FF FDDKKPpJ Digitální kultura a kreativní průmysly
Název anglicky: Digital Culture and Creative Industries
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-DKKP_ Digitální kultura a kreativní průmysly

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška (SDZ) studijního programu DKKP je komisionální zkouška, na níž obvykle navazuje obhajoba disertační práce. Zkušební komise má minimálně pět a maximálně devět členů, z nichž jeden je určen jako předseda a dva jsou externisté (viz SZŘ, čl. 34).

Státní doktorská zkouška:
Komise v rámci ní prověřuje, zda absolventovy znalosti z oborů umění nových médií, digitální kultura a kreativní průmysly odpovídají nárokům kladeným na doktorské studium dle Evropského kvalifikačního rámce (EQF) : „Absolventi mají prokazovat vysokou míru znalostí, dovedností a kompetencí v oboru, zejména s ohledem na svoji odbornou profilaci.“ Student je zkoušen ze dvou tematických okruhů, z nichž jeden prověří jeho teoretické a druhý metodologické znalosti vztahující se volně k tématu disertační práce. Zadání formulují členové komise předem s ohledem na předložené teze disertační práce. V rámci zkoušky dostane student prostor (15 minut) pro prezentaci každého z témat (součástí prezentace je doložení seznamu zpracované literatury a pramenů ke každému z tematických okruhů). Následně je se studentem vedena rozprava, v níž má prokázat znalosti nad rámec disertační práce a schopnost kritické reflexe a kultivované argumentace svých názorů. Součástí zkoušky je rovněž rozprava o tezích disertační práce, jež posluchač odevzdává spolu s přihláškou k SDZ (viz SZŘ, čl. 32, bod 6).

Obhajoba disertační práce:
Obvykle se koná v návaznosti na (úspěšně absolvovanou) Státní doktorkou zkoušku. Ke spisu se písemně vyjadřuje školitel, který rovněž reflektuje celkový průběh studia doktoranda). Posudky vypracovávají dva oponenti, z nichž alespoň jeden musí být externista. Doktorand se vyjadřuje k posudkům vlastní prezentací, v níž má možnost reagovat na připomínky a otázky oponentů. Zkušební komise přihlíží k posudkům, k přesvědčivosti obhajoby studenta a ke kvalitě předloženého disertačního spisu. (Více o Obhajobě disertační práce: SZŘ, čl. 33)

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity:
- Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže.
- Obhajoba tezí disertační práce – musí být splněna nejpozději do 5. semestru.
- Publikační činnost – sestává z minimálně jednoho článku v angličtině vydaného v recenzovaném časopise; editorství jednoho tematického čísla odborného časopisu. Tvoří min. 10 % pracovní zátěže.
- Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se může podílet na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 150 hodin za studium (do 10 % pracovní zátěže).
- Zahraniční studijní pobyt – nutno absolvovat v délce 3 měsíce, minimálně v délce 1 měsíce.
- Odborná praxe – v rozsahu 320 hodin / 8 týdnů.
- Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na min. jedné mezinárodní konferenci.
- Odborné předměty (celkem max. 20 % pracovní zátěže):
Metodologický seminář;
Teoretická přednáška;
Odborná angličtina (Cizí jazyk 1);
Management výzkumu a inovací.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

- Problematika archivace umění nových médií.
- Archivy a politika ochrany umění nových médií jako součásti kulturního dědictví 20. a 21. století.
- Lokální historie umění nových médií.
- Fenomén herní průmysl se zaměřením na lokální scénu.
- Festivaly umění nových médií.
- Mendelův odkaz v umění nových médií (bio art, sci art).

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Povinné předměty jsou rozděleny do pěti modulů:
 
MODUL 01 Disertace
Posluchač absolvuje všechny předměty uvedené v tomto modulu, a to v doporučeném pořadí. 
Celkový počet kreditů za tento modul: 120 
Doktorandský seminář I (pramenné studium)
Doktorandský seminář II (pramenné studium)
Obhajoba projektu disertační práce
 
Doktorandský seminář III (design výzkumu)
Doktorandský seminář IV (design výzkumu)
Prezentace výzkumného projektu
 
Doktorandský seminář V (akademické psaní a prezentační dovednosti)
Doktorandský seminář VI (akademické psaní a prezentační dovednosti)
Obhajoba tezí disertační práce
 
Doktorandský seminář VII (akademické psaní a prezentační dovednosti)
Autoreferát
 
Doktorandský seminář VIII (akademické psaní a prezentační dovednosti)
Disertační práce
 
MODUL 02 Internacionalizace
Posluchač absolvuje všechny předměty uvedené v tomto modulu. 
Celkový počet kreditů za tento modul je: 30 až 55 (s ohledem na náročnost splnění požadavků na ukončení příslušných předmětů)
 
Zahraniční výzkumný pobyt
Prezentace na mezinárodní konferenci
Publikování odborné studie v angličtině
Cizí jazyk I (angličtina pro doktorandy C1)
 
MODUL 03 Kompetence
Zahrnuje předměty rozvíjející kompetence potřebné k vědecké práci.
Posluchač je povinen absolvovat všechny předměty uvedené v tomto modulu. 
Celkový počet kreditů: 35
 
Komunikace vědeckých poznatků
Pedagogické praktikum
Management výzkumu a inovací
Redakce odborného časopisu (JOINME)
Odborná praxe
 
MODUL 04 Dovednosti
Jedná se o metodologické oborové přednášky. Posluchač vybírá jeden ze tří předmětů dle zaměření disertační práce.
Celkový počet kreditů: 5
 
Metodologie výzkumu umění nových médií
Metodologie výzkumu digitální kultury
Metodologie výzkumu kreativních průmyslů
 
MODUL 05 Znalosti
Jedná se o teoretické oborové přednášky. Posluchač vybírá jeden ze tří předmětů dle zaměření disertační práce.
Celkový počet kreditů: 5
 
Teorie umění nových médií
Teorie digitální kultury
Teorie kreativních průmyslů

MODUL 01 Disertace

Posluchač absolvuje všechny předměty uvedené v tomto modulu, a to v doporučeném pořadí. Celkový počet kreditů za tento modul: 120.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_01Doktorandský seminář 1 (pramenné studium) J. Horákováz 1/1/010 1-
FF:DKKP_P_02Doktorandský seminář 2 (pramenné studium) J. Horákováz 1/1/010 2-
FF:DKKP_TH_1Obhajoba projektu disertační práce J. Horákovázk 0/0/05 2-
FF:DKKP_P_03Doktorandský seminář 3 (design výzkumu) J. Horákováz 1/1/010 3-
FF:DKKP_P_04Doktorandský seminář 4 (design výzkumu) J. Horákováz 1/1/010 4-
FF:DKKP_TH_2Prezentace výzkumného projektu J. Horákovázk 0/0/05 4-
FF:DKKP_P_05Doktorandský seminář 5 (akademické psaní a prezentační dovednosti) M. Flašarz 1/1/010 5-
FF:DKKP_P_06Doktorandský seminář 6 (akademické psaní a prezentační dovednosti) M. Flašarz 1/1/010 6-
FF:DKKP_TH_3Obhajoba tezí disertační práce J. Horákovázk 0/0/05 6-
FF:DKKP_P_07Doktorandský seminář 7 (akademické psaní a prezentační dovednosti) M. Flašarz 1/1/010 7-
FF:DKKP_TH_4Autoreferát (teze disertačního projektu) J. Horákovázk 0/0/05 7-
FF:DKKP_P_08Doktorandský seminář 8 (akademické psaní a prezentační dovednosti) M. Flašarz 1/1/010 8-
FF:DKKP_PHDDisertační práce J. Horákováz 0/0/020 8-
120 kreditů

MODUL 02 Internacionalizace

Posluchač absolvuje všechny předměty uvedené v tomto modulu. Celkový počet kreditů za modul je: 30 až 55 (s ohledem na náročnost splnění požadavků na ukončení příslušných předmětů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_09Zahraniční výzkumný pobyt J. Cseresz 0/0/020 --
FF:DKKP_P_10Prezentace na mezinárodní konferenci 1 J. Cseresz 0/0/010 --
FF:DKKP_P_11Odborná studie v angličtině J. Cseresz 0/0/020 --
50 kreditů
Cizí jazyk
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
5 kreditů

MODUL 03 Kompetence

Zahrnuje předměty rozvíjející kompetence potřebné k vědecké práci. Posluchač je povinen absolvovat všechny předměty uvedené v tomto modulu. Celkový počet kreditů: 35.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_12Zprostředkování vědeckého poznání 1 J. Horákováz 0/2/05 --
FF:DKKP_P_13Pedagogické praktikum 1 V. Pantůčekz 0/2/05 --
FF:DKKP_P_14Management vědy a inovací F. Svobodaz 1/1/05 --
FF:DKKP_P_15Redakce odborného časopisu (JOINME) 1 M. Flašarz 0/2/05 --
FF:DKKP_P_16Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 celkem 320 hodin praxe / a total of 320 hours of work experience.15 --
35 kreditů

MODUL 04 Dovednosti

Jedná se o metodologické oborové přednášky. Posluchač vybírá jeden ze tří předmětů dle zaměření disertační práce. Celkový počet kreditů: 5.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_17Metodologie výzkumu umění nových médií J. Csereszk 2/0/05 1-
FF:DKKP_P_18Metodologie výzkumu digitální kultury V. Pantůčekzk 2/0/05 1-
FF:DKKP_P_19Metodologie výzkumu kreativních průmyslů F. Svobodazk 2/0/05 1-
15 kreditů

MODUL 05 Znalosti

Jedná se o teoretické oborové přednášky. Posluchač vybírá jeden ze tří předmětů dle zaměření disertační práce.
Celkový počet kreditů: 5.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_P_20Teorie umění nových médií J. Csereszk 2/0/05 2-
FF:DKKP_P_21Teorie digitální kultury V. Pantůčekzk 2/0/05 2-
FF:DKKP_P_22Teorie kreativních průmyslů F. Svobodazk 2/0/05 2-
15 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kromě povinných předmětů studijní plán obsahuje také kurzy povinně volitelné. Jedná se o předměty umožňující posluchačům rozvíjet a zvyšovat kvalifikaci v oblastech svého profesního zájmu. Z nabídky kurzů student vybírá předměty dle vlastního uvážení, a to do výše minimálně 15 kreditů (s ohledem na počet získaných kreditů za povinné předměty v MODULU 02 INTERNACIONALIZACE) tak, aby dosáhl v průběhu studia požadovaného počtu kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_PV_01Odborná studie 1 F. Svobodaz 0/0/010 --
FF:DKKP_PV_02Odborná studie 2 F. Svobodaz 0/0/010 --
FF:DKKP_PV_03Redakce odborného časopisu (JOINME) 2 M. Flašarz 0/2/05 --
FF:DKKP_PV_04Prezentace na domácí konferenci F. Svobodaz 0/0/05 --
FF:DKKP_PV_05Prezentace na mezinárodní konferenci 2 J. Cseresz 0/0/010 --
FF:DKKP_PV_06Pedagogické praktikum 2 V. Pantůčekz 0/2/05 --
FF:DKKP_PV_07Zprostředkování vědeckého poznání 2 F. Svobodaz 0/2/05 --
FF:DKKP_PV_08Odborná exkurze V. Pantůčekz 0/0/05 --
55 kreditů

Přednáška v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_011Art & Cybernetics J. Horákováz 2/0/05 --
FF:TIM_BM_013Sound Poetry J. Horákováz 2/0/05 --
10 kreditů

Cizí jazyk 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_NNěmecký jazyk pro doktorské studium P. Chládkovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
20 kreditů

Volitelné předměty

Studijní plán dává prostor k absolvování předmětů volitelných, a to až do výše 5 kreditů. Posluchači mají příležitost zvolit si předměty vyučované na jiných pracovištích MU s ohledem na zaměření své disertační práce. Volba volitelných předmětů bude konzultována se školitelem a zvolený předmět zařazen do Individuálního studijního plánu doktoranda.

Státní doktorská zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DKKP_SDZStátní doktorská zkouška J. HorákováSZk 0/0/0- --
0 kreditů