rozsahu kurzů řecké mluvnice a syntaxe.

Ústní část ověřuje na prozaickém textu z Xenofónta nebo Platóna studentovy kompetence nutné ke čtení, překladu, analýze a interpretaci starořeckých textů. Zkouška dále ověřuje znalost vývoje řecké literatury a základní povědomí o jejím vlivu na literaturu římskou, znalost nejvýznamnějších děl antické literatury na základě vlastní četby v překladu i v originále a základní orientaci v historicko-společenském kontextu antického světa. Nedílnou součástí zkoušky je také prokázání základních znalostí metodologických postupů uplatňovaných v klasické filologii. Ústní zkouška navazuje na předměty Řecký proseminář: Xenofón, Řecký proseminář: Platón Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi a Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období a Úvod do studia klasické filologie.
Podrobnější informace jsou uvedeny v IS MU u předmětu "Státní závěrečná zkouška bakalářská z řeckého jazyka a literatury".

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:RLS001Řecká mluvnice I J. Steklák 2/4/07 1Z
FF:RLS002Řecká mluvnice II J. Steklák 2/4/07 2Z
FF:RLS003Řecká mluvnice III V. Černuškovák 1/1/04 3Z
FF:RLS004Řecká mluvnice IV V. Černuškovázk 1/1/06 4Z
FF:RLS005Řecká syntax I J. Steklák 1/1/03 3Z
FF:RLS006Řecká syntax II J. Steklázk 1/1/03 4Z
FF:RLS007Seminář k četbě (Xenofón) J. Steklák 0/2/04 3P
FF:RLS008Seminář k četbě (Platón) V. Černuškovák 0/2/04 4P
FF:RLS011Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi I. Radovák 2/0/04 1Z
FF:RLS012Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období I. Radovák 2/0/04 2Z
FF:RLS301Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi K. Petrovićovák 2/0/04 3Z
FF:RLS302Římská literatura: Augustovo a Neronovo období K. Petrovićovázk 2/0/04 4Z
FF:RLS501Úvod do studia klasické filologie I D. Urbanovák 2/0/03 1Z
FF:RLS502Úvod do studia klasické filologie II P. Mutlovák 0/1/03 2Z
60 kreditů