FSS SPR94 Sociální práce mikro – poradenství
Název anglicky: Social Work Micro – Counselling
navazující kombinovaný na dostudování
Zahrnut v programu: FSS N-SPR Sociální práce

Součásti SZZ a jejich obsah

SZZ sestává z 1. obhajoby DP (výzkum), a 2. písemné zkoušky (expertiza k problému).

Ad 1) Přístup k obhajobě je podmíněn absolvováním SPR898, 899 a 800. Posouzení se řídí podle teoreticko-metodologických a formálních kritérií. Teoreticko-metodologická kritéria jsou: a) zaměření na výzkum intervencí sociální práce, které se týkají podpory orientace jedinců nebo rodin v problémech, které provázejí jejich interakci se subjekty v sociálním prostředí, nebo podpory využití osobního či rodinného potenciálu při zvládání tohoto typu problémů; b) naplnění otevřeného, explicitně vymezeného poznávacího cíle; c) hledání implicitního; e) teoretická orientace v problematice; g) průkaznost argumentů; h) aplikovatelnost výstupů; i) publikovatelnost. Formální kritéria jsou uvedena na http://spsp.fss.muni.cz/.

Ad 2) Písemná část SZZ ověřuje schopnost vybrat a aplikovat relevantní teorie při řešení vybraného problému. Student v průběhu 6,5 hodiny vypracovává expertizu dle konkrétního zadání.

Studijní povinnosti

K magisterské státní zkoušce programu sociální práce se může přihlásit student, který splní následující podmínky: 1/ Získá předepsaný počet 120 kreditů (dále jen ECTS), z toho: 60 ECTS za povinné předměty společného základu všech specializací, a dále 40 povinných a 20 povinně volitelných ECTS za předměty zvolené specializace, kterou je student povinen vybrat nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia. 2/ Doloží absolvování univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia.

Rozsah povinné praxe je 80 hodin + 8 hodin supervize, která zahrnuje vypracování písemné reflexe osobní zkušenosti z praxe, skupinová supervizní setkání a možnost individuální supervize.

Předměty, které se staly povinnými až od 09/2019 nebudou povinné pro studující, kteří začali studium před tímto datem.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Odkaz na 5 obhájených magisterských diplomových prací a přístup:

Kudlová, E.: Prestiž oboru sociální práce očima zainteresované veřejnosti a sociálních pracovníků. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, 97 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/440279/fss_m/

Dočkalová, A.: Osamělí senioři a aktivizace. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 83 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/432066/fss_m/

Šilhánková, B.: Přístup sociálních pracovníků a způsoby zvládání životních situací klienty v hmotné nouzi. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2016, 99 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/440311/fss_m/

Léblová, J.: Sympatie a nesympatie při procesu posouzení. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/443357/fss_m/

Procházková, L.: Postoj opatrovníků k opatrovancům. (Magisterská diplomová práce.) FSS MU, Brno 2017, 143 s., přílohy, stať. Dostupné na: https://is.muni.cz//th/440383/fss_m/

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (60-80 kr.)

Diplomová práce (min 20kr.)

Diplomové práce se týkají tři předměty: SPR898 Metodologie závěrečné práce (zapisuje se ve druhém semestru), SPR899 Konceptualizace diplomové práce (zapisuje se ve třetím semestru) a SPR800 Diplomový seminář (zapisuje se ve čtvrtém semestru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR898 -- 0/0- 2Z
FSS:SPR899 -- 0/0- 3P
FSS:SPR800 -- 0/0- 4P
0 kreditů
SPR898 nebo SPRn8898
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR898 -- 0/0- --
FSS:SPRn8898Metodologie diplomové práce L. Musilz 2/0/02 --
2 kredity

Povinné předměty

Přičítá se povinné 4 kredity za doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v angličtině na úrovni B2 podle evropského referenčního rámce – SERR

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR817 -- 0/0- 1P
FSS:SPR810 -- 0/0- 1Z
FSS:VPL821 -- 0/0- 1P
FSS:SPR822 -- 0/0- 3-
0 kreditů

Specializační část (40-60 kr.)

Povinné předměty

Student je povinen nejpozději v rámci zápisu do 2. semestru svého studia rozhodnout, kterou ze specializací bude ve svém studiu pokračovat.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR832 -- 0/0- 2-
FSS:SPR826 -- 0/0- 3-
FSS:SPR834 -- 0/0- 2P
FSS:SPR819 -- 0/0- 2Z
0 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 1.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR823 -- 0/0- 3P
FSS:SPR814 -- 0/0- 3P
0 kreditů
Blok 2

Povinně zvolte jeden ze dvou předmětů Bloku 2.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:SPR818 -- 0/0- 3P
FSS:SPR803 -- 0/0- 2P
0 kreditů